Zvýšenie ochrany univerzitnej siete a nové procesné moduly univerzitných informačných systémov

Basic informations

Thematic area: 2018.1. Podpora vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých zámerov

Project name: Zvýšenie ochrany univerzitnej siete a nové procesné moduly univerzitných informačných systémov

University: Trnavská univerzita v Trnave

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
13

Predkladaný projekt je v súlade s DDZ univerzity, konkrétne s cieľom č.4, ktorý sa venuje práve zvýšeniu bezpečnosti a dostupnosti výpočtovej infraštruktúry. Myšlienka projektu je aktuálna a relevantná aj v širšom kontexte prepojenej a zdieľanej ekonomiky, kde bezpečnosť hrá významnú rolu. Na druhej strane je tento projekt relatívne úzko zameraný na hardvér a podporu ubytovacieho systému, čo je síce oblasť, kde má univerzita aktivity, ale... Je otázne, či práve podpora ubytovania napĺňa stratégiu cieľa 4 "zaviesť efektívny systém podpory používateľov pre informačné systémy pedagogickej agendy". Z môjho pohľadu sa jedná skôr o podporný proces = sociálne aj ekonomicky určite zaujímavý, ale chýba mi tu zdôvodnenie, že ide naozaj aj o pedagogickú agendu a jej zefektívnenie. Podobne, návrh projektu nereferuje explicitne smerom k používaniu čipových kariet - tu však oceňujem snahu konsolidovať a spájať identifikačné systémy do efektívnejších riešení.

Kvalita projektu
12

Projekt je prepojený na ciele DDZ, konkrétne kroky je možné mapovať na špecifické stratégie, ako som už zmienil vyššie. Z pohľadu reálnosti, je zámer dosiahnuteľný v priebehu pár mesiacov. Je otázne, či na samotnú hardvérovú aktivitu je potrebných 15 mesiacov - pokladám to za príliš dlhý čas. Aktivity jednoducho bežia celý čas, paralelne, chýba ambícia urobiť veci v primeranom čase a dosiahnuť benefity čím skôr. Ako som spomínal, hlavná výhrada voči aktivite č.2 sa týka lepšieho zdôvodnenia, či ubytovanie považuje univerzita za kľúčový pedagogický proces, ktorý je v samotnej stratégii DDZ. Tiež by pomohlo lepšie zdôvodniť a kvantifikovať benefity z prepojenia CREPČ, DAWINCI, EPČ a pod. - tu sa autori spoliehajú na prezentáciu skôr výrokovou než argumentačnou formou.

K merateľným ukazovateľom v aktivite č.1 - v projekte je napísané, že sieťové zariadenia už existujú. Použitie vágneho termínu "sieťové zariadenia" medzi KPI považujem za dosť nepresné. Bolo by vhodné lepšie špecifikovať, ako dôjde k nárastu hodnoty - napr. počet zariadení spĺňajúcich bezpečnostné a kapacitné parametre alebo podobne. Taktiež byť realistickejší k východiskovému a koncovému stavu. Z nula na tri sa dá dostať jednoduchou kúpou troch boxov - to neznamená, že dôjde k zlepšeniu infraštruktúry. Osobne by som navrhol spresniť a skonkretizovať indikátory, najmä v aktivite č.1.

Rozpočet projektu
8

Projekt predpokladá rozpočet v rozsahu 102 tisíc, z čoho je 100 tisíc dotácia. Z pohľadu na reálnosť rozpočtu voči plánovaným aktivitám je možné považovať rozpočet za ambiciózny. Najväčšou položkou je hardvér - 56 tisíc, samotný rozpočet ani komentár neposkytujú nejaké hlbšie vysvetlenie ohľadom počtov, konfigurácie týchto HW prvkov, čo mi osobne chýba. Na trhu je Fire Power 2110 dostupný okolo cca 10 tisíc, IronPort prribližne za polovicu. Teda dosť by pomohlo, keby autori podali viac informácií o predpokladanej konfigurácii, vybavení, servisnej a záručnej podpore, ktorú na spomínané zariadenia očakávajú... Predpokladám, že aj HW pre WiFi je v tomto zahrnutý, ale informácie o očakávaniach v tomto smere nie sú nájditeľné v návrhu projektu.

15 tisíc je venovaných aktualizácii licencií, môžem si domyslieť ktorých, ale pomohlo, ak by to bolo explicitnejšie zmienené - hoci stále odhadované. 17 tisíc venovaných softvéru sa pravdepodobne týka vývoja systému pre ubytovanie a integráciu, čo je v princípe realistické.

Riadenie projektu
7

Sponzorom projektu je uvedený dr. Majdan, t.č. prorektor univerzity pre rozvoj. Z tohto pohľadu je to vhodný riešiteľ, ktorý by mal zabezpečiť dostatočnú manažérsku pozornosť tomu investičnému projektu. Riešiteľský tím sa podľa dostupných referencií už stretol s potenciálnymi realizátormi a dodávateľmi, konzultuje predkladané riešenie s komerčnými firmami - explicitná projektová dokumentácia nie je súčasťou podania a teda sa k nej a jej kvalite nemôžem vyjadrovať.

Univerzita je pripravená takýto projekt riešiť a dotiahnuť do zdarného konca, o čom podľa mňa svedčí aj prítomnosť cieľov č.4 a č.5 v DDZ, kde sa explicitne spomína potreba zlepšenia infraštruktúry a procesov. Z hľadiska riadenia by som osobne uvítal aj finančné merateľné ukazovatele, kde by univerzita vedela zhodnotiť "vytvorenú hodnotu za investované prostriedky". Takto by bolo možné aj priebežne posudzovať zlepšovanie efektívnosti, čo by bolo aj v priamejšom súlade so stratégiami DDZ.

Návrh projektu bližšie nešpecifikuje ostatných členov, ani požadované kompetencie v riešiteľskom tíme, takže sa k tomu nedá vyjadriť.

Hodnota projektu
18

Ukazovatele sa skôr venujú výkonnostným meraniam počas projektu, nie nutne zhodnocovaním zlepšovania efektívnosti. Napr. namiesto počtu automatizovaných procesov by bolo zaujímavé zhodnotiť zvýšenie efektívnosti automatizovaného procesu voči jeho stavu v minulosti.

Investícia má vysokú pravdepodobnosť, že dosiahne aktualizáciu infraštruktúry, ktorá sa po cca 5-8 rokoch dostáva ku koncu užitočného životného cyklu, avšak ešte nedosahuje kritické štádium. Vynaložené prostriedky prispejú k cieľom č.4 aj č.5, hoci by som ocenil lepšiu argumentáciu výberu procesu riadenia ubytovania, keď dôraz by mal byť na procesy kritickejšie pre biznis, teda pedagogické (ako to aj správne uvádza DDZ). Z hľadiska komfortu riadenia infraštruktúry aj informačných systémov pôjde o zmenu k lepšiemu, k vyššiemu komfortu používateľov, k lepšiemu zabezpečeniu ich komunikácie, avšak nepovažoval by som ju za "systémovú".

Ako som spomínal vyššie, v návhu mi chýba pokus o kvantifikáciu očakávaného zlepšenia efektívnosti a zahrnutie tejto ambície medzi merateľné ukazovatele po skončení projektu.

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je potenciálne zaujímavý, relevantný, realisticky dosiahnuteľný. Odporúčal by som autorom uviesť viac detailov, ako konkrétne navrhnuté aktivity naplnia cieľ zvyšovania efektívnosti procesov, riadenia a pod. Ďalej, do komentárov k rozpočtu, prípadne do jednotlivých aktivít, by som odporúčal uviesť aspoň orientačné požiadavky na konfigurácie, množstvá a podporu HW, aby bolo možné zhodnotiť rozpočet objektívnejšie. Ďalšie doporučenia sú v komentároch k jednotlivým čiastkovým hodnoteniam.

Total points
58.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
20

Aktivity prispejú k naplneniu nasledovných cieľov: Cieľ č.4 Zvyšovať bezpečnosť a dostupnosť počítačovej siete TU vo všetkých komunikačných uzloch a rozvíjať služby pre jej používateľov a Cieľ č.5 Modernizovať a integrovať informačné systémy TU a zabezpečiť ich efektívne využívanie.
Projekt obsahuje dve aktivity:
• Zvýšenie úrovne ochrany univerzitnej siete pred bezpečnostnými hrozbami
• Implementácie softwarových aplikácií na efektívne riadenie univerzitných procesov

Navrhované aktivity sú v súlade s DZ.

Kvalita projektu
15

Prvá aktivita obsahuje štyri čiastkové úlohy (inštalácia Cisco FirePower v centrálnom komunikačnom uzle, iné Cisco, sofware update, harware/software pre wifi v študentskom domove). Aktivita dva obsahuje tri úlohy (software na pridelovanie ubytovania, prenost dát medzi CREPČ a systémom DAWINCE, software na integrovanú správu systémov zriadenia).

Rozpočet projektu
15

Viď nižšie.

Riadenie projektu
10

Viď nižšie.

Hodnota projektu
10

Aj keď DZ obsahuje rozvoj počítačovej siete a modernizáciu a integráciu informačných systémov, v tomto prípade sa nedá s úplnou samozrejmosťou hovoriť o dlhodobom rozvoji univerzity. Projekt z môjho pohľadu nedostatočne zdôvodňuje prioritizáciu týchto konkrétnych projektov, a to hlavne ich dosahu a významu pre zlepšenie či už kvality vzdelávania alebo poskytovaní služby študentom. Možno výnimkou je aktivita, ktorá chce zabezpečiť software pre priraďovanie ubytovania študentov. Nie je zrejmé, prečo je treba updatovať komunikačný uzol, wifi sieť a pod. Čo sa týka modernizácie IKT vo všeobecnosti, ťažko sa určuje hranica toho, čo považujeme za prirodzenú súčasť denného chodu inštitúcie a čo už sú nadštandardné modernizácie, ktoré spríjemňujú prácu ale nie sú úplne nevyhnutné. Tento projekt nie je presvedčivý v obhajobe pridanej hodnoty navrhovaných aktivít, čo je zrejmé aj z popisu merateľných ukazovateľov, ktoré nespomínajú ukazovatele pre, napríklad, zvýšenie bezpečnosti, efektivity, počet ovplyvnených študentov , ktoré by mali byť finálnymi ukazovateľmi významu týchto aktivít.

Záverečný komentár a odporúčania

Odporúčam nefinancovať aj vzhľadom na urgentnejšie požiadavky iných univerzít.

Total points
70.00

Filter

Filter