Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline prostredníctvom internacionalizácie

Basic informations

Thematic area: 2016.2. Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

Project name: Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline prostredníctvom internacionalizácie

University: Žilinská univerzita v Žiline

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 351 000,00

Evaluation 1

Pridaná hodnota
9

V rámci bilaterálnej spolupráce so zahraničnými univerzitami má univerzita 38 platných zmlúv na celouniverzitnej úrovni, v rámci programu Erasmus+ mý vyše 250 inter-inštitucionálnych zmlúv, od roku 2014 je univerztia zapojená do mobilitných projektov s Brazíliou a Kóreou. Predmety vyučované v AJ sú najmä pre zahraničných študentov v rámci mobilít Erasmus, v súčasnosti sú na univerzite implementované iba 3 študijné programy v AJ na 2. stupni s dôrazom na inžinierstvo. Univerzita očakáva od aktivít v projekte zvýšiť kvalitu vzdelávania, zvýšiť počet ŠP ponúkaných v AJ, internacionalizovať informačné systémy, on-line prostredia a dokumentov a zlepšiť kompetencie učiteľov pre pôsobenie v medzinárodnom vzdelávacom a výskumnom priestore. Aktivity v projekte plánujú realizovať s 9 zahraničnými univerzitami.

Systémovosť
8

Plánujú vytvoriť v spolupráci so zahraničnými partnermi nové ŠP v AJ, inovovať 3 existujúce ŠP v AJ, chcú zlepšiť prípravu doktorandov - písanie odborných článkov v AJ, zlepšiť zručnosti doktorandov pri písaní medzinárodných projektov, tieto aktivity by mali prospieť k systémovej zmene na univerzite, k zmene vo vzdelávaní. Výsledky projektu prispejú k systémovému riešeniu a systémovej zmene v rámci tvorby ŠP v cudzích jazykoch vo forme vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania na univerzite.

Konzistentnosť
8

Aktivity sú v súlade s dlhodobým zameraním univerzity v oblasti internacionalizácie vzdelávania, nadväzujú na existujúce skúsenosti v oblasti internacionalizácie vzdelávania (rozvíjať ŠP v AJ), univerzita v snahe získať zahraničných študentov sa pravidelne zúčastňovala na medzinárodných veľtrhoch (Čína, Vietnam, Brno), v čom chcú pokračovať dlhodobo. Uvedené aktivity sú v súlade s dlhodobým zámerom univerzity.

Kvalita projektu a jeho aktivít
8

Aktivita 1 - inovácia existujúcich a príprava nových ŠP v cudzích jazykoch (on-line vzdelávanie). Plánuje sa inovácia existujúcich ŠP v inžinierskom stupni vzdelávania (Technológia údržby lietadiel, Strojárstvo, Fotonika, Stavebné inžinierstvo, Krízový manažment) a na magisterskom stupni Religionistika a v bakalárskom stupni Informatika, očakávajú zvýšenie počtu zahraničných študentov. Aktivita 2: So svojimi zahraničnými partnermi, od ktorých už majú aj Letters of Support, chcú zmapovať silné a slabé stránky internacionalizácie s pomocou nmedzinárodného tímu (Holandsko, Írsko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Nemecko, Španielsko a Taliansko), ktorí prispejú k inovácii ŠP a vytvoreniu nových ŠP (diskusie formou okrúhlych stolov, semoinárov a workshopov), Aktivita 3: účasť na medzinárodných veľtrhoch vzdelávania a Aktivita 4: Popdora a rozvoj zručnosí študentov doktorandského štúdia a ich zapojenie do medzinárodných propjektov a medzinárodného výskumu. Aktivity sú v súlade s očakávanými výsledkami projektu, harmonogram činností je prehľadný, časovo primeraný a zvládnuteľný.

Merateľné ukazovatele a výstupy
8

Merateľnými ukazovateľmi sú vysokoškolské učebnice a skriptá v AJ, Nové a inovované predmety ŠP v AJ, Nové a inovované ŠP v AJ pripravené na akreditáciu, Počet zahraničných cierst, Počet prijatých odborníkov so zahraničia, Počet seminárov a workshopov, Počet účastí na medzinárodnýchj veľtrhoch, Počet účastí na konferenciách vzdelávania, Počet školení pre doktorandov, Počet doktorandov - účastníkov aktivít, Podané projekty vedeckovýskumnej spolupráce, Počet účastí na informačných dňoch. Výstpmi projektú bude analýza potrieb a vytvorená platforma na prehlbovanie spolupráce s VŠ v zahraničí, semináre a workshopy, vypracovaná stratégia pre rozširovanie výučby v cudzích jazykoch, nové a inovované ŠP, informačné listy, základné dokumenty akreditačného spisu, učebnice a skriptá v AJ ap.

Rozpočet
9.00

Rozpočet je prehľadný, podrobne vysvetlený, plánované náklady sú v sú v súlade s plánovanými aktivitami.

Manažment projektu
9

Univerzita má dlhoročné skúsenosti s manažovaním projektov. Členmi riešiteľského tímu budú odborníci univerzity na základe ich dlhoročnej skúsenosti v oblasti internacionalizácie, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing, prodekani jednotlivých fakúlt zodpovední za medzinárodnú spoluprácu, profesori a docenti relevantných ŠP. Implementáciu projektu bude koordinovať projektoví tím.

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
8

Aktivity sú v súlade s dlhodobým zámerov univerzity, na aktivity projektu budú nadväzovať aktivity už počas riešenia projektu s dôrazom na implementáciu projektu, podávanie nových projektov. Výsledky projektu prispejú k systémovému riešeniu a systémovej zmene v rámci tvorby ŠP v cudzích jazykoch vo forme vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania na univerzite.

Záverečný komentár a odporúčania

Univerzita má k dispozícii Letters of Support od 9 zahraničných partnerov, čo určite uľahčí uskutočnenie plánovaných aktivít, plánovaná účasť na medzinárodných vzdelávacích veľtrhoch zvýši propagáciu univerzity a postupne môže prispieť aj k zvýšeniu počtu zahraničných študentov na univerzite.

Total points
100.50

Evaluation 2

Pridaná hodnota
8

-

Systémovosť
8

-

Konzistentnosť
8

-

Kvalita projektu a jeho aktivít
9

-

Merateľné ukazovatele a výstupy
8

-

Rozpočet
8.00

-

Manažment projektu
8

-

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
6

-

Záverečný komentár a odporúčania

Pozitívom aktivity 1 je inovácia konkrétnych študijných programov tak, aby sa dali poskytovať aj v anglickom jazyku. Aktivita je prepojená aj s propagačnými činnosťami plánovanými v aktivite 3, teda aj udržateľnosť sa javí ako reálna, keďže okrem vytvorenia programov sa bude paralelne pracovať aj na ich propagácii a zatraktívnení pre zahraničných študentov. Ako pozitívum vnímam plánovanie aktívnej účasti na vzdelávacích veľtrhoch.

Aktivita 2 cieli na identifikáciu systémových slabín fungovania univerzity za účasti expertov zo zahraničných partnerských škôl (návštevy expertov aj priamo na univerzite), a teda má vysoký potenciál, v prípade implementácie odporúčaní môže mať pozitívne dopady na zmeny a zlepšenia.

Navrhovaná Aktivita 4 zameraná na rozvoj zručností doktorandov potrebných na ich zapájanie do medzinárodného výskumu má síce za cieľ internacionalizáciu potenciálnych výstupov, ide však o realizáciu aktivít, kde je ťažké určiť, do akej miery je internacionalizácia aj pridanou hodnotou pre realizáciu danej aktivity – v projekte sa neuvádza to, kto bude školiť doktorandov (bolo by vhodné, keby do školení boli zapojení okrem slovenských aj zahraniční experti).

Total points
95.00

Filter

Filter