anatómia, histológia a embryológia

Detail of the study program

Code: 106842
UIPŠ code: 5153V00
University: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Faculty: Lekárska fakulta
Place of study:
Authorized places of study:
Form of study: denná
Level of study: 3.
Title: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Length of study: 4
Field of study: všeobecné lekárstvo
Languages of provision anglický jazyk
Professionally oriented: no
Common study program no
The study program was derived from the study program: 11613
First Accreditation: 13.11.2015
Accreditation to:
Suspension from:
Decision text: Priznanie bez ČO_po vyhodnotení správy_predpisy po 1.11.2018
Date of last issued decision: 13.03.2019
Decision number: 2019/8655:15-A1110

Decisions of the MŠVVaŠ SR

Meeting number AK: 88.
Date of decision: 30.10.2015
Decision number: 2015-18815-15A0, príloha č. 4
Decision text: Priznanie s ČO - vek garanta
Date of receipt: 13.11.2015
Verdict AK: spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Date time limit to: 31.08.2019
Message: 28.02.2019
Accompanying text:
Meeting number AK: 110.
Date of decision: 13.03.2019
Decision number: 2019/8655:15-A1110
Decision text: Priznanie bez ČO_po vyhodnotení správy_predpisy po 1.11.2018
Date of receipt: 02.04.2019
Verdict AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Date time limit to:
Message:
Accompanying text:

Back