aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo

Detail of the study program

Code: 106265
UIPŠ code: 6131T02
University: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Faculty: Filozofická fakulta
Place of study:
Authorized places of study:
Form of study: externá
Level of study: 2.
Title: magister, Mgr.
Length of study: 3
Field of study: filozofia
Languages of provision slovenský jazyk
Professionally oriented: no
Common study program no
First Accreditation: 11.11.2015
Accreditation to:
Suspension from:
Decision text: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Date of last issued decision: 30.11.2018
Decision number: ex offo

Study program offer

Informácie o uplatnení absolventov

Decisions of the MŠVVaŠ SR

Meeting number AK: 88.
Date of decision: 30.10.2015
Decision number: 2015-18831/47355:3-15A0
Decision text: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 11.11.2015
Verdict AK: spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Date time limit to: 31.08.2019
Message:
Accompanying text:
Meeting number AK: .
Date of decision: 30.11.2018
Decision number: ex offo
Decision text: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Verdict AK:
Date time limit to:
Message:
Accompanying text:

Back