integrovaný rozvoj vidieka

Detail of the study program

Code: 102374
UIPŠ code: 6218V01
University: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Faculty: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Place of study:
Authorized places of study:
Form of study: denná
Level of study: 3.
Title: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Length of study: 3
Field of study: ekonómia a manažment
Languages of provision: slovenský jazyk
Professionally oriented: no
Common study program: no
First Accreditation: 11.11.2015
Accreditation to:
Suspension from:
Decision text: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Date of last issued decision: 30.11.2018
Decision number: ex offo

Study program offer

Decisions of the MŠVVaŠ SR

Date of decision: 30.10.2015
Decision number: 2015-18737/46401:2-15A0
Decision text: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Date of validity: 11.11.2015
Date time limit to: 31.08.2019
Message:
Accompanying text:
Date of decision: 30.11.2018
Decision number: ex offo
Decision text: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Date of validity: 30.11.2018
Date time limit to:
Message:
Accompanying text:

Back