Slovak University of Technology in Bratislava

Faculty of Informatics and Information Technologies

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Coordinator for students with special needs

Ing. Ján Lang, PhD.
e-mail: jan.lang@stuba.sk

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) pokrýva komplexne oblasť informatiky a informačných technológií (IIT) vo výskume a vzdelávaní. Je prvou fakultou na Slovensku s takýmto poslaním.

FIIT STU v kontexte tradície rozvíjania informatiky a informačných technológií na STU ponúka vzdelávanie v študijných programoch bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. O dlhoročnej vysokej úrovni štúdia v oblasti informatiky a informačných technológií na STU svedčí aj vynikajúce uplatnenie absolventov doma aj v zahraničí (absolventi FIIT sú najžiadanejší na trhu práce v IIT oblasti) a tiež medzinárodná akreditácia študijných programov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia Britskou inžinierskou radou (Engineering Council), ktorá bola vykonaná medzinárodnou profesijnou organizáciou IET (Institution of Engineering and Technology) so sídlom v Londýne. Úroveň štúdia v neposlednom rade potvrdzujú aj vynikajúce úspechy študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, ktoré dosiahli na významných medzinárodných IIT súťažiach a konferenciách.

Študijné programy, ktoré ponúka FIIT zohľadňujú súčasný stav a rozvoj IIT v domácom i medzinárodnom kontexte. Vychádzajú z odporúčaní uznávaných medzinárodných organizácií a spoločností, ako UNESCO, IEEE Computer Society, ACM. Študijné programy sú postavené na dôkladných teoretických základoch a sú orientované na rozvíjanie kreativity a praktickej zručnosti študentov. Cieľom je poskytnúť široké zázemie získaním znalostí z príslušnej oblasti danej študijným odborom spolu so znalosťami v spoločensko-vedných, humanitných a ekonomických oblastiach vrátane štúdia cudzích jazykov.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

Študenti prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia bezprostredne po absolvovaní stredoškolského štúdia, ktorí nebývajú v Bratislave a okolí, môžu byť  ubytovaní v ŠD Mladosť, v prípade nedostatočnej kapacity ubytovacích miest sa bude prihliadať na výsledky prijímacieho konania. Ostatným študentom sa ubytovanie poskytuje podľa schválených kritérií, kde hlavný dôraz sa kladie na študijný prospech dosiahnutý v predchádzajúcom akademickom roku. Študenti sa môžu stravovať v ŠD alebo školskej jedálni.

Boarding

Študenti sa môžu stravovať v študentských jedálňach v priestore fakulty alebo na študentskom domove.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr. Zuzana Horniaková (zuzana.horniakova@stuba.sk)
Last update: 10.10.2018 09:39

Draw attention to not topical data