Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach získala značku „HR Excellence in Research“

26.08.2022

Značku „HR Excellence in Research“ udeľuje Európska komisia univerzitám a výskumným inštitúciám ako dôkaz, že dodržiavajú 40 princípov a zásad Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov.

Nástrojom na podporu praktickej implementácie princípov Charty a Kódexu je Stratégia ľudských zdrojov vo výskume (The Human Resources Strategy for Researchers- HRS4R).

Viac informácií: https://www.upjs.sk/univerzita/hrs4r/

Zdroj: https://www.upjs.sk/aktuality/25652/