Trnavská univerzita sa pripája k Magne Charte Universitatum 2020

15.06.2021

Magna Charta Universitatum definuje základné princípy, ktorými by sa univerzity po celom svete mali riadiť. Pri jej 32 výročí vznikol nový, aktualizovaný dokument, ktorý signovala aj Trnavská univerzita v Trnave.

Náš záväzok celostne formovať študentov
V Bologni vznikla v roku 1988 Veľká charta univerzít. Na začiatku ju podpísalo takmer 400 rektorov univerzít, ktorí sa prihlásili ku myšlienke, že univerzity sú autonómnymi inštitúciami, ktoré rozhodujúcim spôsobom vytvárajú a šíria kultúru prostredníctvom výskumu a výučby. V roku 2010 sme sa k tomuto zásadnému globálnemu prehláseniu pripojila aj Trnavská univerzita.

Po uplynutí ďalšieho desaťročia znovu pridávame svoj podpis. Rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. René Bílik tentoraz parafoval už aktualizovanú Magnu Chartu Universitatum (MCU) 2020. "Osobne sa teším tomu, že aj naša Trnavská univerzita sa pripojila k tomuto vzácnemu dokumentu. Odzrkadľuje to náš záväzok o celostnú formáciu študenta a aj o vedeckú autonómiu univerzít v snahe o spravodlivejšiu spoločnosť," hovorí prorektor pre vonkajšie vzťahy profesor Miloš Lichner SJ.

V najbližších dňoch 16.-17. júna 2021 sa uskutoční slávnostné stretnutie signatárov a konferencia  University values and responsibilities: responding to the challenges of the future. Vzhľadom na ešte prebiehajúce obmedzenia prebehne podujatie virtuálne cez platformu Zoom (nutnosť registrácie). Rokovanie je určené pre rektorov, dekanov, profesorov, študentov a pracovníkov v oblasti vysokoškolského  vzdelávania na národnej, regionálnej a globálnej úrovni.

Čo prináša Magna Charta Universitatum 2020?
Aj v aktualizovanom dokumente ostáva intelektuálna a morálna autonómia typickým znakom univerzity a nevyhnutným predpokladom, ako napĺňať svoje povinnosti voči spoločnosti. MCU 2020 povzbudzuje študentov a akademikov ku kritickému mysleniu. „Univerzity prijímajú svoju povinnosť učiť a vykonávať výskum eticky a s integritou, tvoriac tak spoľahlivé, dôveryhodné a prístupné výsledky. ... Vzdelanie je ľudské právo, verejné dobro a malo by byť dostupné pre všetkých. Univerzity si uvedomujú, že vzdelanie je celoživotná aktivita s terciárnym vzdelávaním ako jednou časťou kontinua. V rámci tejto časti slúžia univerzity rozličným študentom vo všetkých štádiách ich života“.

Veľká charta univerzít
Magnu Chartu Universitatum doteraz podpísalo viac ako 904 univerzít z 88 krajín, zo Slovenska sa pridalo 17 vysokých škôl. Magna Charta Universitatum oslavuje najhlbšie hodnoty univerzitných tradícií a podporuje silné putá medzi univerzitami. Univerzitu vníma ako autonómnu inštitúciu, patriacu do veľkej rodiny svetových univerzít, ktoré spoločne ochraňujú hodnoty zakotvené v dokumente Magna Charta Universitatum.

Podľa tohto dokumentu aby univerzita mohla napĺňať potreby súčasného sveta, musí byť nezávislá od každej politickej, hospodárskej a ideologickej moci. Na univerzitách je vzdelávacia aktivita neoddeliteľná od výskumnej aktivity, pretože len tak môže výučba sledovať vývoj potrieb spoločnosti a vedeckých poznatkov, pričom sloboda výskumu, výučby a odbornej prípravy je základným princípom života univerzít.

Univerzity sú ochrankyne európskej humanistickej tradície, ich stálou snahou je dosiahnuť univerzálne poznanie. Aby naplnili svoje poslanie, prekračujú geografické a politické hranice a potvrdzujú životnú potrebu rozličných kultúr vzájomne sa poznávať a ovplyvňovať.

foto: TRUNI/Barbora Likavská

Zdroj: https://www.truni.sk/news/trnavska-univerzita-sa-pripaja-k-magna-charta-universitatum-2020