Technickú univerzitu vo Zvolene navštívil Veľvyslanec Kuby na Slovensku

23.05.2022

Dňa 17. mája 2022 rektor Rudolf Kropil privítal na pôde Technickej univerzity vo Zvolene mimoriadneho a splnomocneného Veľvyslanca Kubánskej republiky Rafaela Paulino Pino Bécquera, ktorý navštívil TUZVO spolu s manželkou a konzulkou Kubánskej republiky Mercedes Matea Santos Calzada. Členom delegácie bol aj predseda Spoločnosti slovensko-kubánskej spolupráce a solidarity José Martího Ľubomír Rejko a Eugen Kramár.

Rektor Rudolf Kropil v krátkosti predstavil našu univerzitu, jej zameranie, vybudovanú infraštruktúru a súčasti, hlavné vedecké výstupy a projekty, na ktorých pracujú vedeckovýskumní pracovníci, ako aj úspechy absolventov. Taktiež oboznámil veľvyslanca o podpísaných bilateriálnych zmluvách o spolupráci medzi TUZVO a dvomi kubánskymi univerzitami, ako aj o podpísanom Memorande o spolupráci medzi Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky a Slovenskou rektorskou konferenciou. „Cieľom memoranda, ktoré som podpisoval ako prezident SRK dňa 15. 2. 2018 v Havane, je rozvíjanie spolupráce na princípoch rovnosti, vzájomnej dôvery a porozumenia. Táto spolupráca sa môže rozvíjať v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, ako aj v rámci mobilít pre študentov, pedagógov, vedeckovýskumných pracovníkov a ostatných zamestnancov univerzít.“ uviedol rektor.

Prorektor TUZVO pre vonkajšie vzťahy Branislav Olah priblížil spoluprácu TUZVO so zahraničím, či už prostredníctvom medzinárodného programu Erasmus+, CEEPUS alebo SAIA, ako aj spoluprácu vedeckovýskumných pracovníkov a pedagógov na medzinárodných projektoch s rôznym zameraním.

Veľvyslanec Rafael Pino Bécquer sa živo zaujímal o nové trendy a možnosti odstránenia následkov klimatickej zmeny, keďže ich krajinu, ako uviedol, každoročne postihujú stále silnejšie tropické búrky, ktoré spôsobujú rozsiahle škody. Taktiež dvíhanie hladiny morí spôsobuje zatápanie krajiny a salinizáciu pôdy, čo predstavuje závažný problém, ktorý sa snaží Kuba riešiť.

Do Kroniky Veľvyslanec Rafael Pino Bécquer napísal: „Veľmi sa mi páčilo, že som mohol navštíviť vašu Technickú univerzitu vo Zvolene. Poďakoval som rektorovi za prijatie na vysokej úrovni a profesorom, že som sa s nimi mohol porozprávať o súčasných problémoch našej planéty. Som presvedčený o vašom veľkom úsilí a nasadení. Odchádzam s uvedomením si, čo ste na tejto univerzite dokázali.“ Na záver svojej návštevy požiadal rektora, aby odovzdal jeho pozdrav všetkým zamestnancom a študentom univerzity, ako aj kolegyniam zo študentskej jedálne, ktoré pre nich pripravili vynikajúce občerstvenie.

-ĽB-

Foto: M. Rusnák

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/tuzvo-navstivil-velvyslanec-kuby-na-slovensku