Simulácie rokovaní Rady Európskej únie

11.04.2024

Šiesti slovenskí študenti sa zúčastnili simulácie rokovaní Rady Európskej únie (#ConSIMium). Organizátorom súťaže bol generálny sekretariát Rady Európskej únie. Na Slovensku bola partnerom projektu Slovenská rektorská konferencia.

Študentskí delegáti a národní koordinátori z členských krajín EÚ mali príležitosť 8. a 9. apríla 2024 zažiť na vlastnej koži rokovania predsedov vlád, veľvyslancov, ministrov a expertov alebo si vyskúšať úlohu novinárov na pôde Rady EÚ. Simulácie rokovaní sa tematicky venovali digitálnej tranzícii, umelej inteligencii a kybernetickej bezpečnosti.

V slovenskej delegácii vystupovala Sofia Šillerová z Univerzity Komenského v Bratislave ako predsedníčka vlády a vedúca celej delegácie. Jej úlohou bolo vystúpiť v úvodnom príhovore k novinárom, v slovenskej delegácii bola novinárkou Dominika Lendacká z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Nasledovala účasť slovenského zástupcu na simulácii rokovania Európskej rady. Funkcia ministra pripadla Ivanovi Vu Nhu z Trnavskej univerzity v Trnave. Národní experti Samuel Olach z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Radoslav Heriban zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa zúčastnili na rokovaní tzv. Working parties. Veľvyslancom bol Radovan Kopál z Ekonomickej univerzity v Bratislave, jeho úlohou bolo informovať ministra o pokroku a vývoji rokovaní a zúčastniť sa na rokovaní COREPER. Študentov sprevádzal národný koordinátor Vladimír Müller z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Slovenskí študenti sa stretli ešte pred simuláciou s pracovníkmi Stáleho zastúpenia SR pri EK v Bruseli, ktorí im pomohli zorientovať sa v problematike.

Sofia o svojej skúsenosti na pozícii premiérky povedala: "Mojou úlohou bolo hneď na začiatku nadviazať kontakt s ostatnými lídrami členských štátov a následne kopírovať kroky lídrov na reálnych summitoch. Najprv sme mali možnosť poskytnúť doorstep, na ktorom sme vyjadrili pozíciu a hlavné ciele Slovenska v diskutovaných oblastiach. Následne sme sa presunuli na summit, kde sme spolu s ostatnými lídrami členských štátov určili hlavné mantinely nového EU AI a Cybersecurity Actu. Nasledujúci deň prišla počas Coreperu naliehavá správa a tak sa musel zvolať špeciálny summit lídrov, na ktorého prípravu sme mali iba niečo cez 2 hodiny. Táto posledná skúsenosť a snaha organizačného tímu ešte viac prehĺbiť náš zážitok zo simulácie, bola podľa môjho názoru najprínosnejšia. Nikto z nás takúto situáciu nečakal a museli sme sa s našou skvelou slovenskou delegáciou rýchlo pripraviť na stanovisko a následne využiť čas na získanie partnerov, ktorí budú zdieľať náš postoj na summite.“

Radoslav rekapituluje: „Dvojdňová simulácia ConSIMium 2024 prebiehajúca priamo na pôde Rady Európskej Únie v Bruseli, bola jedným z najviac intenzívnych a prínosných zážitkov, aké môže študent počas štúdia zažiť. V simulácii som zastával rolu "National Expert on AI" - mojou úlohou bolo sústrediť sa na technický aspekt predmetného dokumentu "AI act", reprezentovať národnú pozíciu na zasadnutiach pracovnej skupiny a poskytovať odbornú podporu nášmu ambasádorovi a ministrovi. Veľmi si cením, že nám dôsledná organizácia vytvorila podmienky, v ktorých sa môže každý študent plnohodnotne sústrediť na svoju prácu, nezávisle od toho z akého sociálneho alebo akademického prostredia pochádza. Všetkým aktívnym študentom tak môžem tento zážitok len odporúčať."

Dominika o úlohe novinárky: "Mojou úlohou bolo informovať o priebehu summitu a jeho dopadoch na slovenských občanov. Napísala som 2 články, v ktorých som sa venovala témam umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti. Viedla som rozhovory s delegáciou Slovenska na summite a sledovala som celý priebeh rokovaní z úzadia. Najdôležitejšou úlohou bolo zjednodušiť jazyk tak, aby mu porozumel aj laik, čo bolo naozaj náročné. Zároveň som pôsobila na fiktívnej sociálnej sieti ConSIMiumX, na ktorej som informovala o ďalších krokoch vývoja diskusií. Táto skúsenosť mi ukázala, aká dôležitá je komunikácia v procese tvorby politík."

Národný koordinátor Vladimír uzatvára: " Študentská simulácia ConSIMium je mimoriadne hodnotný projekt, v ktorom si študenti môžu vyskúšať tú najautentickejšiu formu rokovaní v rámci Európskej rady a všetkých súčastí Rady EÚ. Odhodlanie a nadšenie, ktoré študenti preukázali, boli veľmi nákazlivé. Takisto ich schopnosť ponoriť sa do rôznych úloh v rámci oboch inštitúcií a riešiť zložité otázky s kreativitou a usilovnosťou bola impozantná. Tím zo Slovenska zložený zo študentov rôznych univerzít a študijných odborov preukázal svoju zdatnosť pri trpezlivom vyjednávaní, presviedčaní partnerov o našich argumentoch a pri obhajovaní národných pozícií. Dôležitú úlohu zohrala naša novinárka pri poskytovaní dosiahnutých výsledkov pre verejnosť v zrozumiteľnej forme. Verím, že aj v budúcom ročníku nominujú univerzity tak motivovaných študentov."

 

zdroj: SRK

Zdroj: https://www.umb.sk/aktuality/simulacie-rokovani-rady-europskej-unie.html