Róbert Zsembera: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je jedným z najvýznamnejších regionálnych aktérov v oblasti vzdelávania, vedy či kultúry

03.04.2024

Univerzita sa v roku 2020 umiestnila na 4. mieste medzi slovenskými univerzitami a vysokými školami v hodnotení medzinárodného portálu UniRank. Je prvou slovenskou univerzitou, ktorá získala značku „HR Excellence in Research“. Univerzita bola prednedávnom úspešná aj v dvoch výzvach rezortu školstva.

Ide o projekt konzorcia s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, prostredníctvom ktorého chce s nitrianskou univerzitou zosúladiť vnútorné systémy kvality, vytvoriť spoločné študijné programy, integrovať výskumnú, vývojovú a inú tvorivú činnosť, či integrovať knižničné, publikačné a IT systémy. Projekt konzorcia bol schválený v plnej výške – obe univerzity budú mať k dispozícii tak viac ako 24 miliónov eur. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici bola zároveň úspešná aj vo výzve na podporu internacionalizácie v akademickom prostredí.

Univerzita sa môže pochváliť aj tým, že v roku 2019 bola prvou slovenskou vysokou školou, ktorá získala prestížnu značku „HR Excellence in Research“. Ocenenie udeľuje Európska komisia tým inštitúciám, ktoré sa zaviazali implementovať a dlhodobo dodržiavať 40 princípov „Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov” v rámci Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R).

Zaujímavosťou univerzity, resp. Fakulty prírodných vied je aj študijný program Forenzná a kriminalistická chémia, ktorého absolventi bakalárskeho štúdia majú primerané teoretické aj praktické znalosti zo základných chemických disciplín, anatómie človeka, genetiky, forenzných vied a kriminalistiky, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Ide o jediný takýto študijný program na Slovensku a v Česku.

„Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má nielen jedinečnú polohu, ale aj výborné podmienky na štúdium. Predstavitelia univerzity a fakúlt neustále zlepšujú výučbové prostredie pre študentky a študentov, čo bolo viditeľné aj počas návštevy jednotlivých priestorov univerzity,“ uviedol Róbert Zsembera. Dodal, že univerzita za ostatné roky výrazne napreduje.

„Veľmi pozitívne vnímam osobnú návštevu štátneho tajomníka Róberta Zsemberu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je dôkazom skutočného záujmu bližšie spoznať reálne prostredie slovenského vysokého školstva a snahu o jeho skvalitňovanie,“ dodal rektor univerzity Vladimír Hiadlovský.