PCR, nový prístroj v laboratóriách UCM

06.08.2020

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) systematicky buduje Univerzitný vedecký a kreatívny park, ktorý združuje technické vybavenie pre vzdelávaciu, vedeckovýskumnú a kreatívnu činnosť. Aj v ostatnom období registrujeme prírastky do UVKP v podobe laboratórnych prístrojov.

Posledným významným prírastkom je prístroj  Real-Time termocyklér pre kvantitatívnu polymerázovú reťazovú reakciu (PCR), zakúpený na Fakultu prírodných vied UCM (ďalej „FPV“).

Polymerázová reťazová reakcia (z angl. Polymerase Chain Reaction – PCR) patrí k progresívnym molekulárno-biologickým metódam so širokým spektrom využitia v rôznych oblastiach základného i aplikovaného výskumu. Je to metóda a technika umožňujúca vytvárať milióny až miliardy kópií špecifickej vzorky DNA (kyseliny deoxyribonukleovej) – nositeľa genetickej informácie.

Zakúpený prístroj je plne integrovaným systémom kvantitatívnej amplifikácie, detekcie a analýzy dát. Jeho výraznou výhodou je rýchlosť, obratnosť a presnosť.

Za realizáciu výskumu a využitie prístroja v oblasti výučby je zodpovedná mladá výskumníčka a vysokoškolská učiteľka z FPV -  RNDr. Zuzana Gerši, PhD. Má skúsenosť s prácou i na staršom type prístroja: „Teším sa, že aktuálne na naše pracovisko pribudol práve termocyklér pre kvantitatívnu Real-Time PCR. Tento typ zariadenia, na rozdiel od klasických PCR prístrojov, dokáže merať fluorescenciu reakčnej zmesi po prebehnutí každého cyklu. To znamená, že už v priebehu reakcie (teda reálne v čase) môžeme vidieť pribúdanie množstva DNA. Prístroj AriaMx Real-Time PCR od spoločnosti Agilent je v súčasnosti špičkou na trhu (v poradí šiesty na Slovensku). Pomocou aplikácií, ktoré ponúka tento systém, sme schopní zvyšovať úroveň a kvalitu molekulárno-biologického výskumu aktivity génov v rámci riešených (aj budúcich) projektov na univerzite.“

Po komplexnom zaškolení vedeckého personálu a doktorandov univerzity v septembri 2020 bude prístroj AriaMx Real-Time PCR plne k dispozícii pre realizáciu výskumu a praktické aplikácie - relatívna/absolútna kvantifikácia DNA; určenie genotypu metódou alelovej diskriminácie alebo analýzou krivky topenia (z angl. High Resolution Melting – HRM), čo umožňuje detekciu takmer všetkých genetických variácií (mutácie a pod.).

Rektor UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. uviedol: „Konkrétne predpokladáme využitie prístroja v oblasti výskumu a vzdelávania na úrovni magisterského a doktorandského štúdia v odbore molekulárna biológia. Okrem využitia vo výskume výrazne napomôže i zvýšeniu kvality záverečných prác vypracovávaných v oblasti prírodných vied. Podobné prístroje sa dnes využívajú pri detekcii ochorenia spôsobeného vírusom COVID-19.“

Univerzita plánuje i naďalej získavať prístrojové vybavenie, ktoré napomôže rozšíriť možnosti a oblasti realizácie kvalitného výskumu a výučby s cieľom zlepšenia výskumného potenciálu akademickej inštitúcie.

Zdroj: Ing. Štefánková Jana, Ph.D., OPV UCM

Photogallery of this article: