Novinka - štipendium pre tehotné študentky

01.04.2021

Aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zavádza štipendium pre tehotné študentky. To prislúcha každej študentke UPJŠ, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Toto štipendium spĺňa najmä účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa.

Zdroj: https://www.upjs.sk/zo-zivota-upjs/24651/