Nové kreatívne centrum vznikne na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

09.07.2021

Nové KREATÍVNE CENTRUM na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave bude slúžiť na stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ako aj na rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.

Na vybudovanie kreatívneho centra získala Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave nenávratný finančný príspevok z Ministerstva kultúry SR v rámci operačného programu IROP. Centrum bude poskytovať služby inkubátora a akcelerátora, ako aj prezentáciu produktov a sieťovania s inými partnermi. Hlavným zámerom je v spolupráci s mentormi z praxe vytvoriť inkubačný program pre záujemcov o podnikanie alebo pre už začínajúcich či existujúcich podnikateľov pôsobiacich v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Taktiež vznikne prvé slovenské virtuálne múzeum či základňa pre e-športy.

„Centrum bude poskytovať rozsiahly komplex služieb zameraných na podporu a rozvoj kreatívneho talentu, zručností a na uspokojenie dopytu po kreatívnej tvorbe v oblasti digitálnej produkcie hudby, hier a dizajnu, ako aj virtuálnu archiváciu kultúrnych pamiatok,“ uviedol Dr. Andrej Brník, prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou FMK UCM v Trnave.

Ambíciou fakulty je v rámci kreatívneho centra zriadiť tzv. centrum digitálnych audiovizuálnych produktov, základňu pre elektronické športy a prvé slovenské virtuálne múzeum s archiváciou historických artefaktov múzeí, kostolov, synagóg a iných kultúrnych inštitúcií pôsobiacich v Trnavskom kraji.

„Kreatívne centrum má ambíciu taktiež rozvíjať a naštartovať procesy, ktoré pomôžu premeniť kreatívny ľudský potenciál do komerčne využiteľného alebo verejne prospešného produktu alebo služby. V rámci digitálnej a audiovizuálnej tvorby plánujeme podporiť nepodnikateľské subjekty a eventuálne ich transformovať do malých alebo stredných podnikov,“ doplnil prodekan fakulty, Dr. Andrej Brník.

Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 1 437 322,97 eur. Z týchto prostriedkov bude napríklad kompletne prebudovaná časť priestorov fakulty, kde bude kreatívne centrum sídliť. Súčasťou prestavby bude vybudovanie coworkingového priestoru, kde sa budú môcť schádzať členovia kreatívneho centra, konzultovať svoje nápady a pracovať na projektoch. Súčasťou budú aj prednáškové a konferenčné miestnosti pre verejnosť a nové technické vybavenie štúdií vrátane ozvučenia, virtuálnej reality a 3D skenovania. Prístup do všetkých priestorov bude zabezpečený aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Interiérové prvky budú navrhnuté taktiež s ohľadom na bezbariérovosť.

„Kreatívne centrum umožní prepojiť teoretické poznatky nadobudnuté počas štúdia s praktickými znalosťami a zároveň umožní širokej verejnosti rekvalifikovať sa a uplatniť sa na pracovnom trhu. Týmto prispeje k tvorbe nových podnikateľských a pracovných miest pre obyvateľov Trnavského kraja, ako aj ku vzniku nových projektov a inovatívnych nápadov,“ doplnila dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.

V rámci coworkingu bude vytvorené aj priestory a miesto pre pracovné tímy, pričom by sa tam malo v jednom čase zmestiť viac ako 30 ľudí. V rekonštruovaných priestoroch bude vo vymedzených časoch prebiehať i výučba. Vytvorená zasadacia miestnosť bude vizuálne a akusticky oddelená zasklenou priečkou, novovzniknuté priestory budú podľa potreby a dohody slúžiť pre verejnosť a študentov ako viacúčelová miestnosť pre prednášky a skupinovú prácu alebo výstavy.
Myslelo sa i na dobrý orientačný systém a informovanosť - zriadi sa mobilný infopoint s informátorom, ktorý bude umiestnený v rámci súčasnej vstupnej haly.
Zrekonštruované priestory budú vybavené novými elektrickými rozvodmi a vzduchotechnikou, ale aj novou technikou, pribudnú multifunkčné prednáškové miestnosti, budú modernizované HD štúdio a fotoateliér, zabezpečené nové technológie, ako Motion capture, virtuálna realita, 3D
scan, počítače a nové ozvučenie prednáškových miestností. Priestory budú súčasne vybavené novým viacúčelovým inventárom.
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave tak súčasne vytvorí priestor pre implementáciu projektovo orientovanej výučby s nadväznosťou na inkubačné a akceleračné programy s podporou investorov.

Plánovaný termín začiatku prác je január 2022. Kreatívne centrum bude spustené na jar 2023.

Viac informácií poskytne:
Peter Krajčovič
Fakulta masmediálnej komunikácie
UCM v Trnave
peter.krajcovic@ucm.sk
0904 945 756

 

zdroj: Ing. Jana Štefánková, Ph.D., oddelenie práce s verejnosťou