Návšteva banskobystrického župana na Technickej univerzite vo Zvolene

14.02.2023

V stredu 08. februára 2023 navštívil Technickú univerzitu vo Zvolene predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Mgr. Ondrej Lunter na pozvanie rektora Technickej univerzity vo Zvolene prof. Rudolfa Kropila. Cieľom stretnutia bolo predstaviť výskumnú infraštruktúru univerzity s dôrazom na možnosti využitia jej inovačného potenciálu založeného na výstupoch aplikovaného výskumu.

Pracovného stretnutia sa za TUZVO zúčastnili prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť prof. Jaroslav Šálka, kvestor doc. Josef Drábek a viacerí zamestnanci, ktorí banskobystrickému županovi predstavili moderné špecializované pracoviská. Tieto predstavujú mimoriadne vhodnú základňu pre spoluprácu medzi BBSK a TUZVO pri napĺňaní zámerov regionálnej inovačnej stratégie BBSK.

Prof. Marek Fabrika a Ing. Peter Valent z Katedry plánovania lesných zdrojov a informatiky Lesníckej fakulty predstavili zariadenie virtuálnej jaskyne CAVE, ktoré predstavuje sofistikovaný vizualizačný nástroj pre zobrazovanie virtuálnej reality. Predseda BBSK mal možnosť vidieť novú generáciu virtuálnej reality lesa v prostredí CAVE v prepojení na prognostický nástroj – rastový simulátor SIBYLA, ako aj zobrazovanie mračna bodov získaných z reprezentatívnych výskumných plôch.

Doc. Rastislav Lagaňa z Katedry náuky o dreve Drevárskej fakulty demonštroval možnosti laboratória mechanických vlastností dreva s technológiou trhacieho stroja zameraného na testovanie mechanických vlastností dreva, tuhosť a pevnosť materiálov, pričom zdôraznil možnosť testovania reziva konštrukčných veľkostí.

Predseda BBSK navštívil aj laboratórium horenia dreva, kde ho doc. Andrea Majlingová z Katedry protipožiarnej ochrany Drevárskej fakulty zoznámila s možnosťami analýzy požiarno-technických vlastností rozličných materiálov. V laboratóriu sa vykonávajú požiarne skúšky dreva, materiálov na báze dreva i iných stavebných materiálov, výsledky ktorých slúžia na zostavenie modelov pre konkrétne protipožiarne opatrenia.

Doc. Richard Kminiak z Katedry obrábania dreva Drevárskej fakulty predstavil rozvojový zámer integrácie Vývojových dielní a laboratórií v rámci Vysokoškolského lesníckeho podniku s cieľom vytvoriť inovatívny produktový inkubátor ako moderné a kreatívne prostredie na realizáciu vzdelávacích, výskumných a inovačných aktivít študentov a zamestnancov univerzity i partnerov z externého prostredia.

Kolegovia z Fakulty techniky prezentovali laboratórium prototypov so špecifickou technológiou 3D tlače, ako aj laboratórium robotiky.

Na záver návštevy mal banskobystrický župan možnosť vidieť aj ďalšie vnútorné priestory univerzity – aulu, prednáškové miestnosti, miesto prvého kontaktu pre študentov, Átrium Relax i moderné coworkingové centrum.

Rektor prof. Kropil počas návštevy vyzdvihol skutočnosť, že Banskobystrický samosprávny kraj patrí k strategickým partnerom Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá má záujem spolupodieľať sa na ďalšom hospodárskom a sociálnom rozvoji banskobystrického regiónu. Rovnako aj predseda BBSK Mgr. Lunter pozitívne zhodnotil vysokú úroveň univerzitnej výskumnej infraštruktúry, ktorú považuje za významný prvok napĺňania rozvojových a inovačných zámerov Banskobystrického samosprávneho kraja.

Kancelária rektora

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/navsteva-banskobystrickeho-zupana-na-tuzvo