Na hlavných cvičeniach Fakulte ekológie a environmentalistiky aj prokurátorka

24.05.2022

Súčasťou vyučovacieho procesu sú i Hlavné cvičenia, ktoré sa po dvoch rokoch pandémie opäť vykonávajú aj na Fakulte ekológie a environmentalistiky v učebnom programe forenzná a kriminalistická environmentalistika.

Oslovení odborníci z praxe v problematike vyučovaných predmetoch Základy kriminalistiky, Základy kriminológie, Kriminalistické vyšetrovacie metódy a Trestné dokazovanie boli ochotní prezentovať nielen svoje odborné vedomosti, ale hlavne praktické skúsenosti z odhaľovania a vyšetrovania envirokriminality.

Na jednotlivé prezentácie boli pozvaní aj študenti z iných ročníkov, ktorí v tomto semestri nemajú uvedené vyučovacie predmety a z dôvodu pandémie ich nemohli absolvovať.

Z kriminalistickej balistiky ako technickej metódy na identifikáciu zbraní prednášajúci JUDr. Lukáš Kuna sa venoval pojmom zbraň, náboj, identifikácia, účinky strely na zasiahnutých objektoch, čo prakticky prezentoval na súkromnej zbierke zbraní a streliva. Informoval študentov o procese výroby a vývozu zbraní, nakoľko odborne pôsobí vo firme, ktorá vyrába a vyváža zbrane aj na zahraničný trh.

Prevencia kriminality a hlavne environmentálnej kriminality je súčasťou predmetu Základy kriminológie. Medzi subjekty, ktoré pôsobia v tejto oblasti je Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia Ministerstva pôdohospodárstva so sídlom vo Zvolene. Ing. Martin Kicko, vedúci metodicko-právneho oddelenia, informoval študentov o činnosti inšpekcie, o povinnostiach a právach pracovníkov operatívneho a právneho oddelenia. Ich činnosť je zameraná na potieranie ilegálnej činnosti pri ťažbe dreva, preprave a uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na trh. Odpovedal študentom na možnosti zamestnania po vyštudovaní na tomto inštitúte. V závere prezentácie sa viedla diskusia na novovytváraný subjekt, tzv. Kriminálny úrad na Ministerstve životného prostredia SR, ktorý by mal kopírovať činnosť inšpekcie.

Trestnoprávnu problematiku odhaľovania a vyšetrovania environmentálnych trestných činov prezentovali pplk. Mgr. Ondrej Koporec, vedúci oddelenia vyšetrovania, odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, Národná centrála osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru MV SR a prokurátorka Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom, JUDr. Katarína Monišová.

Odborníci z trestného dokazovania odprezentovali teoreticky ale i prakticky príklady riešenia prípadov environmentálnej kriminality. Medzi trestné činy proti životnému prostrediu, ktoré sú zaradené v trestnom zákone, hlava VI., druhý diel, zaraďujeme i ďalšie trestné činy týkajúce sa environmentálnej kriminality: nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysokorizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov, neoprávnené uskutočňovanie stavby, ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi, krádež len vo vzťahu k drevu. Celkovo to je 16 trestných činov z oblasti environmentálnej kriminality vymedzených príslušnými paragrafmi trestného zákona. Študenti sa v diskusii pýtali na možnosti zamestnania na špecializovaných oddeleniach enviropolície v rámci jednotlivých krajov.

Komunikácia študentov inžinierskeho študijného programu forenzná a kriminalistická environmentalistika, ktorí spracovávali diplomové práce z problematiky vyšetrovania environmentálnej kriminality s prokurátorkou JUDr. Monišovou, smerovala k získaniu poznatkov o konkrétnych postupoch orgánov činných v trestnom konaní pri vyšetrovaní trestného činu týranie zvierat.

V závere sa študenti potleskom poďakovali prednášajúcim za získané teoretické vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti ochrany životného prostredia.

 

JUDR. Pavel Kypta PhD.

Katedra environmentálneho inžinierstva FEE

Foto: autor

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/na-hlavnych-cviceniach-fee-aj-prokuratorka