Ministerstvo školstva predstavilo ciele a plány v oblasti vysokého školstva pre najbližšie roky. Výšku štátnej dotácie prvýkrát ovplyvní aj kvalita a výkon vysokých škôl

23.08.2023

Zvýšenie kvality a výkonov slovenských vysokých škôl najmä v porovnaní so susednými krajinami, väčšie prepojenie štúdia s praxou, zrýchlenie posunu slovenskej spoločnosti na inovatívnu a vzdelanostnú spoločnosť či zastavenie odlivu študentov a vedcov. To sú hlavné zámery rezortu školstva pre obdobie 2023 – 2028. Vláda SR prijala 23.8.2023 uznesenie, ktorým sa zvýšia vysokým školám dotácie zo štátneho rozpočtu formou výkonnostných zmlúv.

Rezort školstva predstavil strategický dokument „Dlhodobý zámer ministerstva školstva vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2023 – 2028“. Dlhodobý zámer určuje postup ministerstva v ďalších rokoch pri tvorbe štátnej politiky v oblasti vysokého školstva.

Východiskami pre tento zámer je skutočnosť, že vysoké školy za ostatné roky prechádzajú systémovou transformáciou v oblasti poskytovania vysokoškolského vzdelávania pod vplyvom nového prístupu pri akreditácii, čím sa nastavujú nové vnútorné systémy kvality s cieľom budovať kultúru kvality vo vzdelávaní. Zároveň hodnotenie vedeckej činnosti VER 2022  ukazuje, že existuje výrazný potenciál vysokých škôl na realizáciu kvalitného výskumu, a tiež na jeho rozvoj smerom k medzinárodne porovnateľnej kvalite.

Dlhodobý zámer sa zameriava primárne na podporu kvality, otvorenosti a dostupnosti vysokoškolského prostredia. Cieľom je zvýšiť výkonnosť slovenských vysokých škôl, podporiť ich diverzifikáciu, profiláciu, inklúziu a spoluprácu so zahraničím, verejným a súkromným sektorom. Prijaté opatrenia prispejú k vyššiemu ekonomickému rastu, vyššej konkurencieschopnosti a posilneniu inovačného potenciálu Slovenska.

Dlhodobý zámer tvorí päť top strategických priorít:

Podpora diverzifikácie vysokých škôl vo väzbe na profily a poslania vysokých škôl a štruktúru ich výkonov,
Zabezpečenie dostatočnej, včasnej a adresnej podpory pre všetkých študentov vysokých škôl,
Reforma metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám reflektujúca ich diverzifikáciu v špecializácii,
Podpora princípov otvorenej vedy, otvoreného vzdelávania a akademickej etiky na vysokých školách,
Podpora kariérového rozvoja pre vyššiu kvalitu výskumu a vzdelávania.
Kľúčovým prvkom reformy a transformácie verejných vysokých škôl je zavedenie výkonnostných zmlúv na roky 2024 – 2028. Uzavretie zmlúv so všetkými verejnými vysokými školami do konca roka 2023 bude zároveň splnením kľúčového míľnika komponentu 8 Plánu obnovy a odolnosti SR.

Zavedenie výkonnostných zmlúv, ako aj personálne zabezpečenie úloh, si vyžaduje dodatočné zdroje zo štátneho rozpočtu. Od roku 2024 dôjde k navýšeniu štátnej dotácie o 46 900 000 €, v roku 2025 bude štátna dotácia navýšená o 67 000 000 € a v roku 2026 to bude o 87 100 000 €.  Celkovo na obdobie 2024 – 2026 dostanú vysoké školy navýšenie o 201 000 000 €.

Táto podpora vysokých škôl prostredníctvom výkonnostných zmlúv zvýši aj ich atraktivitu a mala by prispieť k vyššiemu záujmu o štúdium a tým k zníženiu odlivu talentov do zahraničia. Zdroje navyše, ktoré sa investujú do výkonnostných zmlúv s vysokými školami, predstavujú veľmi dobrý pomer hodnoty za peniaze.

Vysoké školy tak zvýšia svoju kvalitu a výkony na základe jasných merateľných ukazovateľov, ktorými sú:

Kvalitné a atraktívne vysokoškolské vzdelávanie,
Kvalitná veda, výskum a iná tvorivá činnosť na vysokých školách,
Spoločenské dopady a regionálna spolupráca vysokých škôl,
Integrácia vysokoškolských kapacít,
Internacionalizácia vysokých škôl.