Konal sa prvý tréning o efektívnej prevencii sexuálneho obťažovania na UPJŠ

11.04.2024

8. apríla 2024 sa v priestoroch budovy pre voľnočasové aktivity študentov – Minerve, uskutočnil pre zamestnankyne a zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika tréning zameraný na prevenciu sexuálneho obťažovania v univerzitnom prostredí.

Tento tréning je prvým z viacerých plánovaných akcií v rámci plnenia cieľov Plánu rodovej rovnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na obdobie 2022 – 2025, konkrétne cieľa 3. – Vytvoriť nediskriminujúce bezpečné pracovné prostredie bez rodovo podmieneného násilia a sexuálneho obťažovania. Tréning organizačne zabezpečovala Komisia pre rodovú rovnosť na UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Koordinačným metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách, Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V úvode sa účastníkom tréningu prihovorila doc. Paedr. Renáta Orosová, PhD., prorektorka pre interdisciplinárne vzdelávanie a inovácie, a doc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD., predsedníčka Komisie pre rodovú rovnosť na UPJŠ v Košiciach. Lektorka tréningu doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. sa v tréningu zamerala na kľúčové fázy tvorby účinnej politiky prevencie sexuálneho obťažovania na pracovisku s dôrazom na univerzitné a akademické prostredie. Účastníci tréningu sa oboznámili s legislatívnymi východiskami pre prevenciu sexuálneho obťažovania na pracovisku, s predpokladmi efektívnej prevencie sexuálneho obťažovania na pracovisku a s jednotlivými fázami tvorby a uskutočňovania inštitucionálnej politiky prevencie v tejto oblasti – od prípravnej fázy cez prevenciu a intervenciu až po transformáciu etickej a organizačnej kultúry univerzity tak, aby sa stala bezpečným a spravodlivým priestorom pre štúdium, vzdelávanie, výskum a prácu všetkých na univerzite.

Prvý tréning svojho druhu zameraný na tému prevencie sexuálneho obťažovania na UPJŠ priniesol nielen užitočné poznatky z predmetnej oblasti, ale prispel aj ku zvyšovaniu kompetencie zúčastnených v prípade sexuálneho obťažovania v konkrétnej praxi. Potrebu a zmysluplnosť takých formátov aj do budúcnosti potvrdili živé diskusie v rámci tréningu, aj v podobe neformálnych rozhovorov. 

Zdroj: https://www.upjs.sk/aktuality/prvy-trening-prevencii-sexualneho-obtazovania/