Informačné semináre pre žiadateľov o nenávratné finančné príspevky

11.06.2009

Konať sa budú v rámci operačného programu Vzdelávanie v oblasti inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoji ľudských zdrojov vo výskume, a to:

 

  • 19. júna 2009 v Bratislave o 9.00 hod. v budove Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava;
  • 22. júna 2009 v Žiline o 9.00 hod. v budove Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, blok B, Ul. 1. mája, 010 26 Žilina;
  • 23. júna 2009 v Košiciach o 9.00 hod. v budove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice.

 

Štátne vysoké školy, verejné vysoké školy a Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov SAV) majú možnosť reagovať na aktuálne vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Tie vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ s názvom Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji.

Pomoc na základe týchto výziev je v rámci opatrenia 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti určená na rozvoj regiónov (okrem Bratislavského kraja) a v rámci opatrenia 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania na regionálnu konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Výška pomoci vyčlenená vo výzve pre Bratislavský kraj je 1 milión eur, pre ostatné regióny Slovenskej republiky 25 miliónov eur. Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt je stanovená na 250 000 eur a maximálna výška na 1 000 000 eur.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP končí 17. augusta 2009.

 

Zdroj: minedu.sk