Fakulta prírodných vied UCM v Trnave má novú dekanku

11.05.2022

Na Kolégiu rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 10.5.2022 rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. odovzdal menovacie dekréty novej dekanke Fakulty prí-rodných vied UCM - doc. RNDr. Ivete Dirgovej Luptákovej, PhD. a riaditeľovi Inštitútu manažmentu UCM - doc. PhDr. Michalovi Lukáčovi, PhD.

Na základe návrhu Akademického senátu Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vymenovanie dekana Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cy-rila a Metoda v Trnave zo dňa 17. marca 2022, v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, menoval rektor univerzity p. dekanku na obdobie štyroch rokov s účinnosťou od 23. mája 2022.

Doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD. si prevzal menovací dekrét na pozíciu riaditeľa Inštitútu manažmentu UCM na funkčné obdobie 4 roky s účinnosťou od 1. mája 2022, v zmysle § 2 ods. 2 Organizačného poriadku Inštitútu manažmentu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

zdroj: Ing. Jana Štefánková, Ph. D., vedúca Oddelenia práce s verejnosťou UCM
Telefón: 0911 083 789
jana.stefankova@ucm.sk

Photogallery of this article: