Ekológia a matematika v cudzom jazyku? Super!

11.06.2021

Zamysleli ste sa nad tým, kde všade denne potrebujete matematiku? Pri platení v obchode, pri zmene hesla v počítači, pri vypočítaní minutých peňazí za mesiac.

Každý deň počujeme nejakú správu o ochrane životného prostredia, ako sa správať ekologicky a spojenie „trvalá udržateľnosť“ nás tiež sprevádza pri viacerých aktivitách v rámci nášho každodenného dňa.

Sú to témy, ktoré bežne využívame, tak prečo sa ich nenaučiť správne popísať i v cudzom jazyku!

Na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave si túto skutočnosť uvedomili a v spolupráci s litovskou Univerzitou vo Vilniuse, slovinskou Univerzitou v Maribore a s gymnáziami na Slovensku, v Litve, Slovinsku a Rakúsku vytvorili v rámci Erasmus+ projektu učebnice nemeckého jazyka a ruského jazyka pre stredné školy, ktoré sa týmito aktuálnymi témami zaoberajú. Vyučovacia metóda CLIL je pre tieto témy vhodná, pretože v cudzom jazyku sa venujeme zaujímavým témam z oblasti reálnej matematiky, finančnej gramotnosti a trvalej udržateľnosti a pri tom sa učíme cudzí jazyk, a ani si to neuvedomujeme, pretože nás téma natoľko baví, že zabudneme, že rozprávam v cudzom jazyku. Znie to nereálne? Naopak, zaujímavé témy z každodenného života nás oslovia natoľko, že sa vieme o nich baviť i v cudzom jazyku.

Nové učebnice Matematik im Alltag: wozu? (Matematika v každodennom živote: načo?) a 20 Fragen zum nachhaltigen Tourizmus (20 otázok k trvalo udržateľnému turizmu) a ich ruské verzie, ktoré katedra v súčasnosti vydala, sa venujú takýmto témam. Viete o tom, že matematika môže pomôcť pri spoľahlivom výbere budúceho partnera, že majetok sa niekedy nedá rozdeliť úplne spravodlivo na rovnaké časti, ako možno vždy vyhrávať, ako vám matematika môže ušetriť čas a peniaze, ako založiť start-up a byť úspešný? Viete, čo robia včely v meste? Myslíte si, že sa dá cestovať bez plastov?  Ako vyzerá ekologické cestovanie, je v popredí marketing alebo udržateľnosť? Aké mystériá skrýva svet rastlín? Podobné a mnoho ďalších zaujímavých tém možno spoznať v nových učebniciach a naučiť sa pri tom lepšie nemecký alebo ruský jazyk. Učebnice sú pre vyučovanie nemeckého a ruského jazyka na stredných školách, pričom využívajú inovatívnu metódu Soft CLIL. Súčasťou učebníc je i metodika, ako pracovať s knihou a hlavne, ako možno podľa metód Soft CLIL tvoriť vlastné cvičenia. Učiteľ tak môže uvedenou metódou vyučovať rôzne témy, byť aktuálny a okrem cudzieho jazyka naučiť svojich študentov i spájať informácie z viacerých disciplín a to v cudzom jazyku! Metodika je vhodná primárne pre učiteľov cudzích jazykov na stredných školách, dá sa aplikovať i na ostatné cudzie jazyky.

Ak Vás téma zaujala, katedra organizuje 1.7.2021 jednodňový online workshop, na ktorom sa predstavia uvedené učebnice a všetky publikácie a skúsenosti kolegov, ktorí v rámci projektu knihy zostavovali. Učitelia predstavia konkrétnu prácu s učebnicami. Podujatie je zdarma, po absolvovaní dostane každý účastník celú sadu učebníc a metodiku.

Viac informácií o učebniciach, workshope a projekte nájdete na:

http://kger.ff.ucm.sk/de/softclil/

Uvedomujeme si dôležitosť ovládania viacerých cudzích jazykov, čo je v Európskej únii samozrejmosťou, a preto sa snažíme spojiť odbornosť s praxou, a to učiteľskou i tou v rôznych odvetviach priemyslu. O našej úspešnosti svedčí i každoročné skvelé uplatnenie našich absolventov.

 

Medzinárodný projekt Erasmus+ 2018-1-SK01-KA201-046316

Katedra germanistiky, Filozofická fakulta

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

http://kger.ff.ucm.sk

 

zdroj: Ing. Jana Štefánková, Ph.D., vedúca oddelenia práce s verejnosťou, jana.stefankova@ucm.sk

Attached documents:

Photogallery of this article: