D. Bútora: Najväčšia výzva pre vysoké školstvo je vybudovanie dôvery

21.09.2023

Pri príležitosti otvorenia akademického roka 2023/2024 navštívil minister školstva Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas svojho príhovoru, poprial študentom veľa energie a síl v štúdiu a poukázal na najväčšiu výzvu pre vysoké školstvo, ktorou je vybudovanie dôvery medzi vysokými školami a štátom či spoločnosťou.

„My máme všetci očakávania, že vysoké školy budú fungovať lepšie, budú atraktívnejšie, zaujímavejšie. Svoj podiel na tom musí urobiť štát. Rezort školstva začal robiť konkrétne kroky, bol urobený celý rad reforiem v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Nie je to ešte všetko ale celý rad tých kľúčových krokov bol urobený - od Správnych rád, kvalitnejšieho manažmentu vysokého školstva, výkonnostných zmlúv, internacionalizácie, teraz sme schválili etický kódex a boli navýšené finančné prostriedky, čo je dôležité. Zároveň, tú druhú časť musia urobiť aj samotné vysoké školy, musia zabojovať o dôveru verejnosti. Najlepším indikátorom bude, keď tí najšikovnejší maturanti sa nebudú najskôr pozerať do Brna, Olomouca, Prahy alebo do Holandska či Dánska, ale budú sa pozerať na slovenské vysoké školy ako na prvú voľbu. To sa nedá nariadiť. Dôvera sa dá iba vybudovať a získať,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora.

Jednou z priorít rezortu je aj podpora vysokého školstva prostredníctvom výkonnostných zmlúv, ktoré majú zvýšiť atraktivitu vysokých škôl a prispieť k vyššiemu záujmu o štúdium, čím sa podniknú kroky k zníženiu odlivu talentov do zahraničia. Zdroje navyše, ktoré sa investujú do výkonnostných zmlúv s vysokými školami, predstavujú veľmi dobrý pomer hodnoty za peniaze. V tomto akademickom roku sa plánujú do konca roka podpísať výkonnostné zmluvy so všetkými verejnými vysokými školami, čím sa splní kľúčový míľnik komponentu 8 Plánu obnovy a odolnosti SR. Viac informácií je zverejnených tu: https://www.minedu.sk/vykonnostne-zmluvy-verejnych-vysokych-skol/

V súčasnosti sú otvorené dve výzvy pre vysoké školy. Prvou je Výzva na komplexnú modernizáciu budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl, ktorej cieľom je podpora vysokých škôl pri rekonštrukcii budov vysokých škôl a internátov s úsporou primárnej energie vyššou ako 30 %. Na výzvu je alokovaných 53 miliónov eur. Výzva je otvorená do 31.12.2024 alebo do vyčerpania prostriedkov. Prihlásiť sa môžu verejné a štátne vysoké školy. Viac info: https://www.minedu.sk/vyzva-c-4-komplexna-modernizacia-budov-a-internatov-verejnych-a-statnych-vysokych-skol/

Druhou výzvou je Výzva na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. Jej cieľom je podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom  spájania vysokých škôl do väčších celkov (konzorcií), komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry. Na výzvu je alokovaných 120 miliónov eur. Prihlásiť sa môžu verejné a štátne vysoké školy ktoré predložia hodnotiacu správu k projektovému zámeru podanému v rámci Výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. Bližšie informácie nájdete tu: https://www.minedu.sk/vyzva-c-5-podpora-pri-strategickom-rozvoji-infrastruktury-vysokych-skol-konzorcia/

Väčšina vysokých škôl sa v tomto akademickom roku podrobí posúdeniu svojich vnútorných systémov kvality nezávislou Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Keď SAAVŠ posúdi vnútorné systémy kvality, vysoké školy si budú môcť samy vytvárať študijné programy.

Údaje z CRŠ:

Aktuálne dáta o počte študentov vysokých škôl za aktuálny akademický rok 2023/2024 sa momentálne zbierajú a budú k dispozícii koncom októbra.

V akademickom roku 2022/2023 študovalo na vysokých školách 136 168 študentov.
Viac ako polovicu (52,49 %) zo všetkých študentov prvého a druhého stupňa na slovenských vysokých školách študovalo spoločenské vedy, náuky a služby.
Najväčší podiel tvorili študenti ekonomických vied (31,53 %).