Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • - učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii)
 • - učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Fakulta športu - učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo estetiky (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

Študijný odbor UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV sa orientuje na hodnoty a osobitosti maďarskej kultúry, poskytuje široký priestor na výskum maďarskej etnicity, kultúry, jazyka, literatúry, histórie aj minulého a súčasného spoločenského života maďarského národa v zákonitých kontextových väzbách na stredoeurópske kultúrne vývinové procesy. Študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) je zameraný na získanie širokého záberu teoretických a metodologických poznatkov oblasti súčasného maďarského jazyka, dejín a vývoja maďarského jazyka. Absolventi v literárnej zložke získajú odborné vedomosti z teórie literatúry, z oblasti maďarskej a svetovej literatúry a z interpretácie umeleckého textu. V kultúrnej zložke nadobudnú vedomosti z dejín maďarskej kultúry a ďalších menšinových kultúr a vizuálnej kultúry.

V priebehu štúdia sa absolvent oboznámi s najdôležitejšími poznatkami z oblasti metodológie ktoré sú potrebné pre výučbu akademických predmetov, výchovné vedenie žiakov, optimálne plánovanie a racionálne organizovanie výučby, diagnostikovanie schopností a učebných ťažkostí a objektívne posudzovanie kvality a efektívnosti práce žiakov. Taktiež sú potrebné pre tvorivú činnosť a tímovú spoluprácu s ostatnými pedagógmi a inštitúciami zainteresovanými vo výchovno-vzdelávacom procese. Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach maďarskej jazykovedy a literárnej vedy, ako aj príbuzných odboroch, má dobré praktické skúsenosti z analýz a výstavby rôznych druhov textov, ktoré môže vhodne využiť vo vyučovacom procese.

Absolvent odboru učiteľstvo akademických predmetov (Bc.) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie, v jeho výstavbe, má náhľad do širších súvislostí výchovy a vzdelávania, a má osvojenú informačnú gramotnosť. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania.Uplatnenie absolventov

 

Absolvent štúdia je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. V pedagogickej praxi a pri inštitucionálnom vzdelávaní sa môže uplatniť ako pedagogický asistent maďarského jazyka a literatúry na rozličných typoch škôl, ako pedagogický zamestnanec pre mimoškolské záujmové činnosti detí, zamestnanec štátnej správy pre príslušnú oblasť, školský administratívno-metodický zamestnanec. Ďalej sa môže uplatniť ako užitočný zamestnanec pri spravovaní školských knižníc, rovnako v redakčnej, editorskej a vydavateľskej práci i v širokej sfére masmediálnej komunikácie.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na všetky uvedené medziodborové študijné programy na 1. stupni v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov budú prijímaní uchádzači bez prijímacej skúšky na základe:

-  získania úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,

-  spôsobilosti komunikácie v maďarskom jazyku.

 

Poznámka: Pre študijné programy, ktoré je možné študovať v kombinácii so študijným programom Maďarský jazyk a kultúra a Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) zároveň platia požiadavky a termíny konania prijímacích skúšok fakulty PU resp. celouniverzitných pracovísk PU, ktoré zabezpečujú príslušný akreditovaný program.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých uchádzačov, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Metodika spracovávania prijímacieho konania:

Výsledky štúdia za 3,5 alebo 4,5 roka                                                         
max. 12 bodov

Výsledky štúdia z požadovaného predmetu za 3,5 alebo 4,5 roka              
max. 20 bodov

Absolvovanie typu strednej školy                                                                
max.   8 bodov

Nešpecifický prospech                                                                                 
max. 10 bodov

 

Spolu                                                                                                            
max. 50 bodov

 

Celkové výsledky stredoškolského štúdia sa vyhodnocujú za obdobie 3,5 roka (štvorročné stredoškolské štúdium), resp. za obdobie 4,5 roka (päťročné stredoškolské štúdium). Pri absolventoch 8-ročných gymnázií sa vyhodnocujú posledné štyri ročníky (5. – 8. ročník, kvinta – oktáva). V končiacom ročníku sa berie do úvahy polročné vysvedčenie.

 

prospech

body

1,00 – 1,1

12

1,11 – 1,2

11

1,21 – 1,3

10

1,31 – 1,4

9

1,41 – 1,5

8

1,51 – 1,6

7

1,61 – 1,7

6

1,71 – 1,8

5

1,81 – 1,9

4

1,91 – 2,0

3

2,01 – 2,1

2

2,11 – 2,2

1

2,21 – 5,0

0

 

Výsledky štúdia z požadovaného predmetu sa vyhodnocujú za obdobie 3,5 roka (štvorročné stredoškolské štúdium), resp. za obdobie 4,5 roka (päťročné stredoškolské štúdium). Pri absolventoch 8-ročných gymnázií sa vyhodnocujú posledné štyri ročníky (5. – 8. ročník, kvinta – oktáva). V končiacom ročníku sa berie do úvahy polročné vysvedčenie.

 

prospech

body

1,00 – 1,1

20

1,11 – 1,2

19

1,21 – 1,3

18

1,31 – 1,4

17

1,41 – 1,5

16

1,51 – 1,6

14

1,61 – 1,7

12

1,71 – 1,8

10

1,81 – 1,9

8

1,91 – 2,0

6

2,01 – 2,1

4

2,11 – 2,2

2

2,21 – 5,0

0

 

Absolvovanie typu strednej školy - body sa prideľujú za typ absolvovanej strednej školy.

 

typ strednej školy

body

gymnázium, konzervatórium

8

stredná odborná škola

0

 

Nešpecifický prospech - body sa prideľujú za aktivity relevantné vo vzťahu k danému študijnému programu: napr. účasť a výsledky na olympiádach, stredoškolská odborná činnosť, štátne skúšky a certifikáty z cudzích jazykov, ukončenie min. 1. stupňa ZUŠ, publikačná činnosť a umelecká činnosť v odbore, príp. iné relevantné doklady. Za nešpecifický prospech môže uchádzač získať max. 10 bodov.

Absolvovanie – neabsolvovanie požadovaných predmetov sa hodnotí mínusovými bodmi vo vzťahu k danému študijnému programu a to za 1. – 3. ročník (štvorročné štúdium), resp. za 1. – 4. ročník (päťročné štúdium).

 

Počet neabsolvovaných predmetov

body

Absolvované všetky požadované predmety

0

Neabsolvovaný 1 rok z požadovaných predmetov

-3

Neabsolvované 2 roky z požadovaných predmetov

-6

Neabsolvované 3 roky z požadovaných predmetov

-9

Neabsolvované 4 roky z požadovaných predmetov

-12

 

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

a)      na jednu prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program;

b)      uchádzači o štúdium dôkladne vyplnia prvé 3 strany prihlášky, prihlášku podpíšu a ako súčasť prihlášky priložia aj životopis;

c)      uchádzači so špecifickými potrebami doložia k prihláške posudok vydaný posudkovou komisiou;

d)      poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom U, ústrižok o zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky alebo bankovým prevodom. Pri bankovom prevod je potrebné zaslať študentom podpísaný (s uvedeným mena, priezviska) prevodný príkaz, príkaz na úhradu alebo vytlačený doklad o zaplatení prostredníctvom internet bankingu;

e)      uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku v termíne po uzávierke prihlášok na štúdium na VŠ, doručí spolu s prihláškou na štúdium overené kópie koncoročných vysvedčení z 1., 2. a 3. ročníka a polročné vysvedčenie zo 4. ročníka (v prípade 4-ročného štúdia), resp. kópie koncoročných vysvedčení z 1., 2., 3. a 4. ročníka a polročné vysvedčenie z 5. ročníka (v prípade 5-ročného štúdia) a po absolvovaní maturitnej skúšky pošle ústavu overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške;

f)       uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcom období, doručí spolu s prihláškou na štúdium úradne overené kópie všetkých koncoročných vysvedčení, overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške a životopis; 

g)      uchádzači so získanou maturitnou skúškou na zahraničnej strednej škole zároveň doložia úradne overené kópie vysvedčení a nostrifikované maturitné vysvedčenia zo zahraničných stredných škôl;

Bez zaslania maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka strednej školy nemôže byť prijímacie konanie vyhodnotené, preto upozorňujeme uchádzačov, aby overené kópie dokladov zaslali ihneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 5. júna, inak nebudú zaradení do prijímacieho konania!

 

Adresa na zaslanie prihlášky: 
Prešovská univerzita v Prešove
Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín
Ústav maďarského jazyka a kultúry
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov

 

  • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  05.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Fakturačné údaje

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
Variabilný symbol:    184201  
Konštantný symbol:   0308

Cudzinci:                 
Platobná inštitúcia:  
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava 

 

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA

Adresa na zaslanie poplatku: 
Prešovská univerzita v Prešove
Ekonomický útvar
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Čulková – culkova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 19.03.2020 13:17

Upozorniť na neaktuálne údaje