Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • - učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii)
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Biology
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Physics
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Geography
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Pedagogy
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Technical
 • Faculty of Sports - Teacher Training in Physical Education in Combination
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of English language and Literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of History
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of Aesthetic Education
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects French language and literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of German language and Literature
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects Slovak language and literature
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teacher of Subjekt of citizenship education
 • Faculty of Arts - Teaching of the Subjects of Fine Arts

Charakteristika profilu absolventa študijného odboru Učiteľstvo a pedagogické vedy

Absolvent odboru učiteľstvo a pedagogické vedy (Bc.) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie, v jeho výstavbe, má vhľad do širších súvislostí výchovy a vzdelávania a má osvojenú informačnú gramotnosť. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania, preto dokáže pôsobiť najmä v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania.

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry

Absolvent štúdia na základe nadobudnutých teoretických poznatkov a praktických zručností je pripravený získať úplnú pedagogickú spôsobilosť v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Keďže so študijným programom súvisia doplňujúce poznatky a zručnosti, absolvent sa v pedagogickej praxi a pri inštitucionálnom vzdelávaní môže uplatniť ako pedagogický asistent učiteľa maďarského jazyka a literatúry, ktorý získa kvalifikáciu pre 2. stupeň základnej školy a pre stredné školy, ako pedagogický zamestnanec pre mimoškolské záujmové činnosti detí. Môže pracovať ako zamestnanec štátnej správy pre príslušnú oblasť alebo ako školský administratívno-metodický zamestnanec. Taktiež je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach maďarskej jazykovedy a literárnej vedy, ako aj príbuzných odboroch. Absolvent má praktické skúsenosti z analýz a výstavby rôznych druhov textov, ktoré môže využiť vo vyučovacom procese. Ďalšia možnosť pre absolventa vyplývajúca z profilácie odboru: môže sa uplatniť ako zamestnanec pri spravovaní školských knižníc, v redakčnej, editorskej a vydavateľskej práci i v širokej sfére masmediálnej komunikácie.

 Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additional information

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

a)  na jednu prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program;

b)  uchádzači o štúdium dôkladne vyplnia prvé 3 strany prihlášky, prihlášku podpíšu a ako súčasť prihlášky priložia aj životopis;

c)  uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami pred podaním prihlášky na štúdium kontaktuje univerzitného koordinátora s cieľom poradenstva pri výbere odboru štúdia a rozsahu podporných služieb na PU, a poskytne univerzitnému koordinátorovi dostatočné informácie o svojich obmedzeniach a potrebách.

d)  uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku v termíne po uzávierke prihlášok na štúdium na VŠ, doručí spolu s prihláškou na štúdium overené kópie koncoročných vysvedčení z 1., 2. a 3. ročníka a polročné vysvedčenie zo 4. ročníka (v prípade 4-ročného štúdia), resp. kópie koncoročných vysvedčení z 1., 2., 3. a 4. ročníka a polročné vysvedčenie z 5. ročníka (v prípade 5-ročného štúdia) a po absolvovaní maturitnej skúšky pošle Centru jazykov a kultúr národnostných menšín PU overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške;

e)  uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcom období, doručí spolu s prihláškou na štúdium úradne overené kópie všetkých koncoročných vysvedčení, overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške a životopis;

f) uchádzači so získanou maturitnou skúškou na zahraničnej strednej škole zároveň doložia úradne overené kópie vysvedčení a nostrifikované maturitné vysvedčenia zo zahraničných stredných škôl;

g) základné údaje potrebné na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia:

SWIFT: SPSRSKBA, číslo účtu príjemcu platby vo formáte IBAN: SK 15 8180 0000 0070 0006 6503; názov banky: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 810 05 Bratislava; neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomický útvar, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, účel platby: poplatok VS 184201.

Upozorňujeme uchádzačov, že bez dodania požadovaných dokumentov nie je prihláška platná.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Na všetky uvedené študijné programy na 1. stupni štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy budú uchádzači posudzovaní bez osobnej účasti na základe posúdenia výsledkov zo strednej školy.

Poznámka: Pre študijné programy, ktoré je možné študovať v kombinácii zároveň platia požiadavky a termíny konania prijímacích skúšok fakulty PU, ktoré zabezpečuje príslušný akreditovaný program.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých uchádzačov, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom.Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  31.05.2024

 • Performance of the entrance exam

  - 07.06.2024

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
45


Additions
 • CV (paper form, electronic form)
 • leaving certificate (paper form, electronic form)
 • overené kópie koncoročných vysvedčení (paper form, electronic form)
 • nostrifikované maturitné vysvedčenie zo zahraničných stredných škôl (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €


The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
Variabilný symbol:  184201 
Konštantný symbol:  0308

Cudzinci:
Platobná inštitúcia:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava 

 

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA

Adresa na zaslanie poplatku: Prešovská univerzita v Prešove
Ekonomický útvar
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Andrea Čulková – andrea.culkova@unipo.sk
Last update: 15.03.2024 10:41

Draw attention to not topical data