Teória jazykového a literárneho vzdelávania

 • v študijnom programe teória jazykového a literárneho vzdelávania je získanie magisterského vzdelania v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy  (resp. príslušné medziodborové štúdium  Sj, Nj, Aj). O prijatie na štúdium sa môžu uchádzať aj absolventi príbuzných odborov magisterského štúdia. Súčasťou prijímacieho konania je:Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • získanie magisterského vzdelania v danom alebo príbuznom  študijnom odbore.  Súčasťou prijímacieho konania je:
 • posúdenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v príslušnom študijnom odbore,
 • overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku,
 • overenie zručností v písomnej odbornej komunikácii (diskusia k náčrtu projektu dizertačnej práce).


Doplňujúce informácie

Súčasťou púrijímacieho konania je overenie zručností v písomnej odbornej komunikácii (diskusia k náčrtu projektu dizertačnej práce) a overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku.Podmienky pre zahraničných študentov

https://student.truni.sk/maisportal/home.mais;jsessionid=928FAF1D1B3E33DE3C41C42A77971A60?lang=enKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

nada.bizova@truni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Zoznam dokladov potrebných k prijímaciemu konaniu:

- prihláška na doktorandské štúdium, číslo tlačiva: ŠEVT 49 400 2,

- overená kópia dokladu o magisterskom vysokoškolskom vzdelaní v požadovanom alebo príbuznom študijnom odbore,

- overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške,

-  životopis,

-  súpis publikovaných i nepublikovaných prác,

-  rámcový projekt k téme dizertačnej práce

-  doklad  o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.Forma prijímacej skúšky

písomná, ústna • Podanie prihlášky na štúdium

  11.01.2021 - 11.06.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  22.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ
 • životopis (elektronická forma)
 • doklad o platbe poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Poplatok uhraďte prevodným príkazom :

Banka: štátna pokladnica

Účet:  7000241199/8180

IBAN: SK 42 8180 0000 0070 0024 1199

variabilný symbol: bez symbolu

špecifický symbol: 20002

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľubica Cepková – lubica.cepkova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 22.10.2020 10:03

Upozorniť na neaktuálne údaje