Riadiace systémy vo výrobnej technike

Absolvent študijného programu Riadiace systémy vo výrobnej technike získa teoretické a praktické poznatky z oblasti informačných a riadiacich systémov s dôrazom na ich aplikáciu vo výrobných procesoch. Dokáže analyzovať a riešiť situácie, ktoré môžu nastať pri ich návrhu, tvorbe a aplikácii vo výrobnom procese. Disponuje poznatkami o možnostiach využitia riadiacich prvkov a systémov pre rôzne druhy výrobnej techniky. Integruje technické, informačné, komunikačné a ekonomické vedomosti potrebné pre zabezpečenie návrhu a prevádzky týchto systémov. Dokáže riešiť technické problémy spôsobené ich prevádzkou. Absolvent pozná, dokáže prevádzkovať, navrhovať a implementovať vhodné systémy pre konkrétne technické zariadenia a výrobné procesy. Pozná princípy a zásady konštrukcie a riadenia riadiacich elementov a je schopný vytvoriť vhodný aplikačný software pre ich prevádzku a riadenie. Prostredníctvom vhodného informačného a/alebo riadiaceho systému dokáže zabezpečiť bezpečnú, spoľahlivú, ekonomickú a ekologickú prevádzku výrobného procesu.

Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu Riadiace systémy vo výrobnej technike na prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) sú vybavení potrebnými znalosťami a predpokladmi pre ďalšie štúdium na druhom stupni (Ing.). Dokážu analyzovať a riešiť problémy vo výrobných procesoch. Disponuje poznatkami o možnostiach využitia riadiacich prvkov a systémov pre rôzne druhy výrobnej techniky. Integrujú technické, informačné, komunikačné a ekonomické vedomosti potrebné pre zabezpečenie návrhu a prevádzky týchto systémov. Absolvent je schopný riadiť výrobné systémy a využívať všeobecné poznatky aplikovaných vied potrebných pre pochopenie a osvojenie si pojmov, princípov a vzájomných súvislostí pôsobiacich v riadiacich a informačných systémoch pre výrobnú techniku. Dokáže využívať informačné technológie a vytvárať vlastné aplikačné a riadiace programy. Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa: - pracovník stredného stupňa riadenia výrobných procesov, - programátor, systémový analytik, aplikačný programátor, - pracovník obchodných firiem zameraných na predaj informačnej alebo riadiacej techniky, - pracovník firiem zameraných na vývoj software pre riadiace a informačné systémy, - technický pracovník výskumných a vývojových stredísk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na prijímacích pohovoroch sa berú do úvahy študijné výsledky zo strednej školy z predmetov matematika a fyzika (ak záujemca neabsolvoval na strednej škole výučbu fyziky v rozsahu 4 roky, tak sa v príslušných rokoch zoberie do úvahy iný prírodovedný predmet, odborný technický predmet, alebo informatika). Pri bodovom hodnotení sa započítajú i výsledky maturitnej skúšky. Uchádzači sa prostredníctvom jednej prihlášky môžu prihlásiť aj na viac študijných programov (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie). Každý uchádzač sa podrobí len jednej prijímacej skúške - ústnemu pohovoru a budú mu doručené informácie o prijímacom konaní, ako aj pozvánka na konkrétny deň, kedy vykoná prijímacie pohovory. Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie je nutné priložiť k prihláške. Bez potvrdenia o zaplatení poplatku nebude prihláška zaevidovaná. Po prijímacom konaní dostane uchádzač iba jedno vyjadrenie o prijatí, resp. neprijatí, komplexne za všetky študijné programy, na ktoré sa hlásil.   Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači, ktorí sa uchádzajú o štúdium štujiného programu v slovenskom jazyku, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania SR. Požiadavky:

  • preukázanie znalostí slovneského jazyka,
  • nostrifikovaný doklad o ukončení stredoškolského štúdia.


Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prijímacie konanie pre všetky študijné programy bakalárskeho štúdia bude prebiehať formou pohovorov (bez prijímacích skúšok), len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy. Forma prijímacej skúšky

na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2024 - 15.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Aktuálny počet podaných prihlášok:
163


Prílohy
  • životopis (elektronická forma)
  • kópia dokladu o úhrade poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
  • kópia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy (elektronická forma)
  • úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

o        IBAN: SK4081800000007000066247

o        konštantný symbol (KS) 0558

o        variabilný symbol (VS) 103900

o        špecifický symbol (ŠS) 103900721

o        správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku
č. 2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

o        IBAN: SK4081800000007000066247

o        BIC/SWIFT: SPSRSKBA

o        konštantný symbol (KS) 0558

o        variabilný symbol (VS) 103900

o        špecifický symbol (ŠS)  103900721

o        správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,    Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby.

Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške!

Adresa pre zasielanie prihlášok:

Technická fakulta SPU v Nitre

Študijné oddelenie

Trieda  A. Hlinku č. 2

949 76   Nitra

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renáta Záhorská, PhD. – renata.zahorska@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.05.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje