Právo

Uplatnenie absolventov

Absolventi trojročného bakalárskeho študijného programu, odbor právo:

a)      môžu po splnení podmienok určených fakultou pokračovať v štúdiu dvojročného magisterského študijného programu v odbore právo v dennej forme alebo v štúdiu trojročného magisterského študijného programu v odbore právo v externej forme a získať titul „Mgr.“,

b)      osvoja si základy teórie a dejín štátu i práva, rímske právo ako aj slovenské platné právo, jeho aplikáciu a interpretáciu vo všetkých odvetviach verejného práva,

c)      získajú základnú orientáciu v súkromnom práve,

d)     oboznámia sa s princípmi a obsahom medzinárodného práva a spôsobom jeho aplikácie, ako aj s obsahom európskeho práva a technikami, formami a požiadavkami jeho implementácie a používania v Slovenskej republike.

Absolventi magisterského študijného programu, odbor právo, nadväzujúceho na  bakalársky študijný program sa môžu uplatniť:

a)      pri výkone povolania sudcu, advokáta, notára, prokurátora, exekútora, vyššieho súdneho úradníka, mediačného a probačného úradníka, v činnosti policajného zboru, v podnikateľskej sfére, personálnom manažmente, v medzinárodných vzťahoch a v oblasti aplikácie a aproximácie európskeho práva,

b)      v činnosti štátnych ústredných a miestnych orgánov ako aj medzinárodných vládnych a nevládnych orgánov a organizácií doma a v zahraničí, vrátane orgánov Európskej únie pri výkone funkcií tzv. euroúradníka,

c)      vo verejnej správe, ústrednej a miestnej štátnej správe ako aj v územnej samospráve na úrovni orgánov obce alebo mesta, ako aj na úrovni orgánov vyššieho územného celku, v akademickej oblasti výskumu a výučby na právnických fakultách a výskumných ústavoch.

 

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na trojročný bakalársky študijný program v dennej forme štúdia alebo na štvorročný bakalársky študijný program v externej forme štúdia (ukončený získaním titulu „Bc.“), na ktorý nadväzuje, po splnení stanovených podmienok, dvojročný magisterský študijný program v dennej forme štúdia, študijný odbor právo alebo trojročný magisterský študijný program v externej forme štúdia, študijný odbor právo (ukončený získaním titulu „Mgr.“), je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá je organizovaná s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi tak, že:

 1. pozostáva z testu z predmetov: dejepis, základy práva, základy sociológie, psychológie, filozofie a ekonómie; zároveň overuje spoločensko-politický, právny a kultúrny prehľad ako aj logiku myslenia uchádzača,
 2. najvyšší počet bodov, ktorý môže uchádzač dosiahnuť je 800 bodov,
 3. časový limit na vyplnenie testu je 30 minút,
 4. oznam literatúry, z ktorej vychádzajú skúšobné otázky  testu, fakulta včas rozošle všetkým uchádzačom a tento zoznam zverejní aj na svojom webovom sídle,
 5. fakulta po vyplnení a odovzdaní  testu umožní uchádzačovi, za prítomnosti počítačového operátora z radov učiteľov fakulty, presvedčiť sa o správnosti/nesprávnosti odpovedí na otázky testu a o výške bodového hodnotenia výsledkov testu ešte v deň prijímacej skúšky,
 6. výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovom sídle fakulty,
 7. na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopnosti na štúdium, t. j. dosiahnu najvyšší počet bodov.
 8. Tí uchádzači, ktorí nemajú absolvovanú maturitnú skúšku zo slovenského alebo českého jazyka musia absolvovať v rámci prijímacieho konania aj test zo slovenského jazyka, ktorý pripraví fakulta.


Doplňujúce informácie

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (ďalej len „fakulta“) v akademickom roku 2023/2024 otvára nasledovné bakalárske študijné programy:

-        trojročný bakalársky študijný program, študijný odbor právo v dennej forme štúdia,

-        trojročný bakalársky študijný program, študijný odbor právo v externej forme štúdia.

Bakalársky študijný program v externej forme štúdia sa bude uskutočňovať s úhradou školného. Výška ročného školného bude stanovená v súlade s opatrením Ministerstva školstva SR vnútorným predpisom Trnavskej univerzity v Trnave.

Denná forma štúdia si vyžaduje každodennú účasť študenta na prednáškach, praktických cvičeniach a iných formách výučby podľa určeného rozvrhu hodín. Externá forma štúdia si vyžaduje účasť študentov na prednáškach.  Obidve formy štúdia sú rovnocenné tak z hľadiska požiadaviek na štúdium, obsahu študijných programov ako aj možnosti uplatnenia v praxi.

Fakulta plánuje, v závislosti od výšky pridelených rozpočtových prostriedkov a splnenia základných a ďalších podmienok prijatia na štúdium, prijať v akademickom roku 2023/2024 na dennú formu štúdia najmenej 150 študentov a na externú formu štúdia najmenej 50 študentov.

Na prihláške na štúdium je potrebné zreteľne vyznačiť, o ktorú formu štúdia má uchádzač záujem, či o prijatie na dennú formu štúdia alebo o prijatie na externú formu štúdia. Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú formu štúdia a samostatne na externú formu štúdia.

 Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí predloží nostrifikované doklady o vzdelaní v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienky prijatia cudzincov, zahraničných študentov alebo študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v zahraničí sú rovnaké  ako podmienky  prijatia študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v Slovenskej republike a sú občanmi Slovenskej republiky.

Tí uchádzači, ktorí nemajú absolvovanú maturitnú skúšku zo slovenského alebo českého jazyka musia absolvovať v rámci prijímacieho konania aj test zo slovenského jazyka, ktorý pripraví fakulta.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Každý uchádzač o štúdium na bakalársky študijný program sa musí podrobiť prijímacej skúške.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.

tel.: 033/5939 647

e-mail: viktor.krizan@truni.sk

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 1. Uchádzač o štúdium odošle vyplnenú prihlášku spolu so životopisom na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava do 31. marca 2023. Namiesto písomnej prihlášky môže uchádzač doručiť v tom istom termíne aj prihlášku v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu. Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň poslať na adresu sídla fakulty aj riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku v písomnej podobe (vytlačenú verziu elektronickej prihlášky) a potvrdenie o zaplatení poplatku na úhradu nákladov. Elektronická prihláška je zverejnená na webovom sídle univerzity.
 2. Administratívny poplatok vo výške 40 EUR (38 EUR v prípade elektronickej prihlášky), ktorý je určený na náhradu nákladov na prijímacie konanie, uhradí uchádzač o štúdium  bezhotovostným prevodom, pričom uvedie číslo účtu: Štátna pokladnica                     SK88 8180 0000 0070 0024 1244, variabilný symbol - registračné číslo prihlášky uchádzača vygenerované cez elektronickú prihlášku, kde písmeno „R“ sa vynecháva (napr. pri 0213R07650 bude uvedené 021307650), resp. bez symbolu, ak uchádzač doručuje prihlášku iba poštou, špecifický symbol 50002. Poplatok môže uchádzač uhradiť aj poštovou poukážkou  na adresu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, referenčné číslo 008727686. V prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške sa poplatok nevráti.
 3. Prihlásenému uchádzačovi najneskôr mesiac pred prijímacím konaním fakulta zašle podrobné informácie o prijímacej skúške.
 4. Uchádzač, ktorý už ukončil stredoškolské štúdium, predloží spolu s prihláškou osvedčenú kópiu maturitného vysvedčenia. Uchádzač, ktorý maturuje v roku 2023, predloží osvedčenú kópiu maturitného vysvedčenia osobne, pri prezentácii v deň prijímacej skúšky. Uvedené podmienky v bode 4  spresníme podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.
 5. Potvrdenie školy o prospechu a lekárske osvedčenie o zdravotnom stave uchádzača sa nevyžaduje.
 6. Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí predloží nostrifikované doklady o vzdelaní v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 7. Podmienky prijatia cudzincov, zahraničných študentov alebo študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v zahraničí, sú rovnaké ako podmienky prijatia študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v Slovenskej republike a sú občanmi Slovenskej republiky.
 8. Prijímacia skúška sa uskutoční v dňoch od 5. 6. 2023 – 16. 6. 2023; v prípade časových kolízií si fakulta vyhradzuje možnosť zmeniť termín konania prijímacej skúšky.


Forma prijímacej skúšky
 1. pozostáva z písomného testu z predmetov: dejepis, základy práva, základy sociológie, psychológie, filozofie a ekonómie; zároveň overuje spoločensko-politický, právny a kultúrny prehľad ako aj logiku myslenia uchádzača,
 2. najvyšší počet bodov, ktorý môže uchádzač dosiahnuť je 800 bodov,
 3. časový limit na vyplnenie testu je 30 minút,
 4. zoznam literatúry, z ktorej vychádzajú skúšobné otázky písomného testu, fakulta včas rozošle všetkým uchádzačom a tento zoznam zverejní aj na svojom webovom sídle,
 5. fakulta po vyplnení a odovzdaní písomného testu umožní uchádzačovi, za prítomnosti počítačového operátora z radov učiteľov fakulty, presvedčiť sa o správnosti/nesprávnosti odpovedí na otázky testu a o výške bodového hodnotenia výsledkov testu ešte v deň prijímacej skúšky,
 6. výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovom sídle fakulty,
 7. na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopnosti na štúdium, t. j. dosiahnu najvyšší počet bodov.


Testy

https://iuridica.truni.sk/otazky-na-prijimacie-skusky • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  05.06.2023 - 16.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
150


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • doklad o platbe (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 38 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: 40,- €

(38,- € v prípade elektronickej prihlášky)

Referenčné číslo: 008727686  / pri platbe poštovou poukážkou/

Účet: SK88 8180 0000 0070 0024 1244
Špecifický symbol: 50002

Variabilný symbol: automaticky generovaný variabilný symbol pre platbu

za uchádzača = osobné číslo uchádzača generované prostredníctvom elektronickej prihlášky.

Symbol sa neuvádza, ak uchádzač doručuje prihlášku poštou.

Doplňujúce údaje:   Priezvisko a meno

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Mašková – andrea.maskova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 02.02.2023 10:24

Upozorniť na neaktuálne údaje