Pedagogika

posúdenie všeobecných študijných spôsobilosti a poznatkov v príslušnom študijnom odbore

overenie zručností v písomnej odbornej komunikácii /diskusia k náčrtu projektu dizertačnej práce/

overenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v príslušnom študijnom odboreVždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia je získanie magisterského vzdelania v danom alebo príbuznom študijnom odbore.Doplňujúce informácie

Zoznam dokladov potrebných k prijímaciemu konaniu: overená kópia dokladu o magisterskom vysokoškolskom vzdelaní v požadovanom alebo príbuznom študijnom odbore, overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške, súpis publikovaných a nepublikovaných prác, rámcový projekt k téme dizertačnej práce.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

nada.bizova@truni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Súčasťou prijímacieho konania je posúdenie odborných poznatkov z odboru pedagogika, overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku a diskusia k náčrtu projektu dizertačnej práce.Forma prijímacej skúšky

ústnaTesty

 test z cudzieho jazyka  • Podanie prihlášky na štúdium

    10.01.2023 - 09.06.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    21.06.2023 - 21.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ
  • doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1100 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: štátna pokladnica

Účet: 7000241199/8180

IBAN: SK 42 8180 0000 0070 0024 1199

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača vygenerované cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 20002

Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Andrea Ferenčíková – andrea.ferencikova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 27.03.2023 15:05

Upozorniť na neaktuálne údaje