Kvantitatívne metódy v ekonómii

Absolvent druhého stupňa ako analytik ekonomických a sociálnych procesov ovláda riešenie ekonomických problémov vznikajúcich v oblasti malého a stredného podnikania a v rámci orgánov miestnej správy a samosprávy; je schopný pomocou svojich vedomostí prakticky uplatniť metódy operačného výskumu, ekonometrie a aplikovanej štatistiky pri kvalifikovanom modelovaní a riešení úloh ekonomického rozhodovania. Absolventi ovládajú široké spektrum kvantitatívnych prístupov založených na informačnej a vedeckej analýze pre riešenie zložitých rozhodovacích problémov v aktuálnom ekonomickom a sociálnom prostredí. Je schopný predvídať a simulovať vývoj ekonomických a sociálnych javov a na základe získaných vedomostí riadiť ekonomicko-sociálny objekt.

Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu sa budú môcť uplatniť v centrálnych inštitúciách, v konzultačných firmách, v analytických oddeleniach bank a firiem a vo výskumných organizáciách. Taktiež sa môžu uplatniť ako hospodársko-ekonomickí riadiaci pracovníci pôsobiaci na strednej a vyššej úrovni podniku pôsobiaceho v agropotravinárskom rezorte. Vzhľadom na komunikačné zručnosti absolventov budú sa môcť uplatniť aj v podnikoch so zahraničnou účasťou, či v podnikaní v medzinárodnom obchode.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia (§ 56 zákona o VŠ) na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v tom istom, alebo v príbuznom študijnom odbore. Rozhodujúcim kritériom pre výber študentov na štúdium 2. stupňa bude dosiahnutý prospech za 1. stupeň štúdia a výsledky  štátnej bakalárskej skúšky. Uvádzané hodnotiace kritériá o spôsobilosti uchádzačov na prijatie sú doplnené  v zmysle § 57  odseku 1 Zákona č. 131/2002 Z.z. o VŠ o nasledovné hľadiská:1.       sociálne hľadisko (siroty, polosiroty) 2.       telesne handicapovaní uchádzači    3.       záujem zahraničných Slovákov 4.       regionálne hľadisko (akceptovanie ekonomicky zaostávajúcich a štrukturálne slabých regiónov pri odvolacom konaní)Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr.Anna Mravcová, PhD., tel. 037/641 4746, e-mai.: anna.mravcova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • K prihláške doložiť:
 • životopis (originál podpísaný uchádzačom),
 • overená kópia bakalárskeho diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške 1. stupňa (len  uchádzači z iných vysokých škôl),
 • originál výpisu absolvovaných skúšok, potvrdený študijným oddelením príslušnej vysokej školy (len  uchádzači z iných vysokých škôl),
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu,
 • doklad o úhrade maniplačného poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania,
 • v prípade, že sa pre príslušný študijný program vybraný študentmi naplnia počty nad stanovený normatív, uchádzači sa preradia na študijný program, kde sa normatívne stavy nenaplnili.


Forma prijímacej skúšky

Výberové konanie bez prítomnosti uchádzača - júl 2020. • Podanie prihlášky na štúdium

  10.05.2021 - 31.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Aktuálny počet podaných prihlášok:
30


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK) na  študijný program II. stupňa štúdia na FEM pre akademický rok 2021/2022 je:

  -          pri elektronickej prihláške – 40 € - POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške.

POPLATOK platíte cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, určite NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská     poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

banka príjemcu: Štátna pokladnica

                        Radlinského 32, 810 05  Bratislava

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247, 

konštantný symbol (KS) 0558,

variabilný symbol (VS) 101900 ,

špecifický symbol (ŠS) 101900721,

správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z krajín EÚ sú potrebné nasledovné údaje:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská     poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

banka príjemcu: Štátna pokladnica

                        Radlinského 32, 810 05  Bratislava

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247, 

BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA,

špecifický symbol (ŠS): 101900721.

správa pre prijímateľa – špecifický symbol + priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Zita Bírová – Zita.Birova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2021 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje