Krajinné inžinierstvo

Študijný program Krajinné inžinierstvo predstavuje súbor opatrení riešených v poľnohospodárskej a vidieckej krajine. Zahŕňa problematiku zosúladenia výrobných aktivít, ich diverzifikáciu s vytvorením zdravých životných podmienok so zameraním na trvalo udržateľný život a v súlade so záujmami vodného hospodárstva, lesného hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, vidieckej zástavby a pod. Táto problematika úzko súvisí s ochranou a zúrodňovaním pôdy, ochranou prírody a krajiny. Súčasťou problematiky sú tiež otázky odpadového hospodárstva, recyklácia, likvidácia starých environmentálnych záťaží a zhodnotenie odpadov, hlavne z poľnohospodárskej výroby - ich využitie na zvýšenie obsahu organickej hmoty v pôde.

Uplatnenie absolventov
Absolvent nachádza uplatnenie v inštitúciách štátnej správy ako napr. úrady životného prostredia, pozemkové úrady, lesné úrady, slovenský pozemkový fond, katastrálne úrady, správy katastrov, obecné úrady a pod. Súčasťou problematiky sú tiež otázky odpadového hospodárstva, recyklácia, likvidácia starých environmentálnych záťaží a zhodnotenie odpadov, hlavne z poľnohospodárskej výroby - ich využitie na zvýšenie obsahu organickej hmoty v pôde. Uplatnia sa v poradenských službách, najmä v ekologickej problematike, v oblasti hospodárenia s druhotnými surovinami a v oblasti životného prostredia. Môžu sa uplatniť tiež v dodávateľských organizáciách so zameraním na melioračné a vodohospodárske stavebníctvo atď.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Výber uchádzačov na programy záhradníctvo a krajinné inžinierstvo sa bude realizovať zostavením poradia podľa výsledkov štúdia zo strednej školy, kde kvalitatívnym ukazovateľom bude študijný priemer z dosiahnutých známok v prvých troch ročníkoch. Podmienkou prijatia je aj absolvovanie pohovoru, ktorý bude realizovaný on-line. Tento princíp prijímania platí pre uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o štúdium na FZKI prvý raz.

Pri uchádzačoch, ktorí už študovali na FZKI, sa posudzujú dosiahnuté výsledky zo strednej školy, vrátane maturitnej skúšky, a dosiahnuté výsledky zo štúdia na fakulte.

Ak nebude naplnený plánovaný počet prijímaných uchádzačov na jednotlivé študijné programy, fakulta si vyhradzuje právo vyhlásiť druhé kolo prijímacieho konania, o ktorom bude informovať minimálne dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášky.

Pri uchádzačoch, ktorí nebudú prijatí na prioritný študijný program, si vyhradzuje dekan fakulty právo prijať uchádzača na iný, príbuzný, študijný program.Doplňujúce informácie

Prihláška na štúdium sa podáva výlučne v elektronickej forme!

Prihláška tu:

https://is.uniag.sk/prihlaska/ Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov uchádzajúcich sa o štúdium v slovenskom jazyku platia rovnaké podmienky ako pre uchádzačov zo Slovenska.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitná koordinátorka:Mgr. Jana Rybanská, PhD.,Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva,Fakulta ekonomika a manažmentu SPU v Nitre,tel.: 037/641 4898, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstvadoc. Ing. Roberta Štěpánková, PhD.,Dekanát FZKI SPU v Nitre,tel.: 037/641 5429 (5412), e-mail: roberta.stepankova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

-    uchádzač o štúdium sa môže na jednej prihláške prihlásiť na viac študijných programov (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie),

-    súčasťou prihlášky je vyplnená tabuľka prospechu z koncoročných vysvedčení v prvých troch ročníkoch overená strednou školou,

-    pozvánka na pohovor bude zaslaná iba uchádzačom, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

-     neúplné prihlášky (napr. bez dokladu o úhrade poplatku) nebudú akceptované!

- uchádzači o štúdium, zašlú prijímacej komisii overenú kópiu maturitného vysvedčenia (pokiaľ nebola súčasťou prihlášky na štúdium) najneskôr do 31.7.2022Forma prijímacej skúšky

Pohovor - bude realizovaný on-line. Inštrukcie dostanú uchádzači najneskôr po 30.4.2022. Pohovor bude 12.5.2022.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2023 - 30.04.2023

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.05.2023 - 15.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Aktuálny počet podaných prihlášok:
40


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Úhrada poplatku za prijímacie konanie:

!podáva sa výhradne elektronická prihláška

-          platbu realizujte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – roberta.stepankova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 21.03.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje