Krajinné inžinierstvo

Študijný program Krajinné inžinierstvo predstavuje súbor opatrení riešených v poľnohospodárskej a vidieckej krajine. Zahŕňa problematiku zosúladenia výrobných aktivít, ich diverzifikáciu s vytvorením zdravých životných podmienok so zameraním na trvalo udržateľný život a v súlade so záujmami vodného hospodárstva, lesného hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, vidieckej zástavby a pod. Táto problematika úzko súvisí s ochranou a zúrodňovaním pôdy, ochranou prírody a krajiny. Súčasťou problematiky sú tiež otázky odpadového hospodárstva, recyklácia, likvidácia starých environmentálnych záťaží a zhodnotenie odpadov, hlavne z poľnohospodárskej výroby - ich využitie na zvýšenie obsahu organickej hmoty v pôde.

Uplatnenie absolventov
Absolvent nachádza uplatnenie v inštitúciách štátnej správy ako napr. úrady životného prostredia, pozemkové úrady, lesné úrady, slovenský pozemkový fond, katastrálne úrady, správy katastrov, obecné úrady a pod. Súčasťou problematiky sú tiež otázky odpadového hospodárstva, recyklácia, likvidácia starých environmentálnych záťaží a zhodnotenie odpadov, hlavne z poľnohospodárskej výroby - ich využitie na zvýšenie obsahu organickej hmoty v pôde. Uplatnia sa v poradenských službách, najmä v ekologickej problematike, v oblasti hospodárenia s druhotnými surovinami a v oblasti životného prostredia. Môžu sa uplatniť tiež v dodávateľských organizáciách so zameraním na melioračné a vodohospodárske stavebníctvo atď.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Stredné školy s najväčším predpokladom príbuznosti štúdia na FZKI SPU v Nitre sú: napr. gymnázia všetkých typov, stredné odborné školy záhradného, agrotechnického, poľnohospodárskeho, lesníckeho, drevárskeho, umeleckého, stavebného a technického zamerania, ďalej stredné školy zamerané na geodéziu, životné prostredie, cestovný ruch a rozvoj vidieka.Doplňujúce informácie
 •          uchádzač o štúdium sa môže na jednej prihláške (elektronicky) prihlásiť na viac študijných programov realizovaných na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie),
 •          súčasťou prihlášky je overená (notár, matrika) kópia maturitného vysvedčenia v prípade uchádzačov, ktorí maturovali skôr ako v roku 2023, prípadne skôr ako je termín podania prihlášky, ktorú je nutné zaslať poštou na Študijné oddelenie FZKI, Tulipánova 7, 949 76 Nitra,
 •          súčasťou prihlášky je vyplnená tabuľka prospechu z koncoročných vysvedčení troch posledných ročníkov overená/potvrdená strednou školou (overenú tabuľku prospechu, môžete poslať poštou po maturite spolu s overeným maturitným vysvedčením), uchádzači, ktorí maturovali skôr ako v roku 2023 pošlú fotokópie vysvedčení za 1, 2 a 3. ročník strednej školy - nemusia byť overené spolu s kópiou maturitného vysvedčenia,
 •          pozvánka na prijímaciu talentovú skúšku a prijímací pohovor, alebo rozhodnutie o prijatí bude zaslané iba uchádzačom, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 •          neúplné prihlášky (napr. bez dokladu o úhrade poplatku) nebudú akceptované,
 •          fakulta uchádzačom o štúdium zašle informácie o spôsobe realizácie talentovej prijímacej skúšky a realizácii pohovoru, v prípade potreby aj ďalšie informácie o prijímacom konaní po zaevidovaní kompletnej prihlášky na štúdium,
 •          uchádzači o štúdium, musia poslať overenú kópiu maturitného vysvedčenia (pokiaľ nebola súčasťou prihlášky na štúdium) v čo najkratšom čase na Študijné oddelenie FZKI na adresu:

Študijné oddelenie FZKI SPU v Nitre

Ing. Ivana Mesjarová,

Tulipánova 7,

949 76 NitraPodmienky pre zahraničných študentov

KOORDINÁTORKA PRE PRÁCU SO ZAHRANIČNÝMI ŠTUDENTAMI NA FZKI SPU V NITRE:

Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. - prodekanka pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou; tel.: 037/ 641 5425; miroslava.kacaniova@uniag.sk

Informácie pre zahraničných uchádzačov, resp. uchádzačov, ktorí maturovali v zahraničí

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/), aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva príslušný Regionálny úrad školskej správy podľa miesta trvalého pobytu uchádzača. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/.

V prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR rozhodnutie vydáva Regionálny úrad školskej správy v Nitre, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní .

 

Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, túto podmienku možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov. Podrobnosti určia fakulty v podmienkach prijatia na štúdium.

 

Zahraniční uchádzači (výnimkou sú uchádzači z Českej republiky), ktorí budú na SPU v Nitre študovať študijný program poskytovaný v slovenskom jazyku, musia povinne absolvovať online test zameraný na zistenie úrovne ich jazykovej spôsobilosti zo slovenského jazyka. Testovanie zabezpečuje Centrum jazykov SPU v Nitre v dvoch termínoch: 28.5.2024 a 23.7.2024.

Na základe výsledkov testu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o úrovni jeho jazykovej spôsobilosti (úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky). Test a potvrdenie sú spoplatnené (test: 20,- EUR, potvrdenie: 10,- EUR).

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača o štúdium bude nižšia ako A1, uchádzač nebude na štúdium prijatý.

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A1, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium, avšak bude povinný absolvovať 30 hodinový platený kurz slovenského jazyka organizovaný Centrom jazykov SPU v Nitre (poplatok za kurz: 120,- EUR). Kurz bude prebiehať v dňoch 26.8.2024 – 6.9.2024. Po ukončení kurzu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jeho absolvovaní. 

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A2 a viac, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium.

Podrobné informácie o teste a o kurze sú uvedené na webovej stránke Centra jazykov: https://cj.uniag.sk/sk/domov/Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

nieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU v Nitre (UPaPC) zabezpečuje psychologické poradenstvo pre všetkých študentov univerzity, ako aj koordinačnú činnosť pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami.

 

Univerzitná koordinátorka pre študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami na SPU v Nitre

Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD., Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU v Nitre, tel.: 037/641 4754, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk

Viac informácií pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami: Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami | SPU Nitra (uniag.sk)

 

Koordinátorka pre prácu so študentami so špecifickými potrebami na FZKI SPU v Nitre

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – prodekanka pre štúdium; Dekanát FZKI SPU v Nitre; e-mail: roberta.stepankova@uniag.sk; tel.: 037 641 5412Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Výber uchádzačov na študijné programy krajinné inžinierstvo a záhradníctvo sa bude realizovať prijímacím pohovorom (uchádzač sa osobne dostaví na pohovor v určenom termíne) a zostavením poradia uchádzačov podľa výsledkov štúdia zo strednej školy, kde kvalitatívnym ukazovateľom bude študijný priemer z dosiahnutých známok v prvých troch ročníkoch a výsledkov prijímacieho pohovoru. Tento princíp prijímania platí pre uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o štúdium na FZKI prvý raz.Forma prijímacej skúšky

pohovorTesty

nie • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 06.05.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  09.05.2024 - 15.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Aktuálny počet podaných prihlášok:
76


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Podanie prihlášok iba elektronicky!!!

Prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU – UIS: https://is.uniag.sk/prihlaska

Úhrada poplatku za prijímacie konanie: bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške

Pre zrealizovanie platby za prijímacie konanie sledujte pokyny v elektronickej prihláške!

 

Informácie k prijímaciemu konaniu sú zverejnené aj na: www.fzki.uniag.sk

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – roberta.stepankova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 13.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje