Krajinné inžinierstvo

Študijný program Krajinné inžinierstvo predstavuje súbor opatrení riešených v poľnohospodárskej a vidieckej krajine. Zahŕňa problematiku zosúladenia výrobných aktivít, ich diverzifikáciu s vytvorením zdravých životných podmienok so zameraním na trvalo udržateľný život a v súlade so záujmami vodného hospodárstva, lesného hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, vidieckej zástavby a pod. Táto problematika úzko súvisí s ochranou a zúrodňovaním pôdy, ochranou prírody a krajiny. Súčasťou problematiky sú tiež otázky odpadového hospodárstva, recyklácia, likvidácia starých environmentálnych záťaží a zhodnotenie odpadov, hlavne z poľnohospodárskej výroby - ich využitie na zvýšenie obsahu organickej hmoty v pôde.

Uplatnenie absolventov
Absolvent nachádza uplatnenie v inštitúciách štátnej správy ako napr. úrady životného prostredia, pozemkové úrady, lesné úrady, slovenský pozemkový fond, katastrálne úrady, správy katastrov, obecné úrady a pod. Súčasťou problematiky sú tiež otázky odpadového hospodárstva, recyklácia, likvidácia starých environmentálnych záťaží a zhodnotenie odpadov, hlavne z poľnohospodárskej výroby - ich využitie na zvýšenie obsahu organickej hmoty v pôde. Uplatnia sa v poradenských službách, najmä v ekologickej problematike, v oblasti hospodárenia s druhotnými surovinami a v oblasti životného prostredia. Môžu sa uplatniť tiež v dodávateľských organizáciách so zameraním na melioračné a vodohospodárske stavebníctvo atď.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Výber uchádzačov na programy pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve, záhradníctvo a krajinné inžinierstvo sa bude realizovať zostavením poradia podľa výsledkov štúdia zo strednej školy, kde kvalitatívnym ukazovateľom bude študijný priemer z dosiahnutých známok v prvých troch ročníkoch. Tento princíp prijímania platí pre uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o štúdium na FZKI prvý raz.

Pri uchádzačoch, ktorí už študovali na FZKI, sa posudzujú dosiahnuté výsledky zo strednej školy, vrátane maturitnej skúšky, a dosiahnuté výsledky zo štúdia na fakulte.

Ak nebude naplnený plánovaný počet prijímaných uchádzačov na jednotlivé študijné programy, fakulta si vyhradzuje právo vyhlásiť druhé kolo prijímacieho konania, o ktorom bude informovať minimálne dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášky.

Pri uchádzačoch, ktorí nebudú prijatí na prioritný študijný program, si vyhradzuje dekan fakulty právo prijať uchádzača na iný, príbuzný, študijný program.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov uchádzajúcich sa o štúdium v slovenskom jazyku platia rovnaké podmienky ako pre uchádzačov zo Slovenska.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Poradovník prijatia sa zostaví na základe výsledkov štúdia na strednej škole, študijných priemerov v prvých troch rokoch.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.,

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

tel. 037 6415429

e-mail: roberta.stepankova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

-    uchádzač o štúdium sa môže na jednej prihláške prihlásiť na viac študijných programov (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie),

-    súčasťou prihlášky je vyplnená tabuľka prospechu z koncoročných vysvedčení v prvých troch ročníkoch overená strednou školou,

-    pozvánka na prijímaciu talentovú skúšku, alebo rozhodnutie o prijatí bude zaslané iba uchádzačom, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

-    neúplné prihlášky (napr. bez dokladu o úhrade poplatku) budú uchádzačovi vrátené,

- uchádzači o štúdium, zašlú prijímacej komisii overenú kópiu maturitného vysvedčenia (pokiaľ nebola súčasťou prihlášky na štúdium) najneskôr do 31.7.2021Forma prijímacej skúšky

Prijímací pohovor  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2022 - 28.02.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Aktuálny počet podaných prihlášok:
0


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Úhrada poplatku za prijímacie konanie:

!podáva sa výhradne elektronická prihláška

-          pri elektronickej prihláške – bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – roberta.stepankova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 23.10.2021 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje