Hospodárska a podnikateľská etika

Uplatnenie absolventov

Schopnosť pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia,
- Špecialista v oblasti aplikovanej etiky,
- Člen nižšieho a stredného manažmentu v oblasti uplatňovania a dodržiavania etických kódexov v domácom i medzinárodnom obchode,
- Špecializovaný pracovník v oblasti etiky v štátnej službe a verejnej správe,
- Špecializovaný poradca pre oblasť ľudských a občianskych práv.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.
- Uchádzači o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo strednej školy.
- Uchádzači o štúdium na druhom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe výsledkov prijímacieho konania.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky na prijatie zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami ako pre občanov Slovenskej republiky. Súčasťou motivačného pohovoru je v tomto prípade aj overenie znalostí slovenského jazyka.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou (všetky typy maturít)
- výsledky z maturitnej skúšky a koncoroočných vysvedčení pri absolvovaní strednej školy
- základné vedomosti z anglického jazyka a  ruského/nemeckého  jazykaVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.
- Uchádzači o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo strednej školy.Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2022 - 30.06.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.07.2022 - 31.08.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.08.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.07.2022 - 31.08.2022

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  01.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • overená kópia rodného listu (papierová forma)
 • životopis


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 850 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Ivana Mašlejová – sekretariatrektora@ismpo.sk
Posledná aktualizácia: 26.09.2022 12:38

Upozorniť na neaktuálne údaje