Biomedicínska fyzika

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia je schopný vykonávať profesiu biomedicínsky fyzik (biomedical physicist). Má široké spektrum znalostí zo všetkých oblastí fyzikálnych vedných disciplín, z matematických a informačných vedných odborov, má znalosti v oblasti teoretickej medicíny, biológie, chémie a hraničných disciplín.

Jadro vedomostí, schopností a zručností vychádza z požiadaviek na schopnosti absolventa:

 • chápať základné fyzikálne a chemicko-biologické princípy organizácie živých systémov,
 • riešiť teoretické problémy na báze zodpovedajúcich matematických metód,
 • zostavovať a používať experimentálne zariadenia, realizovať a vyhodnocovať experiment,
 • navrhovať a realizovať počítačové simulácie fyzikálnych a biomedicínskych javov, ovládať aspoň jeden programovací jazyk,
 • aplikovať fyzikálne a medicínske poznatky na riešenie problémov spoločenskej praxe a schopnosť komunikovať s odborníkmi z iných oblastí vedy a techniky,
 • vedieť aplikovať fyzikálne zákonitosti na javy každodenného života, správne ich pochopiť a byť schopný merať s nimi súvisiace fyzikálne veličiny, tieto štatisticky vyhodnotiť, spracovať a interpretovať
 • šíriť fyzikálne a biomedicínske poznanie na zrozumiteľnej úrovni medzi laickou verejnosťou,
 • ovládať prácu so základným softvérom a oblasti štatistického spracovania dát, tabuľkových  procesorov, spracovania textov, hypertextov, grafickej prezentácie a publikácie výsledkov,
 • spracúvať, publikovať a inými metódami prezentovať výsledky odbornej činnosti, ovládať štandardné počítačové kancelárske programové vybavenie,
 • komunikovať v cudzom jazyku,
 • chápať základné spoločenské, ekonomické a právne súvislosti,
 • rešpektovať základné princípy humanity, etiky a princípy trvalo udržateľného rozvoja pre všetkých,
 • schopnosť samostatne sa učiť, využívať dostupné informačné zdroje a dbať na permanentné vzdelávanie.

Absolvent je pripravený na úspešné štúdium v magisterskom stupni VŠ vzdelávania. Všetky získané vedomosti, schopnosti a zručnosti sú budované a rozširované s dôrazom na humanitu, rešpektovanie ľudských práv, etiku správania sa a so zreteľom na ekonomické, právne  a spoločenské súvislosti, čo sa prejavuje v zaradení korešpondujúcich predmetov do spoločného základu a možnosti voľby s týmto zameraním počas celého štúdia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.Doplňujúce informácie

Uchádzač sa môže na jednej prihláške prihlásiť na štúdium najviac troch študijných programov. Uchádzačom, ktorí do prihlášky uvedú viac ako jeden študijný program, bude umožnené, aby urobili prijímacie skúšky zo všetkých predmetov, ktoré prichádzajú na vybraných programoch do úvahy. Ak uchádzač splní podmienky prijatia na viacero študijných programov, bude prijatý na ten z nich, na ktorý sa prihlásil s najvyššou prioritou.Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači zo zahraničia sa môžu prihlásiť obdobným spôsobom ako občania SR.

Výučba v anglickom jazyku sa realizuje len pri minimálnom počte piatich študentov v skupine. Ročné školné je stanovené vo výške 2 000 EUR.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

(1) Na všetky študijné programy budú prijatí bez prijímacích skúšok úspešní riešitelia krajského alebo celoštátneho kola olympiády organizovanej MŠVVŠ SR, Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou informatickou spoločnosťou z aspoň jedného profilového predmetu v kategóriách A alebo B, alebo úspešní účastníci celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore, ktorý je ich profilovým predmetom, alebo úspešní riešitelia celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov, ak je fyzika ich profilovým odborom

(2) Na jednotlivé študijné programy budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov zo strednej školy uchádzači, ktorí maturovali najskôr v školskom roku 2014/15,  ak spĺňajú kritériá:

hodnotenie z fyziky a z matematiky na koncoročnom vysvedčení v 1.- 3. ročníku nie horšie ako 2 a hodnotenie z biológie na koncoročnom vysvedčení v 1.- 3. ročníku nie horšie ako 1

ALEBO

maturita z fyziky alebo z chémie alebo z biológie s hodnotením nie horším ako 2Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
tel.: 02/602 95 166
e-mail: mendelova@fmph.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

(1) Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí: Externá časť maturity z matematiky a  Predmet skúšky.

(a) Externá časť maturity môže byť nahradená písomným testom z matematiky realizovaným  nezávislým posudzovateľom (SCIO, www.scio.cz). Za túto časť uchádzač získa počet bodov rovný pätine získaného percentilu z externej maturity z matematiky resp. písomného testu z matematiky.

(b)  Predmet skúšky je určený študijným programom, na ktorý sa uchádzač prihlásil . Za predmet skúšky získa študent maximálne 20 bodov. Neúčasť na skúške bude postihnutá nulovým hodnotením z príslušného predmetu.Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

fyzika • Deň otvorených dverí

  08.02.2017

 • Podanie prihlášky na štúdium

  28.02.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  12.06.2018 - 12.06.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 33 €
elektronická prihláška: 33 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: IBAN SK 8881800000007000138327
Variabilný symbol:
•  bakalárske a magisterské štúdium: 800
•  doktorandské štúdium: 801
Špecifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)

Pre všetkých platiacich uchádzačov (aj zo zahraničia):
IBAN SK 8881800000007000138327
SWIFT: SPSRSKBA
Všeobecná úverová banka
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava

Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom!

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Kristína Rostás, PhD. – kristina.rostas@fmph.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 07.09.2017 20:39

Upozorniť na neaktuálne údaje