Dôležité informácie pre uchádzačov

Vzhľadom k tomu, že k dnešnému dňu nie je potvrdená obojstranná elektronická výmena údajov z CEP (centrálna prihláška) so všetkými vysokými školami, je nutné po podaní prihlášky (zelené tlačidlo Podať prihlášku sprístupnené po uložení prihlášky) zaslať klasickou poštou vytlačenú a podpísanú prihlášku strednou školou (ak to vysoká škola vyžaduje) a uchádzačom.

Po vyplnení prihlášky a jej podaní má uchádzač možnosť vytlačiť vygenerovaný pdf dokument.

Možnosť vytlačiť vygenerovaný pdf dokument pred podaním prihlášky slúži iba pre prípadnú kontrolu vyplnených údajov pred podaním prihlášky, na pozadí vytlačeného dokumentu je nápis Uložená (vodoznak). Po podaní prihlášky bude pozadie vytlačeného dokumentu prázdne.

Úhrada poplatku za prijímacie konanie: výšku poplatku, ako aj ďalšie fakturačné údaje (banka, č. účtu, variabilný symbol) si môžete pozrieť na Portáli vysokých škôl (www.portalvs.sk) alebo na stránkach vybranej školy, ak dáta nie sú na portáli aktualizované (dátum poslednej aktualizácie údajov je zverejnený na každej strane). Nezabudnite na nalepenie potvrdenia o realizovanej platbe do prihlášky (všimnite si pri platbách, či fakulta podporuje platbu poštovými poukážkami) a jej zaslanie poštou na adresu fakulty. Ak vysoká škola v nižšie uvedenej tabuľke deklaruje, že pre tento rok nepodporuje elektronickú výmenu údajov medzi CEP a svojím akademickým IS, uhraďte poplatok ako za papierovú prihlášku.

Ak máte technické problémy alebo nejasnosti pri vypĺňaní prihlášky (nesúvisiace s výberom vysokej školy a jej študijného programu), neváhajte kontaktovať podporu používateľa na adrese prihlaska@portalvs.sk alebo telefonicky na zverejnených telefónnych číslach.

O aktuálnych informáciách o projekte Vás budeme informovať v aktualitách na Portáli VŠ v časti Elektronická prihláška.

Zoznam vysokých škôl a úroveň pripojenia k elektronickému preberaniu údajov:

Možné úrovne zapojenia vysokej školy:


úplná – prebieha obojstranná výmena údajov medzi systémom centrálneho elektronického prihlasovania na vysoké školy a IS vysokej školy – študent má na portáli informácie o všetkých ním podaných prihláškach, ako i stavoch prihlášok a informácie dostáva aj prostredníctvom SMS (papierová forma sa vyžaduje),


čiastočná – vysoká škola len prijíma informácie z centrálnej elektronickej prihlášky použitím výmenného formátu so zapracovaním údajov do svojho IS (neposkytuje spätné informácie uchádzačovi prostredníctvom systému centrálneho elektronického prihlasovania na vysoké školy, papierová forma sa vyžaduje),


informačná – vysoká škola len poskytuje informácie o možnosti štúdia na Portál VŠ, prihlášku prijíma z centrálneho systému len v papierovej forme (uchádzač má tak možnosť len vyplniť a vytlačiť príslušný formulár v jednoduchom a uživateľsky prívetivom prostredí, ktorý spĺňa požiadavky na prihlášku na štúdium na vysokej škole podľa zákona).

Uvedené úrovne zapojenia sú oficiálnym vyjadrením vysokých škôl k elektronickému preberaniu údajov z CEP.

Vysvetlivky k tabuľke:

CEP - centrálna elektronická prihláška
AIS - akademický informačný systém vysokej školy
AIS2 - akademický informačný systém Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
UIS - univerzitný informačný systém firmy IS4U, s.r.o. Brno
MAIS - modulárny akademický informačný systém firmy Dupres Consulting s.r.o. Dubnica n/Váhom

Prehľad
Vysoké školy Úroveň zapojenia VŠ Akademický informačný systém VŠ Dodávateľská firma potvrdila možnosť prijímať elektronické prihlášky z CEP do AIS VŠ Poznámka
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika informačná MAIS Áno

Vysoká škola prijíma CEP len v papierovej forme.

Akadémia Policajného zboru úplná MAIS Áno

Vysoká škola prijíma CEP v elektronickej forme.

Akadémia umení v Banskej Bystrici informačná AIS2 Áno

Vysoká škola prijíma CEP len v papierovej forme.

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií úplná nepoužívajú Áno

Vysoká škola prijíma CEP v elektronickej forme.

Ekonomická univerzita v Bratislave informačná AIS2 Áno

Vysoká škola vyžaduje podanie prihlášky výhradne cez informačný systém vysokej školy.

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola zatiaľ sa oficiálne nevyjadrili nepoužívajú Áno

Vysoká škola prijíma CEP len v papierovej forme.

Katolícka univerzita v Ružomberku informačná AIS2 Áno

Vysoká škola prijíma CEP len v papierovej forme.

Paneurópska vysoká škola čiastočná UIS Áno

Vysoká škola nevyžaduje papierovú formu prihlášky.

Prešovská univerzita v Prešove čiastočná MAIS Áno

Vysoká škola prijíma CEP v elektronickej forme.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre informačná UIS Áno

Vysoká škola vyžaduje podanie prihlášky výhradne cez informačný systém vysokej školy.

Slovenská technická univerzita v Bratislave informačná UIS Áno

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta architektúry, Materiálovotechnologická fakulta Trnava vyžaduje podanie prihlášky výhradne cez informačný systém vysokej školy.

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta informatiky a informačných technológií prijíma CEP len v papierovej forme.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave čiastočná MAIS Áno
Technická univerzita v Košiciach informačná MAIS Áno

Vysoká škola vyžaduje podanie prihlášky cez informačný systém školy.

Technická univerzita vo Zvolene informačná UIS Áno

Vysoká škola prijíma CEP len v papierovej forme.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne informačná AIS2 Áno
Trnavská univerzita v Trnave úplná MAIS Áno

Vysoká škola prijíma CEP v elektronickej forme.

University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.
Univerzita J. Selyeho informačná AIS2 Áno

Vysoká škola prijíma CEP len v papierovej forme.

Univerzita Komenského v Bratislave informačná AIS2 Áno

Právnická fakulta, Pedagogická fakulta, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Fakulta sociálnych a ekonomických vied vyžaduje podanie prihlášky výhradne cez informačný systém vysokej školy.

Lekárska fakulta, Filozofická fakulta, Prírodovedecká fakulta, Farmaceutická fakulta, Fakulta telesnej výchovy a športu, Jesseniova lekárska fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Fakulta managementu prijíma CEP len v papierovej forme.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre čiastočná AIS2 Áno

Vysoká škola prijíma CEP v elektronickej forme.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici čiastočná AIS2 Áno

Vysoká škola prijíma CEP len v elektronickej forme.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach čiastočná AIS2 Áno

Vysoká škola prijíma na bakalárskom a spojenom - prvom a druhom stupni v jednom celku CEP v elektronickej forme. Na magisterskom/inžinierskom a doktorandskom stupni prijíma CEP len v papierovej forme.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave informačná AIS2 Áno

Vysoká škola prijíma CEP len v papierovej forme.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach čiastočná AIS2 Áno

Vysoká škola prijíma CEP len v elektronickej forme.

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach čiastočná MAIS Áno

Vysoká škola prijíma CEP v elektronickej forme.

Vysoká škola Danubius úplná AIS2 Áno

Vysoká škola prijíma CEP v elektronickej forme.

Vysoká škola DTI informačná MAIS Áno

Vysoká škola prijíma CEP len v papierovej forme.

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave informačná vlastný AIS Áno Vysoká škola vyžaduje podanie prihlášky výhradne cez informačný systém vysokej školy.
Vysoká škola manažmentu informačná vlastný AIS Áno

Vysoká škola vyžaduje podanie prihlášky výhradne cez informačný systém vysokej školy.

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove informačná AIS2 Áno

Vysoká škola prijíma CEP len v papierovej forme.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave informačná AIS2 Áno

Vysoká škola prijíma CEP len v papierovej forme.

Vysoká škola NEWTON, a.s. čiastočná
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave informačná AIS2 Áno

Vysoká škola vyžaduje podanie prihlášky výhradne cez informačný systém vysokej školy.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. informačná vlastný AIS Áno

Vysoká škola prijíma CEP len v papierovej forme.

Žilinská univerzita v Žiline úplná vlastný AIS Áno

Vysoká škola prijíma CEP v elektronickej forme.