Dôležité informácie pre uchádzačov

Vzhľadom k tomu, že k dnešnému dňu nie je potvrdená obojstranná elektronická výmena údajov z CEP (centrálna prihláška) so všetkými vysokými školami, je nutné po podaní prihlášky (zelené tlačidlo Podať prihlášku sprístupnené po uložení prihlášky) zaslať klasickou poštou vytlačenú a podpísanú prihlášku strednou školou (ak to vysoká škola vyžaduje) a uchádzačom.

Po vyplnení prihlášky a jej podaní má uchádzač možnosť vytlačiť vygenerovaný pdf dokument.

Možnosť vytlačiť vygenerovaný pdf dokument pred podaním prihlášky slúži iba pre prípadnú kontrolu vyplnených údajov pred podaním prihlášky, na pozadí vytlačeného dokumentu je nápis Uložená (vodoznak). Po podaní prihlášky bude pozadie vytlačeného dokumentu prázdne.

Úhrada poplatku za prijímacie konanie: výšku poplatku, ako aj ďalšie fakturačné údaje (banka, č. účtu, variabilný symbol) si môžete pozrieť na Portáli vysokých škôl (www.portalvs.sk) alebo na stránkach vybranej školy, ak dáta nie sú na portáli aktualizované (dátum poslednej aktualizácie údajov je zverejnený na každej strane). Nezabudnite na nalepenie potvrdenia o realizovanej platbe do prihlášky (všimnite si pri platbách, či fakulta podporuje platbu poštovými poukážkami) a jej zaslanie poštou na adresu fakulty. Ak vysoká škola v nižšie uvedenej tabuľke deklaruje, že pre tento rok nepodporuje elektronickú výmenu údajov medzi CEP a svojím akademickým IS, uhraďte poplatok ako za papierovú prihlášku.

Ak máte technické problémy alebo nejasnosti pri vypĺňaní prihlášky (nesúvisiace s výberom vysokej školy a jej študijného programu), neváhajte kontaktovať podporu používateľa na adrese prihlaska@portalvs.sk alebo telefonicky na zverejnených telefónnych číslach.

O aktuálnych informáciách o projekte Vás budeme informovať v aktualitách na Portáli VŠ v časti Elektronická prihláška.

Zoznam vysokých škôl a úroveň pripojenia k elektronickému preberaniu údajov:

Možné úrovne zapojenia vysokej školy:


úplná – prebieha obojstranná výmena údajov medzi systémom centrálneho elektronického prihlasovania na vysoké školy a IS vysokej školy – študent má na portáli informácie o všetkých ním podaných prihláškach, ako i stavoch prihlášok a informácie dostáva aj prostredníctvom SMS (papierová forma sa vyžaduje),


čiastočná – vysoká škola len prijíma informácie z centrálnej elektronickej prihlášky použitím výmenného formátu so zapracovaním údajov do svojho IS (neposkytuje spätné informácie uchádzačovi prostredníctvom systému centrálneho elektronického prihlasovania na vysoké školy, papierová forma sa vyžaduje),


informačná – vysoká škola len poskytuje informácie o možnosti štúdia na Portál VŠ, prihlášku prijíma z centrálneho systému len v papierovej forme (uchádzač má tak možnosť len vyplniť a vytlačiť príslušný formulár v jednoduchom a uživateľsky prívetivom prostredí, ktorý spĺňa požiadavky na prihlášku na štúdium na vysokej škole podľa zákona).

Uvedené úrovne zapojenia sú oficiálnym vyjadrením vysokých škôl k elektronickému preberaniu údajov z CEP.

Verejné vysoké školy

Úroveň zapojenia VŠ

Akademický informačný systém VŠ

Dodávateľská firma potvrdila možnosť prijímať elektronické prihlášky z CEP do AIS VŠ

Poznámka

Akadémia umení v Banskej Bystrici

informačná

AIS2


Ekonomická univerzita v Bratislave

informačná

AIS2


Katolícka univerzita v Ružomberku

informačná

AIS2Prešovská univerzita v Prešove

čiastočná

MAIS

Áno


Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

úplná

UIS

Áno


Slovenská technická univerzita v Bratislave

informačná

UIS

Áno

Všetky fakulty vysokej školy vyžadujú podanie prihlášky výhradne cez informačný systém vysokej školy.

Technická univerzita v Košiciach

informačná

MAIS

Áno


Technická univerzita vo Zvolene

informačná

UIS

Áno


Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

informačná

AIS2

Áno


Trnavská univerzita v Trnave

úplná

MAIS

Áno


Univerzita J. Selyeho v Komárne

informačná

AIS2


Univerzita Komenského v Bratislave

informačná

AIS2

Niektoré fakulty vysokej školy vyžadujú podanie prihlášky výhradne cez informačný systém vysokej školy.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

úplná

AIS2


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

informačná

AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

úplná

AIS2


Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

informačná

AIS2


Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

informačná

AIS2


Vysoká škola múzických umení v Bratislave

informačná

AIS2


Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

informačná

AIS2

Vysoká škola vyžaduje podanie prihlášky výhradne cez informačný systém vysokej školy.

Žilinská univerzita v Žiline

úplná

vlastný AIS

Áno


Štátne vysoké školy


Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

informačná

MAIS

Áno


Akadémia Policajného zboru v Bratislave

úplná

MAIS

Áno


Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

informačná

MAIS

Áno

Vysoká škola vyžaduje podanie prihlášky výhradne cez informačný systém vysokej školy.

Súkromné vysoké školy


Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave

informačná

AIS2


Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave

úplná

nepoužívajú


Vysoká školaDTI

informačná

MAIS

Áno


Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

zatiaľ sa oficiálne nevyjadrili

nepoužívajú


Paneurópska vysoká škola

čiastočná

UIS

Áno

Vysoká škola nevyžaduje  papierovú formu prihlášky

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

informačná

AIS2


Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

úplná

MAIS


Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

informačná

vlastný AIS

Vysoká škola vyžaduje podanie prihlášky výhradne cez informačný systém vysokej školy.

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

informačná

vlastný AIS - ESO


Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

informačná

AIS2


Vysoká škola Danubius

úplná

AIS2


Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

zatiaľ sa oficiálne nevyjadrili

nepoužívajú

Áno


Vysvetlivky k tabuľke:

CEP - centrálna elektronická prihláška
AIS - akademický informačný systém vysokej školy
AIS2 - akademický informačný systém Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
UIS - univerzitný informačný systém firmy IS4U, s.r.o. Brno
MAIS - modulárny akademický informačný systém firmy Dupres Consulting s.r.o. Dubnica n/Váhom