Odstraňovanie bariér v prístupe k informačným službám – analýzy potrieb a návrh modelového riešenia

Základné informácie

Tematická oblasť: 4. Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu

Názov projektu: Odstraňovanie bariér v prístupe k informačným službám – analýzy potrieb a návrh modelového riešenia

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Stav projektu: Ukončený

Priemerný počet získaných bodov: 61,0

Požiadavka na dotáciu (€): 18 200,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 18 200,00

Poradie projektu z celkového počtu projektov v danej téme: 4/8

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Vysoká škola Položka Popis Suma
SPU 614 Odmeny 3 150 €
SPU 620 Odvody 1 540 €
SPU 630 Služby, dohody študentov, spotrebný tovar 8 050 €
EU 614 Odmeny 1 350 €
EU 620 Odvody 660 €
EU 630 Služby, dohody študentov, spotrebný tovar 3 450 €
Spolu 18 200,00

Cieľový stav

Zámerom projektu je analyzovať potreby,  navrhnúť modelové riešenia a následne ich uviesť do praxe dvoch zainteresovaných akademických knižníc, Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre a Slovenskej ekonomickej knižnice EU v Bratislave, s nasledovnými čiastkovými cieľmi :

  1. Na základe mapovania informačného správania študentov so špecifickými potrebami a analýzy jednotlivých systémov a služieb knižnice z hľadiska vhodnosti pre túto skupinu používateľov navrhnúť komplexný model knižnično-informačných služieb pre týchto študentov.
  2. Navrhnúť a realizovať, resp. implementovať (spoločne s dodávateľmi jednotlivých systémov) všetky dostupné riešenia pre zlepšenie komunikácie tejto špecifickej skupiny používateľov s informačnými systémami.
  3. Špecifikovať osobitne služby pre jednotlivé typy používateľov (študenti  s poruchami zraku, sluchu, motorickými ťažkosťami, s psychickými poruchami, poruchami učenia). Zlepšiť pripravenosť knihovníkov v oblasti práce s týmito používateľmi.
  4. Získať a implementovať špecifické technologické zariadenia a služby, ktoré podporujú  prístup k tlačeným dokumentom (v závislosti od finančných možností).
  5. Vytvoriť centrum informačných služieb a poradenstva pre študentov so špecifickými potrebami  poskytujúce prístup k študijným materiálom (napr. digitalizačné služby), vzdelávacie služby (individuálne školenia a konzultácie) zamerané na vyhľadávania a spracovanie informácií.   

Hodnotenie 1

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
6

Projekt predkladajú dve akademické knižnice - v Bratislave a v Nitre. Nie je dostatočne uvedený popis súčasného stavu v Nitre a popis súčasného stavu úplne chýba u bratislavského predkladateľa. Knižnica v Nitre deklaruje svoju prístupnosť pre osoby so zrakovým postihnutím, v prípade telesne postihnutých uvádza knižnica je v "zásade bezbariérová", čo je pre hodnotiteľa ťažko identifikovateľný pojem, aj keď zo skúseností z praxe je zrejme knižnica bariérová. NPU má v súčasnosti aj iný projekt, ktorý je zameraný na debarierizáciu, tak je možné, že situácia sa zlepší. Odporúčam však konzultovať túto skutočnosť s predkladateľmi projektu.
Do riešenia projektu majú byť zapojení aj študenti so špeciálnymi potrebami.

Kritérium 2 – Partnerstvo
3

V projekte sa nepočíta so spoluprácou s organizáciami, ktoré sa profesijne zaoberajú zlepšovaním podmienok pre osoby so špecifickými potrebami, čo je na škodu veci, pretože na Slovensku sú organizácie, ktoré dokážu z hľadiska užívateľov vyhodnotiť prístupnosť informačných systémov, www.stránok a databáz, ktoré chce predkladateľ počas realizácie projektu zaviesť.
Predkladateľ sa zameriava aj na zlepšenie odbornej pripravenosti knihovníkov v oblasti prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
10

Projekt sa nezaoberá vysokou školou ako celkom, ale v oboch prípadoch iba akademickými knižnicami. Cieľom je zlepšenie knižnično-informačnej prístupnosti. Aktivity projektu sa nezameriavajú na identifikáciu fyzických bariér, ale na druhej strane sa orientujú aj na skupinu študentov s poruchami učenia a psychickými problémami, čo je skôr ojedinelé. Obidve akademické knižnice môžu výstupy z projektu poskytnúť ďalším knižniciam v pôsobnosti ministerstva školstva. Výstupy sú určené aj pre širšiu verejnosť vzhľadom k charakteru knižníc. Pozitívom je aj vytvorenie centra poradenských a informačných služieb pre študentov so špecifickými potrebami aj s možnosťou osobných konzultácií.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
15

Aktivity sú jasné a zamerané na zlepšenie prístupnosti knižnično-informačných služieb pre osoby so špecifickými potrebami. Zámerom projektu je aj vyšpecifikovať nové druhy služieb a zaradiť ich do ponuky. Je predpoklad naplnenia cieľov projektu, aj keď by určite pomohlo zapojenie profesijných organizácií, ktoré majú informácie o dobrých príkladoch praxe využiteľných aj na Slovensku.

Kritérium 5 – Ciele projektu
15

Projekt má v podstate dobré ciele, jasne sú stanovené a popísané jednotlivé aktivity smerujúce k dosiahnutiu cieľov. Po obsahovej stránke je však projekt trochu "nesúrodný", dajú sa však pochopiť zámery predkladateľom aj prostriedky, ktorými ich chce dosiahnuť. Z predloženého projektu nie je možné zistiť, či má škola akčný plán alebo nie. Tiež sa v projekte nepredpokladá, že by niektoré skutočnosti boli doplnené do existujúceho akčného plánu prípadne použité pri tvorbe akčného plánu.

Kritérium 6 - Skúsenosti zodpovednej osoby
6.00

Skúsenosti zodpovednej osoby v oblasti problematiky zdravotného postihnutia a konkrétne študentov so špecifickými problémami sú pomerne malé - viac možno osobné skúsenosti s klientmi priamo v knižnici. Aj z toho dôvodu je nepochopiteľný nezáujem o spoluprácu s profesijnými organizáciami osôb so zdravotným postihnutím. Podstatné je však to, či dokáže predkladateľka využiť skúsenosti z realizácie iných projektov, čo je vysoko pravdepodobné.

Celkový počet bodov
55.00
Celkový komentár
Projekt je zaujímavý, orientovaný na zlepšenie prístupnosti knižnično-informačných služieb, mapovanie potreby nových služieb pre študentov a verejnosť s viacerými druhmi zdravotného postihnutia. Aj keď nespĺňa jedno zo základných požiadaviek vyhlasovateľa - orientácia na všetky súčasti školy, je podľa môjho názoru užitočný a potrebný. K rozpočtu projektu nie je pripojený komentár. Počíta sa však v ňom aj s odmenami pre študentov participujúcich na projekte.
Návrh na úpravu rozpočtu
Dopracovať komentár k rozpočtu.
Odporúčanie
financovať s podmienkou

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

Zapojenie profesijných organizácií osôb so zdravotným postihnutím s cieľom postupnej implementácie článkov Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím - prístupnosť k informácií, vzdelávania, nezávislý život.

Hodnotenie 2

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
9

Zámerom projektu je analyzovať potreby, navrhnúť modelové riešenia a následne ich uviesť do praxe dvoch zainteresovaných akademických knižníc, Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre a Slovenskej ekonomickej knižnice EU v Bratislave, s nasledovnými aktivitami:

Aktivita 1 Analýza súčasného stavu (november 2013 – december 2013)
Analýza výsledkov riešených projektov, resp. dosiahnutého stavu, získaných skúseností a východiskovej situácie na úrovni jednotlivých zainteresovaných univerzít ako celku.
Aktivita 2 Identifikácia potrieb (november 2013 – február 2014)
Identifikácia konkrétnych potrieb študentov so špecifickými potrebami, ich oslovenie formou dotazníkového prieskumu, resp. inou výskumnou metódou s cieľom zistiť ich informačné potreby a najmä informačné správanie (t.j. akým spôsobom vyhľadávajú informácie, ako ich používajú a spracovávajú). Doplnenie výsledkov výskumu o publikované poznatky zo zahraničných akademických knižníc. Vzdelávacie aktivity pre knižnično-informačných pracovníkov so zameraním na problematiku práce so študentmi so špecifickými potrebami. Aktivita by sa mala realizovať v bezprostrednej
spolupráci s koordinátormi pre študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami z jednotlivých fakúlt obidvoch univerzít.
Aktivita 3 Analýza knižničných systémov a databáz (február – máj 2014)
Analýza knižnično-informačného systému, webových služieb a databáz (plnotextových aj bibliografických z pohľadu platných štandardov a z pohľadu konkrétnych používateľov – študentov so špecifickými potrebami. Testovanie jednotlivých systémov. Spracovanie návrhov na úpravy knižnično-informačného systému, webových služieb a databáz, v prípade potreby komunikácia s dodávateľmi jednotlivých systémov a databáz. Realizácia a testovanie úprav.
Obidve akademické knižnice používajú rovnaký knižničný systém a sprístupňujú podobné portfólio bibliografických a plnotextových databáz, preto bude možné pri analýzach a testovaní postupovať koordinovane.
Aktivita 4 Návrh procesu digitalizácie (február – júl 2014)
Návrh procesu digitalizácie tlačených vzdelávacích materiálov na požiadanie. Komplexné spracovanie agendy s hľadiska autorského práva, použitých technológií a zariadení. Analýza technických riešení. Testovanie výstupov digitalizácie. Identifikácia a testovanie špecifických technologických zariadení (napr. čítačky).
Viacero problémov v oblasti prístupu študentov so špecifickými potrebami k informáciám možno riešiť použitím informačných a komunikačných technológií. Mnohé knižnice v zahraničí štandardne poskytujú pre študentov so špecifickými potrebami konverziu textových dokumentov do alternatívnych formátov na požiadanie. Zdalo by sa, že v súčasnom stave technického rozvoja by digitalizácia tlačených predlôh, či využívanie hlasových výstupov nemali byť problémom. Skúsenosti však ukazujú, že je nevyhnutné aplikovať správne a štandardizované postupy, aby sa dosiahla primeraná kvalita, resp. použiteľnosť. Preto sa ako nevyhnutnosť ukazuje potreba vytvorenia a implementovania špecifických pracovných postupov.
Aktivita 5 Vytvorenie centra informačných služieb a poradenstva (júl – september 2014)
Vytvorenie centra informačných služieb a poradenstva pre študentov so špecifickými potrebami v obidvoch zainteresovaných akademických knižniciach. Vypracovanie zásad poskytovania služieb centra (virtuálnych aj kontaktných), resp. spracovanie interných metodík. Centrá informačných služieb sa budú zameriavať na zabezpečovanie služieb v oblasti prístupu k odborným informáciám – študijnej literatúre, tlačeným aj elektronickým informačným zdrojom na základe konkrétnych požiadaviek študentov so špecifickými potrebami, konzultačných služieb a poradenstva.

Kritérium 2 – Partnerstvo
9

Hlavný partner: Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave.
Partnermi realizácie projektu budú podľa potreby:
• Dodávateľ knižnično- informačného systému (Cosmotron Slovakia, s. r. o.)
• Dodávatelia jednotlivých databáz ako konzultanti (napr. Elsevier, Thomson, Springer, Albertina Icome Bratislava a pod.)
Je potrebné zvážiť prepojenie projektov s knižnicami iných univerzít.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
15

Vybrané výsledky projektu bude možné aplikovať v praxi iných akademických knižníc. Analýza informačných potrieb a informačného správania študentov so špecifickými potrebami môže poskytnúť všeobecne použiteľný východiskový materiál. Výsledky testovania knižnično-informačného systému (konkrétne Advanced Rapid Library, ktorý využívajú obidve knižnice) a prípadné návrhy na úpravu niektorých funkcionalít budú môcť využiť aj iné akademické knižnice, ktoré s týmto systémom pracujú. Rovnako budú širšie aplikovateľné pracovné postupy digitalizácie študijných materiálov a iných odborných publikácií ako aj zásady poskytovania knižnično-informačných služieb študentom so špecifickými potrebami.
Poznatky získané v rámci projektu a jeho jednotlivé riešenia budú implementované do štandardných pracovných činností obidvoch zainteresovaných akademických knižníc a preto možno predpokladať, že výsledky projektu budú dlhodobo využívané v každodennej praxi. Realizácia riešení zameraných na dostupnosť knižničného systému a databázových služieb bude, rovnako, mať dlhodobý dosah. V prípade záujmu budú výsledky k dispozícii iným akademickým knižniciam a budú aplikovateľné nielen krátkodobo, ale v dlhšom časovom horizonte.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
16

Projekt sa zameriava na čiastkové riešenie podpory študentov so ŠP, a to knižničné služby spojené s digitalizáciou dokumentov, ako aj prístup do knižničných služieb a databáz. Dlhodobý zámer SPU v Nitre na roky 2008-2015 v časti 3.2.3 Zabezpečenie rovnosti príležitostí, vytváranie podmienok pre úspešné štúdium uvádza „Rovnosť príležitostí pre záujemcov o štúdium zabezpečovať: Budovaním bezbariérových prístupov, ako aj využívaním nových technológií umožniť aj zdravotne postihnutým osobám plnohodnotnú účasť na vzdelávacom procese.“
http://www.uniag.sk/sk/dlhodoby-zamer-spu/
Ekonomická univerzita v Bratislave sa hlási k hodnotám a princípom zakotveným v Magna Charta Universitatum, v súlade s ktorým v Dlhodobom zámere rozvoja EU v Bratislave na obdobie 2011-2015 s výhľadom do roku 2015 deklaruje „rešpektovať a uplatňovať princíp rovnosti príležitosti“.
http://euba.sk/preview-file/Dlhodoby_zamer_rozvoja_EU-2011_2015-613.pdf

Rozpočet
Prevažná časť činností interných zamestnancov, súvisiacich s realizáciou projektu, sa bude realizovať v rámci ich pracovného času. Finančný podiel jednotlivých univerzít bude predstavovať mzdové náklady týchto zamestnancov. Finančné náklady na úpravu systémov sú hrubým odhadom.
Konkretizácia potrebných úprav a ich finančnej náročnosti bude výsledkom aktivity 3. Rovnako aj konkretizácia jednotlivých technologických zariadení bude spresnená v rámci aktivity 3 a 4. Preto je definovanie tejto položky rozpočtu iba všeobecné.

Kritérium 5 – Ciele projektu
20

• Na základe mapovania informačného správania študentov so špecifickými potrebami a analýzy jednotlivých systémov a služieb knižnice z hľadiska vhodnosti pre túto skupinu používateľov navrhnúť komplexný model knižnično-informačných služieb pre týchto študentov.
• Navrhnúť a realizovať, resp. implementovať (spoločne s dodávateľmi jednotlivých systémov) všetky dostupné riešenia pre zlepšenie komunikácie tejto špecifickej skupiny používateľov s informačnými systémami.
• Špecifikovať osobitne služby pre jednotlivé typy používateľov (študenti s poruchami zraku, sluchu, motorickými ťažkosťami, s psychickými poruchami, poruchami učenia). Zlepšiť pripravenosť knihovníkov v oblasti práce s týmito používateľmi.
• Získať a implementovať špecifické technologické zariadenia a služby, ktoré podporujú prístup k tlačeným dokumentom (v závislosti od finančných možností).
• Vytvoriť centrum informačných služieb a poradenstva pre študentov so špecifickými potrebami poskytujúce prístup k študijným materiálom (napr. digitalizačné služby), vzdelávacie služby (individuálne školenia a konzultácie) zamerané na vyhľadávania a spracovanie informácií.

Merateľné výstupy:
• Dokument – analýza informačných potrieb a informačného správania študentov so špecifickými potrebami
• Vytvorenie centra informačných služieb a poradenstva pre študentov so špecifickými potrebami v obidvoch zainteresovaných akademických knižniciach s definovanými činnosťami a službami
• Odstraňovanie bariér v prístupe k informačným službám – analýzy potrieb a
• návrh modelového riešenia
• Vytvorenie pracovných postupov a realizácia digitalizačných služieb pre študentov so špecifickými potrebami
• Komplexné riešenie poskytovania informačných služieb (resp. zabezpečenia plnohodnotného prístupu k odborným informáciám) študentom so špecifickými potrebami.

Kritérium 6 - Skúsenosti zodpovednej osoby
10.00

Mgr. B. Bellérová, PhD. je absolventkou Katedry knižničnej a informačnej vedy FFUK v
Bratislave, kde absolvovala aj doktorandské štúdium. Na SPU pracuje od roku 1985, najskôr ako knihovníčka, neskôr vedúca oddelenia metodiky a automatizácie, od roku 2000 ako riaditeľka Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre.
Slovenská poľnohospodárska knižnica participovala na viacerých projektoch venovaných problematike inklúzie študentov so špecifickými potrebami, resp. s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré zastrešovalo Centrum informačných technológií Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Celkový počet bodov
79.00
Celkový komentár
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre poskytuje komplexné knižničné a informačné služby študentom a zamestnancom univerzity. V oblasti poskytovania služieb študentom so špecifickými potrebami dosiahla určité pokroky. Budova knižnice je v zásade bezbariérová, knižnica má zriadené špecializované pracovisko pre slabozrakých návštevníkov, poskytuje služby študentom so špecifickými potrebami za osobitných (pre nich výhodných) podmienok, knižničný systém deklaruje, že online katalóg dostupný na webe spĺňa štandardy prístupnosti podľa zásad projektu Únie nevidiacich a slabozrakých - Blind Friendy Web. Priebežným plnením úloh vyplývajúcich z Dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave sa Slovenská ekonomická knižnica snaží skvalitňovať, modernizovať a rozširovať úroveň poskytovaných knižnično-informačných služieb a priblížiť sa k štandardom služieb, ktoré sú poskytované v iných slovenských a zahraničných knižniciach. Zásadným problémom pri poskytovaní knižnično-informačných služieb študentom so špecifickými potrebami je porozumenie bariéram. Tradične sa ako študenti so špecifickými potrebami vnímajú študenti s poruchami zraku, sluchu a motorickými ťažkosťami. Špecifické edukačné potreby sa týkajú aj psychických porúch a porúch učenia. Knižnice pre zabezpečenie kvalitných služieb potrebujú porozumieť týmto používateľom, aktívnejšie s nimi pracovať a zapájať ich do identifikovania a odstraňovania bariér. S týmto súvisí aj problém nedostatočnej informovanosti personálu knižnice o potrebách špecifickej skupiny študentov. Využívanie moderných technológií si vyžaduje nielen zlepšenie technického vybavenia, ale aj vytvorenie nových pracovných postupov. Projekt sa zameriava na čiastkové riešenie podpory študentov so ŠP, a to knižničné služby spojené s digitalizáciou dokumentov, ako aj prístup do knižničných služieb a databáz. Pozitívom projektu je spolupráca dvoch univerzít.
Návrh na úpravu rozpočtu
18 200,- EUR, spoluúčasť nie je vyčíslená, v žiadosti priamo uvedená 0,-. Prevažná časť činností interných zamestnancov, súvisiacich s realizáciou projektu, sa bude realizovať v rámci ich pracovného času. Finančný podiel jednotlivých univerzít bude predstavovať mzdové náklady týchto zamestnancov. Odporúčam plnú úhradu.
Odporúčanie
financovať

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

Odporúčam financovať.

Hodnotenie 3

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
4

Projekt sa týka úzkej časti dvoch vysokých škôl - knižničnej činnosti. Na projekte sa ako "testeri" budú podielať študenti so špecifickými potrebami, aktívna úloha študentov pri zabezpečovaní projektu inak nebol identifikovaná. Rovnako nie je jasné, ako do tejto témy bude zapojená väčšia časť akademickej obce, keďže aktivity sa koncentrujú na knižnice.

Kritérium 2 – Partnerstvo
0

Na projekte sa nepodieľajú organizácie, zaoberajúce sa problematikou študentov so špecifickými potrebami, len firmy zamerané na IS.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
10

Projekt sa zaoberá len knižnicami dvoch vysokých škôl, bariérami na vysokej škole ako celku sa nezaoberá. Knižnica a prístup k informáciám je považovaná za dôležitú súčasť vysokoškolského štúdia, ale nie je jasné, prečo sa projekt zameriava len na túto časť vysokých škôl. Obidve knižnice majú širší, ako len akademický charakter, a preto môžu použité riešenia byť prospešné aj pre širšiu verejnosť.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
18

Aktivity projektu sú predpokladom, že projekt dosiahne ciele, ktoré predpokladá. Z hľadiska rozpočtu nie je kalkulovaný vklad vysokých škôl k naplneniu projektu, teda pracovný čas, ktorý mu budú venovať pracovníci vysokých škôl a náklady s tým spojené. Rovnako nie je vysvetlené, prečo nie je podiel vysokých škôl 1:1. V obidvoch prípadoch je možné konštatovať súlad s dlhodobým zámerom vysokých škôl.

Kritérium 5 – Ciele projektu
10

Ciele sú naformulované vo vzťahu k aktivitám, je možné ich vyhodnotiť splnené/nesplnené, i keď niektoré môžu byť splnené len formálne (bez kvantifikácie počtu riešených špecifických potrieb a pod.)

Kritérium 6 - Skúsenosti zodpovednej osoby
7.00

Do riešenia projektu je zapojené vedenie SPU, ale nie vedenie EU. Zodpovedná osoba má skúsenosti s projektovou činnosťou, je zodpovedná za chod akademickej knižnice, a preto má možnosť zabezpečiť naplnenie projektu v rámci knižnice. V prípade EU je rovnako do projektu zapojená riaditeľka knižnice, nieje jasná podpora z vedenia EU.

Celkový počet bodov
49.00
Celkový komentár
Projekt sa zameriava len na parciálnu časť života vysokej školy - knižnice. V základnom tíme nie sú odborníci na problematiku študentov so špecifickým potrebami, i keď sa predpokladá zapojenie koordinátorov v jednotlivých činnostiach.
Návrh na úpravu rozpočtu
dopracovať spolufinancovanie zo strany vysokých škôl.
Odporúčanie
financovať

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

bez

Filter

Filter