Otvorené vzdelávanie na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Základné informácie

Tematická oblasť: 4. Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu

Názov projektu: Otvorené vzdelávanie na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Stav projektu: Ukončený

Priemerný počet získaných bodov: 70,0

Požiadavka na dotáciu (€): 63 600,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 63 600,00

Poradie projektu z celkového počtu projektov v danej téme: 3/8

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Vysoká škola Položka Popis Suma
TnUAD 610 9 763 €
TnUAD 620 3 437 €
TnUAD 631 1 200 €
TnUAD 633 3 000 €
TnUAD 637005 Služby externých expertov 31 200 €
TnUAD 637027 Dohody o vykonaní práce 7 000 €
Spolu 55 600,00

Cieľový stav

Cieľom realizácie jednotlivých aktivít projektu je vypracovanie interných dokumentov a analýz nad rámec zákona. Ďalej nadviazanie spolupráce s inštitúciami, ktorých sa dotýka problematika bariér a sprístupnenia štúdia pre všetky kategórie obyvateľstva. Cieľom je vypracovanie analýzy, na základe ktorej bude následne možné vykonať potrebné stavebné, technologické a metodické úpravy, tak aby bola TnUAD schopná ponúknuť študentom so ŠP kvalitné štúdium, po absolvovaní ktorého sa dokážu uplatniť na trhu práce. Vypracovanie konkrétnej projektovej dokumentácie na stavebné úpravy v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z analýz.

Hodnotenie 1

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
8

Cieľom realizácie jednotlivých aktivít projektu je vypracovanie interných dokumentov a analýz nad rámec zákona. Ďalej nadviazanie spolupráce s inštitúciami, ktorých sa dotýka problematika bariér a sprístupnenia štúdia pre všetky kategórie obyvateľstva. Cieľom je vypracovanie analýzy, na základe ktorej bude následne možné vykonať potrebné stavebné, technologické a metodické úpravy, tak aby bola TnUAD schopná ponúknuť študentom so ŠP kvalitné štúdium, po absolvovaní ktorého sa dokážu uplatniť na trhu práce. Vypracovanie konkrétnej projektovej dokumentácie na stavebné úpravy v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z analýz.
Aktivity projektu budú zabezpečené kombinovaným spôsobom, a teda internými zamestnancami a taktiež študentami všetkých súčastí TnUAD a študentami so ŠP, ktorí sa budú podieľať na vypracovaní analýz, plánov a budú členmi pomocnej skupiny. Študenti budú v postavení dohodárov a dobrovoľníkov podľa ich záujmu, ktorý sa preveruje v čase písania tohto projektu. Predpokladáme zapojenie min. 15 študentov v akademickom roku 2013/2014. Do aktivít budú zapojení experti z organizácií zaoberajúcich sa pomocou a prácou s ľuďmi so ŠP.
Na vypracovanie projektovej dokumentácie je taktiež potrebné zapojiť odborníkov z oblasti stavebníctva, čiže architektov a projektantov.

Kritérium 2 – Partnerstvo
5

Plánuje sa spolupráca s nasledovnými organizáciami:
Rada Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorej výsledkom
bude podpora štúdia študentov so ŠP.
Taktiež spolupráca s organizáciami podporujúcimi ľudí so ŠP, akými sú napr. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Asociácia
nepočujúcich Slovenska, Asociácia organizácií sluchovo postihnutých, Národná rada zdravotne postihnutých, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
15

Výsledky aktivít budú postupne zavedené do praxe v akademickom roku 2014/2015 a 2015/2016. Budú využívané pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami, čo bude zabezpečené aktualizovanými internými dokumentmi. Projektová dokumentácia bude využitá pri postupnom odbúraní fyzických bariér v dlhšom časovom horizonte. V závislosti od výsledkov jednotlivých analýz sa prispôsobia študijné materiály a zakúpia identifikované nevyhnutné pomôcky pre študentov so ŠP. Podľa záujmu zo strany uchádzačov a študentov sa budú dané materiály naďalej rozvíjať a zavádzať do praxe.
Výsledky projektu je možné využiť inými vysokými školami, ktoré majú akreditované obdobné študijné programy, a teda by mohli využiť výsledky analýz uplatniteľnosti na trhu práce, a taktiež výsledky analýz z pohľadu nevyhnutných pomôcok pre študentov so ŠP.
Projekt sa zaoberá väčšinou súčastí vysokej školy, ale nie všetkými, aktivity nie sú podrobnejšie konkretizované.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
17

Projekt vychádza z analýzy potrieb, predpokladá zapojenie študentov so ŠP do realizácie. Plánuje využiť aj iné relevantné fakulty ako aj architektov a projektantov. Zadefinované úlohy sú sčasti splniteľné, pri odstraňovaní architektonických bariér možno predpokladať problémy pri naplnení úloh do sept. 2014.
Projekt nemá priamu väzbu na dlhodobý zámer vysokej školy, ale súčasný stav poukazuje na fakt, že prístupnosť je predmeto zýumu manažmentu. Navrhované aktivity riešia aktuálne problémy v prístupnosti.
Rozpočet odráža predpokladané potreby a možnosti univerzity.

Kritérium 5 – Ciele projektu
16

Cieľom realizácie jednotlivých aktivít projektu je vypracovanie interných dokumentov a analýz nad rámec zákona. Ďalej nadviazanie spolupráce s inštitúciami, ktorých sa dotýka problematika bariér a sprístupnenia štúdia pre všetky kategórie obyvateľstva. Cieľom je vypracovanie analýzy, na základe ktorej bude následne možné vykonať potrebné stavebné, technologické a metodické úpravy, tak aby bola TnUAD schopná ponúknuť študentom so ŠP kvalitné štúdium, po absolvovaní ktorého sa dokážu uplatniť na trhu práce. Vypracovanie konkrétnej projektovej dokumentácie na stavebné úpravy v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z analýz.
Hlavné aktivity:
• Aktívna spolupráca s organizáciami v danej oblasti: 11/2013 - 09/2014.
• Projekt odbúrania fyzických bariér v areáli TnUAD. V spolupráci s externými odborníkmi budú identifikované bariéry, potrebné úpravy a vypracovaný plán na odbúranie fyzických bariér. Bude vyhotovená samotná projektová dokumentácia potrebná k stavebným úpravám v objektoch TnUAD.: 11/2013 - 08/2014.
• Pomocná skupina. Súčasťou TnUAD je aj Fakulta zdravotníctva. Cieľom tejto aktivity je vybudovať z radov študentov tzv. "pomocnú skupinu". Jej úlohou by bola pomoc študentom so ŠP v orientácií pri úkonoch súvisiacich so štúdiom, ale aj v bežnom živote, napr. pomoc pri vybavení cestovných kariet, presunom na univerzitu, návšteve knižnice a pod. Úlohou je taktiež poradenská a asistenčná činnosť.: 11/2013 - 09/2014.
• Analýza akreditovaných študijných programov so zreteľom na budúce uplatnenie na trhu práce: 01 - 04/2014.
• Aktualizácia vnútorných predpisov a nariadení, web stránky: 04 - 09/2014.
• Plán pedagogicko - odborného vzdelávania: 03-05/2014.
Merateľné ukazovatele.
1. Aktívna spolupráca - výstupy:
• dokument o spolupráci medzi TnUAD a inými inštitúciami
• vytvorená databáza pracovníkov s kontaktnými údajmi z jednotlivých organizácií.
2. Projekt odbúrania fyzických bariér v areáli TnUAD - výstupy:
• kompletná projektová dokumentácia k stavebným úpravám
3. Pomocná skupina - výstupy:
• zoznam zapojených študentov - min. 15
• Manuál pre členov pomocnej skupiny
4. Analýza akreditovaných študijných programov - výstupy:
• analýza min. 10 akreditovaných študijných programov
• zoznam študijných programov a ich vhodnosti podľa jednotlivých druhov postihnutia
• zoznam nevyhnutných študijných pomôcok zoradený podľa študijných programov a druhov postihnutia
• vypracovaný rozpočet na nákup nevyhnutných študijných pomôcok
5. Aktualizácia vnútorných predpisov a nariadení - výstupy:
• aktualizované smernice, predpisy a nariadenia (konkrétne aktualizácia organizačnej smernice pre študentov so špecifickými potrebami na TnUAD, vytvorené jej nové prílohy...)
• vypracované nové dokumenty z oblasti práce s uchádzačmi a študentami so ŠP (Manuál pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov,...)
• návrh web stránky
6. Plán pedagogicko - odborného vzdelávania - výstupy:
• samotný plán pedagogicko - odborného vzdelávania s časovým harmonogramom, názvami kurzov, resp. vzdelávacích programov

Kritérium 6 - Skúsenosti zodpovednej osoby
10.00

Pani doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. patrí medzi skúsených manažérov, je prorektorkou pre vzdelávanie na TnU. Je predpoklad, že plánovaní riešitelia sa aktívne zapoja. Postrádam skúsenosti z oblasti práce s osobami so ŠP, čo môže v tíme prinášať komplikácie a nevhodné riešenia. Zapojenie externistov sa zdá byť kľúčové.

Celkový počet bodov
71.00
Celkový komentár
Vysoká škola má za úlohu vytvárať zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov so špecifickými podmienkami (ďalej len ŠP) bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej TnUAD) má vydanú Organizačnú smernicu pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. V danej smernici sú špecifikovaní samotní študenti so špecifickými potrebami, ich minimálne nároky, postup prijímacieho konania, zápis, starostlivosť o takýchto študentov, priebeh štúdia a úloha koordinátora. Daná smernica však nepopisuje aktuálny stav a podmienky pre študentov so ŠP a takisto v nej nie je popísaný postup odbúravania prekážok resp. vytvárania vhodnejších podmienok pre študentov so ŠP. Univerzitná web stránka obsahuje záložku pre študentov so ŠP - http://www.tnuni.sk/studenti/socialna-starostlivost/specificke-potreby-studentov/, kde sú uvedené doklady potrebné na účely vyhodnotenia špecifických potrieb, taktiež informácia o možnosti bezbariérového ubytovania a kontakt na zodpovednú osobu. V súčasnosti má TnUAD bezbariérový prístup do budovy rektorátu a do budovy Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, ktorú navštevuje najviac študentov a aj študenti so ŠP. Cieľom realizácie jednotlivých aktivít projektu je vypracovanie interných dokumentov a analýz nad rámec zákona. Ďalej nadviazanie spolupráce s inštitúciami, ktorých sa dotýka problematika bariér a sprístupnenia štúdia pre všetky kategórie obyvateľstva. Cieľom je vypracovanie analýzy, na základe ktorej bude následne možné vykonať potrebné stavebné, technologické a metodické úpravy, tak aby bola TnUAD schopná ponúknuť študentom so ŠP kvalitné štúdium, po absolvovaní ktorého sa dokážu uplatniť na trhu práce. Vypracovanie konkrétnej projektovej dokumentácie na stavebné úpravy v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z analýz. Projekt spĺňa kritériá kladené v tejto výzve na rozvojové projekty. Jeho realizácia by mala prispieť k zlepšeniu úrovne podpory študentov so ŠP na univerzite.
Návrh na úpravu rozpočtu
Celkový rozpočet projektu: 63 600 € z toho financované žiadateľom (a spolupracujúcimi vysokými školami) 0 €. Výdavky na spotrebný materiál i na mzdy sa zdajú byť nadhodnotené. Odporúčam pri uzatváraní kontraktov žiadať podrobnejšiu špecifikáciu jednotlivých položiek.
Odporúčanie
financovať

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

Odporúčam pri uzatváraní kontraktov žiadať podrobnejšiu špecifikáciu jednotlivých položiek, podľa toho upresniť rozpočet.

Hodnotenie 2

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
8

V popise súčasného stavu predkladateľ projektu uvádza, že má v súčasnosti zabezpečený bezbariérový prístup do budovy rektorátu a Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, ktorú navštevuje najviac študentov, vrátane študentov so špeciálnymi potrebami. Zároveň majú spracované interné predpisy vo vzťahu k študentom so špeciálnymi potrebami.
Z pohľadu spôsobu zabezpečenia implementácie je podstatné, že budú zapojení učitelia a študenti so špeciálnymi potrebami. Miera zapojenia vlastných kapacít zodpovedá cieľom výzvy.

Kritérium 2 – Partnerstvo
6

Projekt počíta s participáciou organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú zlepšovaniu podmienok osôb so špecifickými potrebami, čo je predpoklad toho, že pri realizácii projektu bude braný zreteľ na skvalitnenie prístupnosti vzdelania pre rôzne druhu zdravotného postihnutia. Takisto aj na implementáciu článkov Dohovoru o právach ľudí so zdravotným postihnutím - prístupnosť informácií, dokumentov, študijných materiálov, vrátane podpory nezávislého života.
Pozitívom je sieťovanie inštitúcií a organizácií, ktoré môžu aktívne napomáhať dosiahnutiu cieľov projektu. Predpokladá sa aj spolupráca pri identifikovaní bariér, návrhoch riešení na ich odstránenie, zabezpečovaní študijných materiálov, organizovaní komunikačných školení pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov univerzity.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
19

Projekt je orientovaný na viaceré súčasti školy, aktivity projektu sa zameriavajú na mapovanie viacerých druhov bariér: informačné, komunikačné, fyzické. Následne budú realizované aktivity zamerané na postupné odstraňovanie týchto bariér, navrhnutý spôsob zabezpečenia prístupnosti, časový harmonogram ako aj finančné požiadavky. Vyhotovená bude projektová dokumentácia potrebná k stavebným úpravám v objektoch univerzity - prístup do jednotlivých budov a ich priestorov, budovanie hygienických zariadení, zriadenie parkovacích miest a uľahčenie prístupu ku štúdiu.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
16

Ciele projektu sú orientované na zlepšenie súčasnej situácie v oblasti prístupnosti vzdelávania pre osoby so zdravotným postihnutím na univerzite. Projekt má priamu väzbu na dlhodobý zámer školy a nie je len jednorázovou aktivitou. Jednotlivé aktivity projektu zamerané na dosiahnutie cieľov projektu sú popísané jasne, v časovom slede a je možné ich kontrolovať. Rozpočet je takisto zostavený jasne a zrozumiteľne. Výsledky a výstupy projektu je možné využiť v školách s podobným zameraním a akreditovanými študijnými programami ako má predkladateľ.

Kritérium 5 – Ciele projektu
14

Ciele projektu sú postavené správne, je ich však pomerne veľa vzhľadom na časový limit projektu. Na ciele projektu časovo aj obsahovo naväzujú aktivity projektu, do ktorých sú zapojení zamestnanci školy, študenti so špeciálnymi potrebami, ale aj zdraví študenti. Takýto prístup napomáha scitlivovaniu vzťahov zdravej verejnosti k osobám so zdravotným postihnutím.
Medzi cieľmi projektu nie je uvedené spracovanie akčného plánu univerzity zameraného na odstránenie bariér. Projekt je však spracovaný tak, že s jeho využitím je možné akčný plán spracovať.

Kritérium 6 - Skúsenosti zodpovednej osoby
6.00

Zodpovedná osoba má skúsenosti s realizáciou projektov, čo je dôležitým predpokladom úspešnosti projektu a dosiahnutia jeho cieľov. Z hľadiska organizačnej štruktúry univerzity je v pozícii, ktorá umožňuje vo veľkej miere aktívne presadzovať opatrenia na zlepšenie prístupnosti vzdelávania pre osoby so špeciálnymi potrebami.

Celkový počet bodov
69.00
Celkový komentár
Projekt odporúčam financovať s výhradou. Ciele projektu zodpovedajú výzve ministerstva školstva, odporúčam vypustiť niektoré aktivity a zamerať sa radšej na menší rozsah s kvalitnými výstupmi.
Návrh na úpravu rozpočtu
K rozpočtu nemám pripomienky.
Odporúčanie
financovať s podmienkou

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

dopracovať akčný program debarierizácie univerzity.

Filter

Filter