Pedagogické inovácie a zlepšenie podpory doplňujúceho pedagogického a rozširujúceho štúdia na UPJŠ (PIDRS)

Základné informácie

Tematická oblasť: 2022.1. Téma 1: Podpora poskytovania a uskutočňovania doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia

Názov projektu: Pedagogické inovácie a zlepšenie podpory doplňujúceho pedagogického a rozširujúceho štúdia na UPJŠ (PIDRS)

Vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Stanovenie merateľných ukazovateľov zo strany UPJŠ v Košiciach reflektuje aspoň jednu zo špecifických požiadaviek stanovených v príslušnej výzve, a to konkrétne tú, že podpora má smerovať najmä na tie rozvojové projekty, ktoré v rámci merateľných ukazovateľov budú kumulatívne deklarovať vyšší počet odhadovaných absolventov DPŠ alebo RŠ, aj keď v tomto prípade až po 2 rokoch od ukončenia aktivít projektu.
Ďalším z čiastkových cieľov projektu je vytvoriť žiadosti k realizácii RŠ štúdia pre predmety slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, keďže v súčasnosti UPJŠ v Košiciach už poskytuje programy RŠ na PF UPJŠ so zameraním na výučbu predmetov matematika, fyzika, informatika a geografia.

Konzistentnosť projektu
27

Jednotlivé aktivity, ich komplexnosť a ciele sú v súlade s podmienkami výzvy a napĺňaním dlhodobého zámeru vysokej školy.

Rozpočet projektu
13

Rozpočtované výdavky na mzdy, odmeny a odvody zamestnancov, resp. dohodárov, sú predpokladané vo výške až 98 % z celkovej požadovanej dotácie, čo sa mi zdá príliš prehnané, aj vzhľadom na plánovanú prípravu e-learningových kurzov s využitím inovatívnych prístupov vzdelávania, tlač učebných materiálov či propagáciu štúdia DPŠ a RŠ cez webové a sociálne siete. Domnievam sa, že na tieto aktivity nebudú zvyšné 2 % požadovanej alokácia pravdepodobne aj vplyvom inflačnej krízy zďaleka postačovať.
Predpokladané výdavky sú však podľa charakteru jednotlivých aktivít rozpočtované na správnych príslušných rozpočtových položkách či podpoložkách EK.

Hodnota projektu
33

Hlavným cieľom daného rozvojového projektu je podpora DPŠ a RŠ prostredníctvom elektronizácie ponúkaných programov a tvorby študijných materiálov, čo však negarantuje pridanú hodnotu projektu vo forme zvýšenej kvality vzdelávania v tejto oblasti zameranú najmä na absolventov daných programov.

Celkový počet bodov
81.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

prepojenie na dlhodobý zámer vo veľmi všeobecnejšej rovine, keďže však jedná o špecifickú a pomerne úzko zadefinovanú tému, možno rešpektovať

Konzistentnosť projektu
23

projekt je vo viacerých miestach pomerne stručný a vágny (napr. opis aktivít) a pôsobí tak menej konzistentne a výsledky projektu sú tak ťažšie vyhodnotiteľné vo vzťahu k naplneniu cieľov

Rozpočet projektu
12

rozpočet je zjednodušujúci vo vzťahu k štrukturovaniu, v komentári obsahuje upresnenia, avšak merné hodnoty sú stanovené pomerne rámcovo a neumožňujú tak reálne zhodnotenie opodstatnenosti výdavkov;

Hodnota projektu
28

nastavenie merateľných ukazovateľov je zrozumiteľné a realistické, avšak hlavný sledovaný ukazovateľ (absolventi DPŠ a RŠ) je realisticky stanovený, je však menej ambiciózny vo vzťahu k iným posudzovaným projektom

Celkový počet bodov
67.00

Filter

Filter