Optimalizácia administratívnych procesov a integrácia vybraných pracovísk Univerzity Mateja Bela identifikovaná auditom personálnej a organizačnej štruktúry vysokej školy

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 5: Optimalizácia procesov vysokých škôl formou auditu personálnej a organizačnej štruktúry vysokej školy

Názov projektu: Optimalizácia administratívnych procesov a integrácia vybraných pracovísk Univerzity Mateja Bela identifikovaná auditom personálnej a organizačnej štruktúry vysokej školy

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Konzistentnosť projektu
25

Rozpočet projektu
18

Hodnota projektu
36

Záverečný komentár a odporúčania

Predkladaný projektový zámer je v súlade so strategickými cieľmi dlhodobého zámeru VŠ. Cieľe a aktivity projektu sú podrobne zdôvodnené, vrátane postupnosti jednotlivých krokov. Jednotlivé aktivity na seba zmysluplne nadväzujú a majú potenciál vytvoriť pozitívny synergický efekt, ktorý povedie k optimalizácii vybraných procesov, integrácii pracovísk, a tak nielen k šetreniu zdrojov, ale aj zefektívneniu procesov, z ktorého budú môcť benefinovať študenti/ky a zamestnanci/kyne VŠ. Autori a predkladatelia projektu pripravili konkrétne vymedzené merateľné ukazovatele, ktoré jasne nadväzujú na ciele, aktivity a očakávané dopady projektu. Projekt spĺňa všetky predpoklady ako aj požadované náležitosti, definované vo výzve na podávanie rozvojových projektov, na to, aby bol podporený.

Celkový počet bodov
89.00

Filter

Filter