Obnova budov VŠVU za účelom energetických úspor a podpora činností v oblasti ochrany životného prostredia

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Názov projektu: Obnova budov VŠVU za účelom energetických úspor a podpora činností v oblasti ochrany životného prostredia

Vysoká škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
18

Rozpočet projektu
12

Hodnota projektu
30

Záverečný komentár a odporúčania

Pozítívom predloženého projektového zámeru je snaha zapojiť do aktivít projektu okrem študentov a zamestnancov VŠ aj iné inštitúcie vysokoškolského alebo iného vzdelávania, neziskové organizácie, zástupcov občianskej spoločnosti a širšej komunity. Projektová dokumentácia potrebná pre obnovu budov za účelom energetických úspor je opodstatnená a argumentačne zdôvodnená. Študentské aktivity sa javia byť pomerne rôznorodé, no nie sú bližšie konkretizované. Podobne je to aj v rozpočte, kde nie je jasné, na základe čoho boli vyčíslené predmetné alokácie pre implementáciu všeobecne formulovaných aktivít. Celkový rozpočet sa tak javí neprimerane nadhodnotený. Otázna je tiež veľkosť riešiteľského tímu - 2 osoby na početný zoznam aktivít.

Celkový počet bodov
65.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Konzistentnosť projektu
26

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
32

Záverečný komentár a odporúčania

komplexnejší projekt, ktorý zahŕňa viaceré aspekty s pomerne detailným zadefinovaním viacerých aktivít - čo však môže znamenať aj zvýšené riziko plnenia; niektoré opatrania môžu byť realizované aj bez podpory z rozvojových projektov (napr. prednastavenie tlačiarní)

Celkový počet bodov
75.00

Filter

Filter