Napĺňanie konceptu Zelenej univerzity na Prešovskej univerzite v Prešove

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Názov projektu: Napĺňanie konceptu Zelenej univerzity na Prešovskej univerzite v Prešove

Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
22

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
27

Záverečný komentár a odporúčania

Projektový zámer predkladá zoznam rôznorodých aktivít, ktoré však všetky prispievajú k napĺňaniu misie VŠ ako "zelenej univerzity" a adresne riešia viaceré environmentálne aspekty (zníženie produkcie plastov, zvýšenie energetickej efektívnosti budov, zveľadenie prostredia, ekologické poľnohodpodárstvo, OZE atď.). Projekt nadväzuje na už realizované projekty a počíta s prípravou potrebnej dokumentácie na nákladnú rekonštrukciu financovanú z iných zdrojov. Rozpočet je zrozumiteľne zdôvodnený. Merateľné ukazovatele sú vymedzené pomerne jasne, ich hodnoty sú však, prihliadnuc aj na rizikovú situáciu, ktorá vyplýva z nevyspytateľnosti pandémie COVID-19, na charakter rozvojového projektu málo ambiciózne a mali by počítať s väčším zapojením komunity zamestnancov a študentov VŠ.

Celkový počet bodov
73.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
25

Rozpočet projektu
15

Hodnota projektu
32

Záverečný komentár a odporúčania

Kladne hodnotím súlad projektu v dokladovaným DZ VŠ. Požadovaná suma je primeraná rozsahu plánovaných cieľov. Projekt vďaka rôznorodosti aktivít pôsobí synergickým, komplexnejším dojmom. Oceňujem originalitu aktivity "Zníženie spotreby nevratných obalov" . Rovnako kladne hodnotím konkrétne podrobné vymenovanie položiek EK, z ktorého je zrejmý výpočet nákladov na realizáciu.

Celkový počet bodov
80.00

Filter

Filter