Elektronizácia publikovania so službou Book on Demand na Technickej univerzite v Košiciach

Základné informácie

Tematická oblasť: 2015.2. Rozvojové projekty verejných vysokých škôl

Názov projektu: Elektronizácia publikovania so službou Book on Demand na Technickej univerzite v Košiciach

Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
20

Jasné a transprentné mapovanie na strategický ciel, veľmi oceňujem aj vhodnosť ciela ktorý chce byť podporený a tiež oblasť zeefektívnenia publikačnej činnosti a zvýšenia jej dostupnosti.

Konzistentnosť projektu
20

bez výhrad ku konzistencii, uskutočniteľnosť projektu vo vymedzenom termíne je reálna

Rozpočet projektu
13

Trochu neštandarný rozpočet voči iným projektom (toto nie je negatívne konštatovanie). TUKE neuvádza rozpočet za realizáciu celého projektu ale len externých dodávok, ktoré sú výlučne nákup SW a technických zariadení. Celú implementáciu a projektový manažment chce realizovať vo vlastej réžii ktorú nevyčíslila ani nechce na nu dotáciu (možno som to aj zle pochopil). Vyčíslenie vlastných nákladov by pravdepodobne zvýšilo mieru spoluúčasti a zlepšilo hodnotenie.
Neviem posúdiť klasifikáciu výdavkov, či sa nejedná o chybu. Tie sú totiž označené len ako "Bežné výdavky" a "Nepriame výdavky" (hlavná časť nákladov) nekalkujú sa žiadne kapitálové.
Z pohľadu uvedených položiek rozpočtu nemám výhrady, oceňujem že projekt chce TUKE robiť s využitím vlastných kapacít (čo môže naznačovať značnú úroveň kompetentnosti vlastných ľudských zdrojov).

Riadenie projektu
6

Riešiteľský tím: OK
Harmonogram: OK vrátane následnosti a závislosti aktivít
Pravidlá riadenia a rozhodovania v projekte: neuvedené
Riziká: neuvedené
Nakolko celú implementáciu riešenia chce TUKE robiť vlasnými zdrojmi, bolo by vhodné uvieť viac detailov.

Hodnota projektu
28

Projek má viacero multiplikačných efektov ktoré garantujú jeho velmi vysokú hodnotu:
- jasné a transparentné zadefinovanie cieľa a spôsobu jeho dosiahnutia
- vhodne zvolená kľúčová oblasť "Veda, výskum, inovácie" a aktivita: zeefektívnenie publikačnej činnosti a zvýšenia jej dostupnosti
- vlastná realizácia , zabezpečuje profesionálny rast zamestnancov aj študentov + zvyšovanie kompetecjí v rámci TUKE
- udržateľnosť a rozvoj ruešenia do budúcnosti
- finančné a nefinančné prínosy, vrátane ochrany životného prostredia

Miera spolufinancovania
0.00

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
5

projekt sa týka všetkých súčastí vysokej školy (9 Fakúlt)

Debarierizácia akademického prostredia
1

projekt nerozpočtuje kapitálové výdavky na debarierizáciu akademického prostredia, má však len sekundárny efekt pre hendikepované osoby (zavedenie elektronického prístupu k publikačnej činnosti).

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
0

projekt sa nezaoberá zlepšením uplatniteľnosti absolventov vysokej školy na trhu práce

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
4

nosnou témou projektu je zvýšenie efektívnosti inštitúcie v jednej konkrétnej oblasti (proces publikačnej činnosti), a po úspešnej implementácií je možné očakávať relevantnú úsporu s ohľadom na náklady projektu

Komentár k merateľným ukazovateľom

Merateľné ukazovatele projektu sú korektne nastavené, a vedia reálne zhodnotiž úspešnosť projektu.

Záverečný komentár a odporúčania

Ak dôjde k odstráneniu formálnych chýb v rozpočte projektu, jednoznačne odporúčam na realizáciu. Bola by velká škoda ak by bol projekt pre formálne chyby zamietnutý.
Zatial najlepší projekt aké hodnotím.

Celkový počet bodov
97.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Potreba zavedenia samotného systému Book on demand nie je explicitne súčasťou dlhodobého plánu, aj keď podpora IKT pri zvýšení výskumnej produktivity áno.

Konzistentnosť projektu
10

Komentár – pozri hodnota projektu

Rozpočet projektu
5

Rozpočtové výdavky sú nesprávne klasifikované. Obávam sa, že vzhľadom na charakter plánovanej činnosti nákupy tlačiarenskej a kopírovacej techniky a softvéru nebudú spĺňať vždy podmienky kategórie bežné výdavky, ale kapitálové výdavky. Rovnako aj nákup servera za 27 200 € je kapitálovým výdavkom, a nie bežným výdavkom, ako to žiadateľ indikuje v rozpočte.

Riadenie projektu
5

V tíme chýba ekonóm a expert na VO, čo sa odráža už aj v klasifikácii plánovaných výdavkov v rozpočte. Riziká a ich eliminácie alebo predchádzanie nie sú analyzované.

Hodnota projektu
10

Pridaná hodnota po implementácii projektu je otvorená. Na jednej strane je v ideálnom prípade potenciál zvýšenia publikačnej činnosti a jej lepšej dostupnosti verejnosti, na druhej strane nie je jasné, aké budú licenčné podmienky. Zároveň vedci na Slovensku „trpia“ tradíciou vydávať svoje výstupy lokálne, resp. národne, čo znižuje možnosť širšieho dopadu – zavedenie ešte jednoduchšieho systému publikovania na lokálnej úrovni bude mať skôr negatívny dopad (ak by zavedenie systému malo mať pozitívny dopad na širšie vedecké publikum, musela by byť podmienka, že publikácie budú zverejňované aspoň dvojjazyčne, inak systém stráca jednu z veľkých výhod širokej dostupnosti). Aktuálne boli zároveň medializované informácie o plánoch MŠVVŠ investovať do celoslovenského systému zabezpečujúceho OpenAccess, čo tiež môže mať vplyv na relevantnosť projektu. Ukazovatele vzhľadom na charakter projektu sú v poriadku.

Miera spolufinancovania
0.00

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
5

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Debarierizácia akademického prostredia
1

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
0

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
2

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Komentár k merateľným ukazovateľom

K merateľným ukazovateľom sa vyjadrujem v rámci kritéria "Hodnota projektu".

Záverečný komentár a odporúčania

-

Celkový počet bodov
48.00

Hodnotenie 3

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Vo všeobecnosti dlhodobý zámer obsahuje ustanovenia o využívaní IT v danej oblasti, cieľom projektu však je podpora implementácie OPEN ACCESS, na čo nie je v projekte odvolávka na dlhodobý zámer.

Konzistentnosť projektu
10

Projekt obsahuje celú škálu aktivít, od analýzy, obstarania, návrhu riešenia, zaškolenia atď. Kým na jednej strane je cieľom projektu zníženie nákladov na tlač a distribúciu publikačných výstupov, vytvorenie repozitáru, takmer polovica požadovanej dotácie je požadovaná na zariadenia potrebné na vytvorenie dokumentov na požiadanie. Projekt sa tak zameriava na vytvorenie dvoch z môjho pohľadu protichodných prostredí - na jednej strane elektronicky dostupného dokumentu pod otvorenou licenciou, na druhej strane vytvorenie podmienok na vydávanie dokumentov v knižnej väzbe na profesionálnej úrovni v limitovanom náklade.

Rozpočet projektu
7

Nie je vysvetlené, ako sa dospelo k jednotlivým položkám rozpočtu. z hľadiska jednotlivých aktivít sa javia byť pokryté všetky relevantné náklady.

Riadenie projektu
5

Zavedenie politiky otvoreného prístupu si vyžaduje širšiu podporu naprieč akademickou komunitou. Nie je jasné, či nastavené riadenie projektu zabezpečí podporu naprieč celou akademickou komunitou.

Hodnota projektu
15

vytvorenie repozitára a zavedenie politiky otvoreného prístupu, riešenie licenčnej politiky, znižovanie nákladov na vydávanie publikácií má vysokú pridanú hodnotu. Nekorešponduje to však s tým,že takmer polovica dotácie má byť použitá na zabezpečenie fyzických vydaní na vyžiadanie.

Miera spolufinancovania
0.00

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
5

Prakticky ide o projekt aplikovaný na celej univerzite.

Debarierizácia akademického prostredia
0

nie je taký prípad.

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
0

nie je taký prípad

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
1

Tým, že veľká časť rozpočtu sa má použiť na zabezpečenie možnosti tlače, je zvýšenie efektívnosti sporné.

Komentár k merateľným ukazovateľom

Merateľné ukazovatele sú nejasné. Nie je jasné, o aký typ dokumentu vydaného online má ísť, keďže publikačné výstupy majú byť zaradené až v ďalšej etape. Rovnako nie je jasné, ako sa má kalkulovať miera úspory, keďže aj dokumenty sú rôzneho rozsahu, rôznej náročnosti (farebnosť, ...), a pod.

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt s potenciálom, zaostrený na aktuálne výzvy, ale rozporný z hľadiska zabezpečenia služby na požiadanie. Nie je ani jasné, ako by táto služba bola financovaná, a v prípade spoplatnenia služby na dotlač na vyžiadanie, či by nešlo o podnikateľskú činnosť a teda nákup zariadenie na podnikanie vysokej školy.

Celkový počet bodov
53.00

Filter

Filter