Prehľad projektov KEGA

Počet projektov: 1763

Názov projektu Škola Vedúci projektu
Život a voda - modelové aplikácie a námety k výučbe biológie na gymnáziách UK doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc.
Živočíchy v antropogénnom prostredí - vysokoškolská učebnica, e-learning UKF doc. RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD.
Živá architektúra Východného Slovenska na prelome tisícročí TUKE prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
Zvyšovanie zručnosti a schopnosti študentov technických odborov pomocou implementácie nových foriem elektronického vzdelávania založených na WEB based aplikáciách ŽU prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.
Zvyšovanie znalostnej úrovne študentov v oblasti aplikácií vnorených systémov v mechatronických sústavách TUKE prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc.
Zvyšovanie znalostnej úrovne študentov v oblasti aplikácií metódy hodnotenia životného cyklu. TU Z prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.
Zvyšovanie znalostí a zručností študentov v oblasti počítačovej simulácie mechanických systémov TUKE prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.
Zvyšovanie účinnosti študijných programov aplikovanej etiky z hľadiska požiadaviek spoločenskej praxe UMB prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.
Zvyšovanie profesijných kompetencií absolventov univerzitného vzdelávania v odbore Výrobné technológie implementovaním prvkov duálneho vzdelávania STU prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Zvyšovanie právneho vedomia v rámci vzdelávania v iných (neprávnických) študijných odboroch UCM JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M.
Počet záznamov: 1763 (1/177)

Filter

Filter