CyberLabTrainSystem - demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému - inovácia

Základné informácie

TOP PROJEKT

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Názov projektu (slovenský): CyberLabTrainSystem - demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému - inovácia

Názov projektu (anglický): CyberLabTrainSystem - demonstrational and training of information-control systems - innovation

Začiatok riešenia projektu: 2015

Koniec riešenia projektu: 2017

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 001TUKE-4/2015

Vedúci projektu: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach

Pracovisko: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Projekt inovoval existujúci demonštrátor a trenažér inteligentného informačno-riadiaceho systému CyberLabTrainSystem na báze emergencie a synergie najnovších vzdelávacích, výskumných a inovačných trendov v odbore Kybernetika a príbuzných odborov.

Boli v ňom vytvorené nové moderné a vyradili sa zastaralé laboratórne prípadové štúdie s podpornými výučbovými materiálmi na báze klasických a moderných inteligentných metód monitorovania a riadenia, dostupných informačno-komunikačných nástrojov, platforiem a architektúr.

Inovácia bola realizovaná hlavne vytvorením novej skupiny demonštračných a tréningových častí pre modelovanie, simuláciu a riadenie rôznych typov procesov či systémov, napr. pre dynamické systémy, procesy s diskrétnymi udalosťami, analýzu údajov a to pre rôzne aplikačné oblasti, napr. pre výrobu, robotiku, zdravie, business. Existujúci hierarchický informačný a riadiaci systém bol inovovaný na sieťový v zmysle konceptov architektúr RAMI 4.0/IIRA a vízie Industry 4.0., s aplikáciou moderných komponentov, napr. internet všetkého (vecí, ľudia, procesy, údaje), smart senzory, senzorové siete, počítačové videnie, inteligentné riadenie a komunikácie, robotika, analýza údajov a edge/fog/cloud výpočty. Prípadovými štúdiami sú napr. multirobotické pracovisko s kinectom s prepojením až na cloudové služby, inteligentný domček s IoT hubom, pracovisko počítačového videnia a 3D zobrazovania, gulôčka na tyči, gulôčka na rovine, acrobot, pendubot, križovatka, priemyselný IoT smerovač, výťah.

Využitie CyberLabTrainSystemu vo vzdelávaní prispeje k podpore a overeniu teoretických vedomostí z rôznych predmetov aj typu záverečných prác a to aj cez praktické vyučovanie či transfér výsledkov z aplikovaného výskumu či inovačnej spolupráce s praxou.

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

The project has innovated the existing information-control system demonstrator and simulator called CyberLabTrainSystem based on the emergence and synergy of the newest educational, research and innovation trends in Cybernetics and related fields.

 

The project has created new and discarded old case studies together with the supporting educational materials based on the classical as well as modern intelligent monitoring and management methods, available information-communication tools, platforms, and architectures.

 

The innovation has mainly been accomplished by creating a new set of demonstration and training solutions for modeling, simulation and management of all kinds of processes and systems, e.g., dynamic systems, discrete event processes, and data analysis for different application areas including production, robotics, healthcare, business. The existing hierarchical information and control system has been upgraded to the networking one according to the architectural concepts of RAMI 4.0/IRRA and Industry 4.0 visions; with the application of modern components, for instance the Internet of Everything (things, people, processes, data), smart sensors, sensor networks, computer vision, intelligent control and communications, robotics, data analysis and edge/fog/cloud computing. The implemented case studies encompass multi-robot workplace with a Kinect connected to cloud services, intelligent house with the IoT hub, a computer vision and 3D visualization workplace, a ball and beam, a ball and plate, acrobot, pendubot, an intersection, an industrial IoT router, an elevator.

The use of CyberLabTrainSystem in education will contribute to the promotion and verification of the theoretical knowledge gained from various subjects and final theses by applying practical teaching and transferring results from the applied research and innovative cooperation with the praxis.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 39 221,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
AFC Industry IoT Gateway for Cloud Connectivity / I. Zolotová, M. Bundzel, T. Lojka - 2015. In: Advances in Production Management Systems: Innovative Production Management Towards Sustainable Growth. APMS 2015: International Conference on Advances in Production Management Systems: 5-9 September 2015, Tokyo, Japan. Vol. 460, Part 2 (2015), pp. 59-66. - ISBN 9783319227597ISBN 978-331922758-0
ADF Industrial Gateway for Data Acquisition and Remote Control / T. Lojka, M. Bundzel, I. Zolotová - 2015. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Vol 15 (2015), pp.43-48. - ISSN 1335-8243
ADF SOA vzdialeného riadenia na báze priemyselného smerovača, VPN servera a mobilného klienta / Iveta Zolotová ... [et al.] - 2015.In: ATP Journal. Roč. 22, č. 6 (2015), s. 36-38. - ISSN 1335-2237
AFC Analysis of Data from the Monitoring Environment to Improve It Processes / P. Michalik, S. Polačková, I. Zolotová - 2015. In: IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems: 3-5 September 2015, Bratislava, Slovakia, pp.427-432. - ISBN: 978-1-4673-7938-0
AFC Web Technologies in Industry HMI / T. Lojka, P. Šatala, J. Mocnej, I. Zolotová - 2015 In: IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems: 3-5 September 2015, Bratislava, Slovakia, pp.103-106. - ISBN: 978-1-4673-7938-0
AFC Design of Models for the Selection of the Suitable Platform in the Area Of Data Analysis / P. Michalik, I. Zolotová - 2015 In: IEEE 13th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics: 17 - 19 September, Subotica, Serbia, pp. 79-84. - ISBN: 978-1-4673-9388-1
AED Realization of Production Process Information system on RDBS oracle base / Ján Čabala, Ján Jadlovský, Katarína Dujavová - 2015. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 791-796. - ISBN 978-80-553-2178-3
AED 3D visualization of mechatronic systems using OpenGL / Jakub Čerkala, Anna Jadlovská, Štefan Szürös - 2015. In: Electrical Engineering and Informatics 6 :Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 351-356. - ISBN 978-80-553-2178-3
AED Modeling and Control of Mobile Robot with Differential Chassis / Jakub Čerkala, Anna Jadlovská, Tomáš Klein - 2015.In: Electrical Engineering and Informatics 6 :proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2015 S. 656-661. - ISBN 978-80.553-2178-3
AED Neural Model in Mobile Robot Trajectory Following Task / Anna Jadlovská, Jakub Čerkala, Matúš Tomčák - 2015. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 739-744. - ISBN 978-80-553-2178-3
AED Design of adaptive control algorithm of mechatronic system Ball&Plate / Matej Oravec, Anna Jadlovská, Dana Novisedláková - 2015. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 500-505. - ISBN 978-80-553-2178-3
AED Modelling a Crossroad as a Discrete Event System in Matlab / Matej Oravec, Anna Jadlovská, Štefan Tutko - 2015. In: Electrical Engineering and Informatics 6 :proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 662-667. - ISBN 978-80-553-2178-3
AED Image Processing for Localization of Mobile Robots / Ján Jadlovský, Michal Varga, Michal Kopčík - 2015. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. -Košice : FEI TU, 2015 S. 574-577. - ISBN 978-80-553-2178-3
AED Introduction into maze mapping and the shortest path finding / Ján Jadlovský, Michal Kopčík, Simona Segiňáková - 2015. In: Electrical Engineering and Informatics 6 :proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 621-625. - ISBN 978-80-553-2178-3
AED Analysis of particle trajectories in video sequences of a multi-particle system of magnetic dipoles / Anna Jadlovská, Slávka Jadlovská, Peter Rabatin - 2015. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 380-385. - ISBN 978-80-553-2178-3
AFD Design of Decision Support System in Data Analysis Area. / Peter Michalik - 2015. In: SCYR 2015. - Košice : TU, 2015 S. 200-202. - ISBN 978-80-553-2130-1
AFD Data Analyses with Use of Business Intelligence and Big Data with Focus on Industrial Systems / Martin Miškuf - 2015. In: SCYR 2015. - Košice : TU, 2015 S. 196-199. - ISBN 978-80-553-2130-1
AFD Security of digital assets and anonymity of the owner / Ján Štofa - 2015. In: SCYR 2015. - Košice : TU, 2015 S. 289-290. - ISBN 978-80-553-2130-1
AFD Data acquisition and remote control with SOA and CPS / Tomáš Lojka - 2015. In: SCYR 2015. - Košice : TU, 2015 S. 194-195. - ISBN 978-80-553-2130-1
AFC Program Tools for Modeling and Control of Underactuated Mechanical Systems / S. Jadlovská, M. Kentoš, L. Koska, J. Sarnovský - 2015. In: Conference Proceeding - Technical Computing, Praha, 2015
AFD Mapping of machine faults using tools of World Class Manufacturing / A. Novická, P. Papcun, I. Zolotová - 2016. In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 S. 223-227. - ISBN 978-1-4673-8739-2
AFD Innovation of Information Control System for Batching and Packaging Production Line of Pasta / Martin Miškuf, Peter Papcun, Dávid Kendi - 2016. In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 327-331. - ISBN 978-146738740-8
AFD Application of business intelligence solutions from microsoft and IBM on manufacturing data / Martin Miškuf, Iveta Zolotová, Michael Nemčík - 2016.In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 41-45. - ISBN 978-146738740-8.
AFD Using information entropy in smart sensors for decentralized data acquisition architecture / Jozef Mocnej, Tomáš Lojka, Iveta Zolotová - 2016.In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 47-50. - ISBN 978-1-4673-8739-2
AFD IoT gateway and industrial safety with computer vision / M. Zubaľ, T. Lojka, I. Zolotová - 2016.In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 183-186. - ISBN 978-146738740-8.
AFD Better IT services by means of data mining / Michal Vadovský ... [et al.] - 2016.In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 S. 187-192. - ISBN 978-1-4673-8739-2
AFD Application of Stateflow Diagrams in Production Line Modeling / Ján Čabala, Ján Jadlovský - 2016.In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 125-130. - ISBN 978-1-4673-8739-2
AFD Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics / Ján Jadlovský ... [et al.] - 2016.In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 279-285. - ISBN 978-1-4673-8739-2
AFD Comparison between multi-class classifiers and deep learning with focus on industry 4.0 / Martin Miškuf, Iveta Zolotová - 2016.In: 2016 Cybernetics & Informatics (K&I). - Danvers : IEEE, 2016 P. 1-5. - ISBN 978-150901834-5.
AFD Distributed Control System for Mobile Robots with Differential Drive / Ján Jadlovský, Michal Kopčík - 2016.In: 2016 Cybernetics & Informatics (K&I). - Danvers : IEEE, 2016 P. 1-5. - ISBN 978-1-5090-1832-1
ADF Nonholonomic Mobile Robot with Differential Chassis Mathematical Modelling and Implementation in Simulink with Friction in Dynamics / Jakub Čerkala, Anna Jadlovská - 2015.In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 15, č. 3 (2015), s. 3-8. - ISSN 1335-8243
AFC Program Tools for Modeling and Control of Underactuated Mechanical Systems / Slávka Jadlovská ... [et al.] - 2015.In: Technical Computing Prague 2015. - Prague : University of Chemistry and Technology, 2015 P. 1-9. - ISBN 978-80-7080-936-5 - ISSN 2336-1662
AFD Methodology of Multi-objective Optimization of Assembly Lines / Ján Čabala - 2016. In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 172-173. - ISBN 978-80-553-2566-8
AFD Methodology for the Modelling of Mobile Robot with Differential Chassis / Jakub Čerkala - 2016. In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 170-171. - ISBN 978-80-553-2566-8
AFD Multilayer Motion Control System for Mobile Robots with Differential Drive / Michal Kopčík - 2016. In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 186-187. - ISBN 978-80-553-2566-
AFD Fault Diagnosis of a Selected Model Application within the Distributed Control System / Matej Oravec - 2016. In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 122-123. - ISBN 978-80-553-2566-8
AFD 3D imaging and image processing – literature review / Michal Varga - 2016. In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 12-15. - ISBN 978-80-553-2566-8
AFD Cyber-Physical Systems, Modelling Framework and Application into Distributed Control Systems / Dominik Vošček - 2016. In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 88-91. - ISBN 978-80-553-2566-8
AFD Data acquisition and SOA gateway / Tomáš Lojka - 2016.In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 92-93. - ISBN 978-80-553-2566-8
AFD Application methods based on Deep Learning in solutions based on Internet of Everything / Martin Miškuf - 2016.In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 47-48. - ISBN 978-80-553-2566-8
AFD Design of Methodology to support Decision Making in the Field od Data Analysis / Peter Michalik - 2016.In: SCYR 2016. - Kosice : TU, 2016 S. 98-99. - ISBN 978-80-553-2566-8
AFD The Internet of Things trends and issues – a survey / Jozef Mocnej - 2016.In: SCYR 2016. - Kosice : TU, 2016 S. 245-246. - ISBN 978-80-553-2566-8
ADE IoT household controlled by cloud technology / Peter Papcun, Iveta Zolotová - 2016. In: International Journal of Internet of Things and Web Services. Vol. 1 (2016), p. 103-109. , ACE 2016 Mallorka, Spain - ISSN 2367-9115
ADM Model of cloud computing realisation on the base of infrastructure IaaS / Peter Peniak, Mária Franeková, Iveta Zolotová - 2016.In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. Vol. 14, no. 2 (2016), p. 122-128. - ISSN 1336-1376
AED Information system of automated assembly line on RDBS Oracle base / Ján Jadlovský, Ján Čabala, Erik Hanc - 2016. In: Electrical Engineering and Informatics 7 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2016 S. 259-264. - ISBN 978-80-553-2599-6
ADF Smart Industry Priemysel 4.0 – dátová analytika v cloude (1) / Iveta Zolotová, Martin Miškuf, Marek Bundzel - 2016. In: ATP Journal. č. 8 (2016), s. 36-37. - ISSN 1335-2237
ADF Smart Industry Priemysel 4.0 – dátová analytika v cloude (2) / Iveta Zolotová, Martin Miškuf, Marek Bundzel - 2016. In: ATP Journal. č. 9 (2016), s. 46-47. - ISSN 1335-2237
ADF Publikácia_Pojem kolektívnej inteligencie v kontexte Priemysel 4.0 / Marek Bundzel, Peter Papcun, Tomáš Lojka, Iveta Zolotová Miškuf, - 2016. In: ATP Journal. č. 11 (2016), s. 42-43. - ISSN 1335-2237
AFC Cyber-Physical System Implementation into the Distributed Control System / Anna Jadlovská, Slávka Jadlovská, Dominik Vošček - 2016. In: Preprint of Proceedings of 14-th IFAC International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS 2016, pp-375-381, 5-7 Oct, Brno Lednice 2016
AFC Control and Teleoperation of Robot Khepera via Android Mobile Device through Bluetooth and WiFi / Peter Papcun, Iveta Zolotova, Karim Tafsi - 2016. In: 14-th IFAC International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS 2016, ScienceDirect, IFAC-PapersOnLine 49-25 (2016) 188–193, 5-7 Oct, Brno Lednice 2016
AED Riadenie reálnej sústavy pomocou rozhrania LabJack / Peter Kuruc, Peter Papcun - 2016. In: Electrical Engineering and Informatics 7 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2016 S. 597-601. - ISBN 978-80-553-2599-6
AED Simulačné a komunikačné aplikácie pre laboratórny model Mobilný kufor / Boris Šimko, Peter Papcun - 2016. In: Electrical Engineering and Informatics 7 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2016 S. 629-634. - ISBN 978-80-553-2599-6
AED Data Analysis Using Linear Mixed Models / Lenka Michňáková, Marek Bundzel - 2016. In: Electrical Engineering and Informatics 7 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2016 S. 114-119. - ISBN 978-80-553-2599-6
AED Implementácia inteligentného softwaru s využitím IBM Watson a Bluemix / Juraj Collinászy, Marek Bundzel - 2016. In: Electrical Engineering and Informatics 7 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2016 S. 241-246. - ISBN 978-80-553-2599-6
AFC Industrial IoT Gateway with Machine Learning for Smart Manufacturing / Tomáš Lojka, Martin Miškuf, Iveta Zolotová - 2016.In: APMS 2016. - Cham: Springer, 2016 P. 759-766. - ISBN 978-3-319-51132-0
ADD Modelling of hazards effect on safety integrity of open transmission systems / Karol Rástočný, Mária Franeková, Peter Holečko, Ivet Zolotová - 2016.In: Computing and Informatics. Roč. 35, č. 2(2016), s. 484-496. - ISSN 1335-9150
ADD Artificial intelligence aggregating oppinions of a group of people / Marek Bundzel, Jozef Lacko, Ján Zelenka, Tomáš Kasanický - 2016. In: Computing and Informatics. Roč. 35, č. 6 (2016), s. 1491-1514. - ISSN 1335-9150
ADM Service-oriented architecture and cloud manufacturing / Tomáš Lojka, Marek Bundzel, Iveta Zolotová - 2016.In: Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 13, no. 6 (2016), p. 25-44. - ISSN 1785-8860
ADF Intelligent positioning plate predictive control and concept of diagnosis system design / Matej Oravec, Anna Jadlovská - 2017. In: Journal of Manufacturing and Industrial Engineering (MIE). Roč. 15, č. 1-2 (2017), s. 1-9. - ISSN 1339-2972
ADE MATLAB-based Tools for Modelling and Control of Underactuated Mechanical Systems / Slávka Jadlovská, Lukáš Koska, Matej Kentos - 2017. In: Transactions on Electrical Engineering. Vol. 6, no. 3 (2017), p. 56-61. - ISSN 1805-3386
ADF Embedded Control System for Mobile Robots with Differential Drive / Michal Kopčík, Ján Jadlovský - 2017. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 17, č. 3 (2017), s. 42-47. - ISSN 1335-8243
ADF Solving optimal assembly line configuration task by multi-objective decision making methods / Ján Čabala, Ján Jadlovský - 2017. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 17, č. 2 (2017), s. 53-60. - ISSN 1335-8243
ADF Modelling and control of a cyber-physical system represented by hydraulic coupled tanks / Dominik Vošček, Anna Jadlovská - 2017. In: SAMI 2017. - Danvers: IEEE, 2017 S. 439-444. - ISBN 978-1-5090-5654-5
AFD Data mining in cloud usage data with Matlab´s statistics and machine learning toolbox / Martin Miškuf, Peter Michalik, Iveta Zolotová - 2017. In: SAMI 2017. - Danvers: IEEE, 2017 S. 000377-000382. - ISBN 978-1-5090-5654-5
AFD PI control of laboratory model elevator via ladder logic in PLC / Norbert Ferenčík, Ján Jadlovský, Michal Kopčík, Iveta Zolotová - 2017. In: SAMI 2017. - Danvers : IEEE, 2017 S. 000383-000386. - ISBN 978-1-5090-5654-5
ADF Implementation of intelligent software using IBM Watson and Bluemix / Juraj Collinászy, Marek Bundzel, Iveta Zolotová - 2017. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 17, č. 1 (2017), s. 58-63. - ISSN 1335-8243
AFD Advanced Analysis of Manufacturing Data in Excel and its Add-Ins / Erik Kajáti, Martin Miškuf, Peter Papcun - 2017. In: SAMI 2017. - Danvers : IEEE, 2017 pp. 491-496. - ISBN 978-1-5090-5654-5
ADE Smart metering IoT solution based on NodeMCU for more accurate energy consumption analysis/ Martin Miškuf, Erik Kajáti, Iveta Zolotová International Journal of Internet of Things and Web Services, Volume 2, 2017, pp. 115-121, ISSN: 2367-9115
ADE IoT and Cloud Technology as Ubiquitous Computing in Case Study of Intelligent Household / Peter Papcun, Erik Kajáti, Iveta Zolotová, NAUN, Intrenational Journal of Computers, Volume 11, 2017, pp. 103-116, ISSN: 1998-4308
AFD Monitoring Infrastructure for Better Healthcare / Martin Miškuf, In: SCYR 2017. - Košice: TU, 2017 pp. 164-165 - 2017 - ISBN 978-80-553-3162-1
AFD Contribution to hybrid models of cyber-physical systems and their implementation into distributed control system / Dominik Vošček - 2017. In: SCYR 2017. - Košice: TU, 2017 S. 62-63. - ISBN 978-80-553-3162-1
AFD Multi- objective Optimization and Decision Making Problems of Assembly Lines / Ján Čabala - 2017. In: SCYR 2017. - Košice: TU, 2017 S. 166-167. - ISBN 978-80-553-3162-1
AFD Contribution to fault diagnosis methods of dynamic systems / Matej Oravec - 2017. In: SCYR 2017. - Košice : TU, 2017 S. 60-61. - ISBN 978-80-553-3162-1
AFD Progress in development of diagnostic system based on hardware and analytical redundancy / Michal Kopčík - 2017.In: SCYR 2017. - Košice: TU, 2017 S. 198-199. - ISBN 978-80-553-3162-1
ADF Embedded Control System for Mobile Robots with Differential Drive / Michal Kopčík, Ján Jadlovský - 2017. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 17, č. 3 (2017), s. 42-47. - ISSN 1335-8243
ADF Solving optimal assembly line configuration task by multi-objective decision making methods / Ján Čabala, Ján Jadlovský - 2017. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 17, č. 2 (2017), s. 53-60. - ISSN 1335-8243
AFD Priemysel 4.0 na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie FEI TU v Košiciach, / Iveta Zolotová, Peter Sinčák, Ján Paralič, 2. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií 19. až 20. október 2017, Vrátna dolina pri Terchovej, (zborík je v tlači)
AFD Business Rule Engine for Education in Virtual Laboratory CyberLabTrainSystem / Tomáš Lojka, Peter Papcun, Iveta Zolotová - 2017. In: SAMI 2017. - Danvers: IEEE, 2017 S. 343-346. - ISBN 978-1-5090-5654-5

Ohlasy

Názov kategórie Konkrétny názov
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Industry IoT gateway for cloud connectivity / Iveta Zolotová, Marek Bundzel, Tomáš Lojka - 2015. In: IFIP Advances in Information and Communication Technology. Vol. 460 (2015), p. 59-66. - ISBN 978-331922758-0
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Comparison between multi-class classifiers and deep learning with Focus on industry 4.0 / Martin Miškuf, Iveta Zolotová - 2016. In: 2016 Cybernetics & Informatics (K&I). - Danvers: IEEE, 2016 P. 1-5. - ISBN 978-150901834-5
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Industry IoT gateway for cloud connectivity / Iveta Zolotová, Marek Bundzel, Tomáš Lojka - 2015. In: IFIP Advances in Information and Communication Technology. Vol. 460 (2015), p. 59-66
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Better IT services by means of data mining / Michal Vadovský ... [et al.] - 2016. In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 S. 187-192. - ISBN 978-1-4673-8739-2
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch Better IT services by means of data mining / Michal Vadovský ... [et al.] - 2016. In: SAMI 2016. - Danvers: IEEE, 2016 S. 187-192. - ISBN 978-1-4673-8739-2
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Michalik, P., Zolotová, I., Design of models for the selection of the suitable platform in the area of data analysis, (2015) SISY 2015 - IEEE 13th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Proceedings, art. no. 7325355, pp. 79-84. ISBN: 978-146739388-1
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Michalik, P., Polačková, S., Zolotová, I., Analysis of data from the monitoring environment to improve IT processes (2015) INES 2015 - IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings, art. no. 7329748, pp. 427-433. ISBN: 978-146737939-7
6 - recenzie v domácich publikáciách Časopis ATP Journal - Analýza trhu - Priemysel 4.0 a KKUI - ocenenie za komplexnú vyúčbu v tématike Industry 4.0
6 - recenzie v domácich publikáciách ATP Journal - 2 články o úspešných doktorandoch

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Workshop pre stredoškolákov I mobilné roboty Kephera, Kinect http://ics.fei.tuke.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=342:exkurzia-studentov-spse-12-12-2016-ieee-student-branch-aktivita&catid=78&Itemid=525
Workshop pre stredoškolákov II mobilné roboty Kephera, Kinect http://ics.fei.tuke.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=345:exkurzia-studentov-spse-14-12-2016-ieee-student-branch-aktivita&catid=78&Itemid=525
Workshop pre stredoškolákov III mobilné roboty Kephera, Kinect http://ics.fei.tuke.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=398:3-exkurzia-a-workshop-studentov-spse-12-04-2017-ieee-student-branch-aktivita&catid=78&Itemid=525
Ocenenie v ATP Journali Industry 4.0 http://ics.fei.tuke.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=378:analyza-trhu-4-0&catid=78&Itemid=525
Robotic Show 2016 ROBOTICKÁ SHOW 2016 a študijný program Inteligentné systémy http://ics.fei.tuke.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=332:pozvanka-na-robotic-show-v-kosiciach&catid=78&Itemid=525
Workshop Michalovce Gymnázium Pavla Horova CyberTrainSystems http://ics.fei.tuke.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=275:workshop-michalovce&catid=78&Itemid=525
Prednáška z praxe Smart cyber–physical systems - Industrial IoT - ControlSystem http://ics.fei.tuke.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=236:smart-cyber-physical-systems-industrial-iot-ieee-student-branch-aktivita-control-system-brezno&catid=78&Itemid=525
Exkurzia v laboratóriu Exkurzia študentov zo Strednej školy elektrotechnickej v Košiciach http://ics.fei.tuke.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=219:exkurzia-stredoskolakov-z-elektrotechnickej-2015&catid=78&Itemid=525
MS Award IoT Cloud Control – Smart Living and Smart Manufacturing http://ics.fei.tuke.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=230:microsoft-award-grant-2016&catid=78&Itemid=525
IBM Country Project Innovation Award 2016 Pilot laboratory projects - IoT with IBM http://ics.fei.tuke.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=472
Exkurzia US Steel, Košice http://ics.fei.tuke.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=185:exkurzia-uss&catid=78&Itemid=525
Prezentácia - Stretnutie katedier kybernetiky, automatizácie a UI 2016 Industry 4.0 vo výskume a výučbe - Zolotová, Papcun http://www.uamt.feec.vutbr.cz/novinky/setkani-kateder-2016
Prezentácia - Stretnutie katedier kybernetiky, automatizácie a UI 2017 Výskum a výučba IoT na KKUI - Vaščák http://uamt.fei.stuba.sk/stretkat17/
Prezentácia - Digitálny podnik 2017 QUO VADIS Industry 4.0 na Slovensku? - Sinčák, Zolotová, Paralič http://konferencie.etrend.sk/trend_konferencie/digitalny-podnik-2017.html

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter