CyberLabTrainSystem - demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému - inovácia

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo výučbe

Názov projektu (slovenský): CyberLabTrainSystem - demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému - inovácia

Názov projektu (anglický): CyberLabTrainSystem - demonstrational and training of information-control systems - innovation

Začiatok riešenia projektu: 2015

Koniec riešenia projektu: 2017

Stav projektu: Financovaný/Riešený

Číslo projektu: 001TUKE-4/2015

Vedúci projektu: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach

Pracovisko: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Hlavným cieľom projektu je rozšírenie a inovácia existujúceho demonštrátora a trenažéra informačno-riadiaceho systému CyberLabTrainSystem a Kybernetického edukačného centra na báze emergencie a synergie najnovších vzdelávacích, výskumných a aplikačných trendov v odbore Kybernetika.

Nové a inovované časti systému budú vytvorené pomocou klasických a moderných metód, dostupných nástrojov, platforiem a architektúr  vhodných pre modelovanie a riadenie rôznych typov procesov či systémov. Budú určené pre podporu a rozvoj vzdelávania študentov hlavne študijných odborov Kybernetika a Hospodárska informatika pre všetky tri stupne štúdia.

Rozšírenie bude vo vytvorení novej skupiny demonštračných a tréningových častí pre modelovanie, simuláciu a riadenie rôznych typov procesov či systémov, napr. pre dynamické systémy, procesy s diskrétnymi udalosťami a to pre rôzne aplikačné oblasti, napr. výrobu, priemysel, business. Existujúci hierarchický informačný a riadiaci systém bude inovovaný a rozšírený predovšetkým o nové simulačné fyzikálne a procesné modely, ale aj o nové kybernetické technológie, napr. priemyselný internet zariadení (vecí), smart senzory a senzorové siete, multiagentové riadenie, robotika a komunikácie, databázu veľkých dát v riadení.

Uvedené aktuálne trendy a technológie vo vzdelávaní - emegencia a synergia vyučovania, výskumu a spolupráce s praxou je hlavným motívom projektu. Využitie CyberLabTrainSystemu vo vzdelávaní významne prispeje k podpore a overeniu teoretických vedomostí z rôznych predmetov aj typu záverečných prác a to aj cez praktické vyučovanie či transfér výsledkov z aplikovaného výskumu či spolupráce s praxou.

Anotácia projektu v anglickom jazyku

The main aim of the project is further extension and innovation of the existing demonstrator and trainer of the information-control system CyberLabTranSystem and Cybernetic education center based on emergency and synergy of the newest research, education and application trends in Cybernetics.

The new and innovative parts of the system will be created using classical and modern methods and available tools, platforms and architectures appropriate for modelling and control of different types of processes or systems. The new parts will be inteded for support and development of teaching, particularly in programs Cybernetics and Business Informatics provided by the Department of Cybernetics and Artificial Intelligence at all three levels of study.

The extension will be in creation of a new group of demonstration and training components for modeling, simulation and control of different types of processes and systems, for example for dynamical processes and processes with discrete events from the different application areas, e.g. transport, industry, business. The existing hierarchical information and control system will be upgraded and extended mainly with new simulation physical and process models and also with new cybernetic technology, e.g. industrial device internet, smart sensors and sensor nets, intelligent control and communication, database of big data in control.

These actual trends and technology in education – emergency and synergy of teaching, research and cooperation with practice are the main ideas of the project. The use of the CyberLabTranSystem in education can contribute significantly to the promotion and verification of theoretical knowledge from various subjects in the field of cybernetics and business informatics and also will be useful for bachelor and master thesis. The important parts of the project will also be transfer of the results of applied research and cooperation with practice.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2017 13 373,00 0,00

Filter

Filter