Mediálne praktikum v kocke – súbor edukačných publikácií pre študentov vysokých škôl

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia

Názov projektu (slovenský): Mediálne praktikum v kocke – súbor edukačných publikácií pre študentov vysokých škôl

Názov projektu (anglický): Media Practice in brief - a set of educational publications for undergraduate students

Začiatok riešenia projektu: 2014

Koniec riešenia projektu: 2016

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 003PEVŠ-4/2014

Vedúci projektu: doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.

Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola

Pracovisko: Fakulta masmediálnej komunikácie

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť súbor vysokoškolských učebníc, ktoré budú tvoriť teoretickú základňu pre výučbu teoreticko-praktických predmetov, orientovaných na budovanie kľúčových žurnalistických kompetencií. Autorský tím vypracoval 6 samostatných publikácií, každá z nich sa venuje jednej oblasti. Štyri učebnice sú orientované na základné oblasti žurnalistiky – Printová žurnalistika, Rozhlasová žurnalistika, Televízna žurnalistika, Internetová žurnalistika. Ďalšie dve sa zameriavajú na špecifické oblasti – Štylistika pre žurnalistov, Audiovizuálne praktikum. Učebnice sú koncipované tak, aby mohli byť využité samostatne na jednotlivých predmetoch. Ako spoločný súbor tvoria komplexný študijný materiál na bakalársku štátnu záverečnú skúšku, rovnako balík študijných materiálov potrebných pre multimediálneho žurnalistu, ktorí tvorí personálne zázemie mnohých súčasných redakcií. Obsah textov je vyváženou kombináciou klasických teoretických poznatkov s novými informáciami, vychádzajúcimi z najnovších metód a trendov žurnalistickej práce, zohľadňujúcimi internetizáciu a digitalizáciu. Autori pri ich písaní vychádzali zo svojich praktických skúseností z práce v médiách, ako aj z pedagogických skúseností. Texty sú spracované tak, aby boli zrozumiteľné, dynamické a ľahko vnímateľné, čo vychádza zo skúseností autorov z práce s mladou generáciou. Každá kapitola je zakončená súbor otázok na zopakovanie základného učiva a zoznamom literatúry. Učebnice sú využiteľné pre študentov masmediálnych škôl, žurnalistiky, rovnako môžu slúžiť pri ďalšom kariérnom vzdelávaní profesionálov.  

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

The main goal of this project was the creation of a university textbook set, which will form the basis for teaching theoretical-practical classes, which focus on developing key journalistic skills. The team of the authors has written 6 separate publications, each of which deals with a specific segment of journalism. Four of the titles - Print journalism, Radio journalism, Television journalism and Internet journalism - concentrate on the pillars of journalism. The other two focus on specific areas within journalism - Journalistic stylistics and Audiovisual practice. The textbooks are not self-referential, meaning that they can be used in the subjects separately. If used together though, they form a complex knowledge base intended for use for the preparation for the bachelor exam, as well as a package of study material needed for multimedia journalists, who are the base of many today's media. The content of these textbooks is a combination of classic theoretical knowledge coupled with new information stemming from the newest methods and trends in journalism, digitization and internetisation not-withholding. The authors tapped into their experience from the field as well as their pedagogic expertise while writing these books. The texts are conceived in a understandable, dynamic and easy-to-read way. This is due to the authors' experience with working with the younger generation. Each chapter in the books has a brief summary with questions and sources used for the discussed topic. The textbooks are intended for students of mass media majors and journalism majors, but they can also serve as further career education for professionals.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 0,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
AAA Hudíková, Zora (100%); Leikert, Jozef (0%); Tušer, Andrej (0%); Pravdová, Hana (0%); Bábik, Ján (0%): Hodnota tvorcu. 2014
ADM Pravdová, Hana (35%); Habiňáková, Eva (35%); Hudíková, Zora (30%): Secularization process of homo medialis. 2014 Iaşi : ECOZONE Publishing House, ISSN 1841-0464
AFC Hudíková, Zora (100%); Světlík, Jaroslav (0%); Fichnová, Katarína (0%): Emócie ako komodita =. 2014 Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2014 : ISBN 9788074080975
ADF Politici v televízii / Zora Hudíková. In: Global media journal. - ISSN 1339-0767 ; 1339-5246 (online). - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 6-24. [Hudíková, Zora (100%)]
AEC Profesionalita prezentátorov v elektronických médiách / Zora Hudíková. In: (KO)MEDIA : (ko)munikacja, (ko)operacja, (ko)ntestacja. - Katowice : Unikat-2, 2014. - ISBN 9788362314881. - S. 159-170. [Hudíková, Zora (100%)]
AED Osobnosť žurnalistu 21. storočia - profesionálne kompetencie a osobnostné vlastnosti / Zora Hudíková. In: Otáz(ni)ky osobnosti. - Žilina : Eurokódex, 2014. - ISBN 9788081550515. - S. 132-162 [1,55 AH]. [Hudíková, Zora (100%)]
AFC Emotions a key element of news reporting [Emócie ako kľúčový prvok v spravodajstve] / Z. Hudíková. In: Current issues of science and research in the global world : proceedings of the international conference. - Leiden : CRC Press, [2014]. - ISBN 9781138027398 ; 9781317525103 (e-book). - P. 161-169. [Hudíková, Zora (100%)]
ABD Mediálne prostredie a antivakcinačné hnutia / Martin Kasarda. In: Kapitoly z vakcinológie. I. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Pro, 2014. - ISBN 9788089057528. - S. 295-306 [1,21 AH]. [Kasarda, Martin (100%)]
AFC Internet a očkovanie : nástroj pozitívnej komunikácie aj informačno-teroristickej dezinformácie = Internet and vaccination : positive communication tool and informationterrorist disinformation / Anna Kalúsová, Martin Kasarda. In: Marketingová komunikace a společnost [elektronický zdroj] : sborník 2. mezinárodní vědecké konference = Marketing communication and society : proceedings of the 2nd international scientific conference. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2014. - ISBN 9788074080975. - S. 387-397 [CD-ROM]. [Kalúsová, Anna (50%) - Kasarda, Martin (50%)]
AFC J. Žjak, Current Issues of Science and Research in the Global World: Proceedings of the International Conference on Current Issues of Science and Research in the Global World, Vienna, Austria; 27–28 May 2014, New Trends in Visual Language Of Television Series, 2014, p.: 384 , ISBN 9781138027398.
AFC J. Žjak, 150 rokov slovenskej tlače v Srbsku a 70 rokov Hlas ľudu. Zborník z medzinárodnej vedecko- odbornej konferencie konanej 17. októbra 2014 v Novom Sade, VÝZNAM NOVINÁRSKEJ FOTOGRAFIE V MINULOSTI A SÚČASNÉ TENDENCIE, 2014, p. stran: 200, str. 127 134, ISBN 978- 82513315.
ADF CHUDINOVÁ, E. 2014. Médiá & právo prispievajú aj k zvyšovaniu mediálnej gramotnosti. In: Global media journal. - ISSN 1339-0767 ; 1339-5246 (online). - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 149-150.
ADF CHUDINOVÁ, E. 2014. Mediálna produkcia v kontexte vzťahov s médiami. In: Global media journal. - ISSN 1339-0767 ; 1339-5246 (online). - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 36-41
AED CHUDINOVÁ, E. 2014. Osobnosť novinára a osobnosť hovorcu. In: Otáz(ni)ky osobnosti. Žilina: Eurokódex, 2014. ISBN 9788081550515, s. 170-187.
AED Dojčenie, materské mlieko a médiá / Martin Kasarda. In: Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny. - Bratislava : A-medi management, 2015. - ISBN 9788089797059. - [Kap.] 40, s. 307-311.
ADF Od Rushdieho po Charlieho: od fatwy k atentátom = From Rushdie to Charlie: from fatwa to assassinations / Martin Kasarda. In: Global media journal. - ISSN 1339-0767 ; 1339-5246 (online). - Roč. 3, č. 1 (2015), s. 18-29.
AFF Opatrná zmena : emocionálne vydieranie, konšpiračné teórie a očkovanie / M. Kasarda. In: 6. Slovenský vakcinologický kongres : zborník abstraktov z prednášok. - [Bratislava] : A-medi management, 2015. - ISBN 9788097183639. - S. 10.
ADF Komunikačné zručnosti - pilier kompetencií hovorcu v rámci PR = Communication skills - pillar of spokesperson´s competencies within the PR / Eva Chudinová. In: Global media journal. - ISSN 1339-0767 ; 1339-5246 (online). - Roč. 3, č. 1 (2015), s. 60-65.
AED Regionálne televízie a verejné obstarávanie = Regional television and public procurement / Mária Urlandová, Eva Chudinová. In: Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza V [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonóm, 2015. - ISBN 9788022542388. - S. 112-124 [CD-ROM].
ADF Nové žánre a formy publikovania v online médiách = New genres and publishing forms in online media / Jakub Filo. In: Global media journal. - ISSN 1339-0767 ; 1339-5246 (online). - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 127-136.
AED Dojčenie, materské mlieko a médiá / Martin Kasarda. In: Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny. - Bratislava : A-medi management, 2015. - ISBN 9788089797059. - [Kap.] 40, s. 307-311.
ADF Od Rushdieho po Charlieho: od fatwy k atentátom = From Rushdie to Charlie: from fatwa to assassinations / Martin Kasarda. In: Global media journal. - ISSN 1339-0767 ; 1339-5246 (online). - Roč. 3, č. 1 (2015), s. 18-29.
AFF Opatrná zmena : emocionálne vydieranie, konšpiračné teórie a očkovanie / M. Kasarda. In: 6. Slovenský vakcinologický kongres : zborník abstraktov z prednášok. - [Bratislava] : A-medi management, 2015. - ISBN 9788097183639. - S. 10.
ADF Komunikačné zručnosti - pilier kompetencií hovorcu v rámci PR = Communication skills - pillar of spokesperson´s competencies within the PR / Eva Chudinová. In: Global media journal. - ISSN 1339-0767 ; 1339-5246 (online). - Roč. 3, č. 1 (2015), s. 60-65.
AED Regionálne televízie a verejné obstarávanie = Regional television and public procurement / Mária Urlandová, Eva Chudinová. In: Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza V [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonóm, 2015. - ISBN 9788022542388. - S. 112-124 [CD-ROM].
AFD Facebook community and its communication habits / Zora Hudíková, Marian Tar, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 385-398. [Hudíková Zora (50%) - Tar Marian (50%)]
ADM ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS Emotional factors in creating media contents / Zora Hudíková, 2015. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 155-165. [Hudíková Zora (100%)]
ADF Hodnotenie práce hovorcu na Slovensku je nadpriemerné = Above-average valuation positions spokesman in Slovakia / Eva Chudinová. In: Global media journal. - ISSN 1339-0767 ; 1339-5246 (online). - Roč. 4, č. 1 (2016), s. 6-10.
CAB Budúcnosť na predaj / Martin Kasarda. - 1. vyd. - Bratislava : Marenčin PT, 2016. - 255 s. ; 21 cm. - ISBN 9788081147401.
ADF Problematika pomeru strán vo filme = The problem of aspect ratio in movies / Jana Žjak, Viktor Kamenický. In: Global media journal. - ISSN 1339-0767 ; 1339-5246 (online). - Roč. 4, č. 1 (2016), s. 29-39.

Umelecké výstupy

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov
XYZ Gurka, S. 2016. Orli bez krídiel. Online: https://www.youtube.com/watch?v=UuU5J4wpzcc&t=1s, videoklip -- hlavná kamera
XYZ Farba, A. 2016. RetroRUN. Online: https://www.facebook.com/RETROSHOPPING/videos/1068682533191800 , online spot hlavná kamera
XYZ Štencl, M. 2016. Bramac Platinum. Online: https://www.youtube.com/watch?v=UQxDmtvKJXE, TV spot hlavná kamera
XYX Rákociová, S. 2016. Nocadeň – Pozemský astronauti tour. Online: https://vimeo.com/151327334
XYZ Žjak, J. 2016. YangFeng Planá nad Lužnici. Online: https://www.youtube.com/watch?v=0ZFaoSfwr2Q , online spot. strih
XYZ Žjak, J. 2016. YangFeng Žatec. Online: https://www.youtube.com/watch?v=IJXgH7gv8Ws , online spot.
XYZ J. Žjak : Made by Vaculík PF, Made by Vaulík, 2014
XYZ J. Žjak, r. Andrej Farba, Prvý online diktát, Made by Vaculík, 2014, 10min.
XYZ J. Žjak, r. Andrej Farba, Posledný online diktát, Made by Vaculík, 2014, 5min.

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele výborne.

Filter

Filter