Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti vo vysokoškolskej príprave študentov odboru Predškolská a elementárna pedagogika

Základné informácie

TOP PROJEKT

Tematická oblasť: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia

Názov projektu (slovenský): Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti vo vysokoškolskej príprave študentov odboru Predškolská a elementárna pedagogika

Názov projektu (anglický): Development of Scientific Literacy in University Preparation of Students of Pre-school and Elementary School Pedagogy

Začiatok riešenia projektu: 2011

Koniec riešenia projektu: 2013

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 002KU-4/2011

Vedúci projektu: doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.

Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku

Pracovisko: Pedagogická fakulta

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Výskumný projekt KEGA „Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti vo vysokoškolskej príprave študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika“ bol riešený na troch pracoviskách – Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline a Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Riešiteľský tím tvorilo spolu 8 riešiteľov, pričom niektorí počas riešenia projektu ukončili participáciu na ňom (doc. Ing. Ľubica Babicová, CSc., doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.), niektorí riešitelia boli prizvaní do riešenia projektu (RNDr. Janka Kopáčová, CSc.).

Hlavným cieľom projektu bolo navrhnúť koncepciu vzdelávania (s uplatňovaním aktivizujúcich metód) študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika a experimentálne overiť účinnosť vyučovania podľa navrhovanej koncepcie vo vysokoškolskej príprave študentov.

Čiastkové ciele:

 • Zistiť aktuálnu úroveň prírodovednej gramotnosti reprezentatívnej výskumnej vzorky respondentov (študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika).
 • Navrhnúť koncepciu vzdelávania s uplatňovaním aktivizujúcich metód, zameranú na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti respondentov.
 • Overiť navrhovanú koncepciu vzdelávania v praxi.
 • Interpretovať výskumné výsledky.
 • Publikovať navrhovanú koncepciu vzdelávania a výsledky jej overovania v praxi vo vedeckej monografii s edukačným CD.
 • Prezentovať čiastkové aj celkové výsledky projektu na medzinárodných vedeckých konferenciách, vo vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch.

Vo výskume bolo využitých viacero výskumných metód: pedagogický experiment, didaktický test, analýza prác študentov, dotazníková metóda. Výskum potvrdil, že úroveň prírodovednej gramotnosti študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika sa uplatňovaním navrhovanej koncepcie vzdelávania štatisticky významne zvýšila. Preukázalo sa, že uplatňovaním konštruktivistického prístupu vo vzdelávaní sa úroveň osvojovania pojmov a úroveň schopností riešiť problémy zvyšuje. Respondenti tiež vyslovili spokojnosť s realizovaným experimentálnym vzdelávaním. Preto v budúcnosti plánujeme pokračovať v riešení predmetnej problematiky, spracovať na podobnom princípe aj ďalšie témy a vytvoriť sériu učebných materiálov pre študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika so zameraním na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti.

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

The research project KEGA named “Development of Scientific Literacy in University Preparation of Students of Pre-school and elementary pedagogy “ was solved on the three departments: The Catholic University in Ružomberok; Faculty of Education, The Matej Bel University, Faculty of Education; and the Universtity of Žilina, Faculty of Electrical Engineering. The research team was created by 8 investigators, but some of them end the participation on the project doc. Ing. Ľubica Babicová, CSc., doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.), and some of them were added into the project (RNDr. Janka Kopáčová, CSc.).

The main objective of the project was to suggest the concept of education (with using the activation methods) for students in the field of Pre-school and elementary pedagogy, and to prove experimentally efficiency of teaching according to the proposed concept of natural science education in the university preparation of students.

Derived objectives:

 • To ascertain the level of the scientific literacy of the representative sample of the respondents (students in the field of study Pre-school and elementary school pedagogy).
 • To develop the concept of education with using the activation methods focused on the developing scientific literacy of the respondents.
 • to prove the suggested concept in educational practice.
 • To interpret the research results.
 • To published the suggested concept of education and the results of its verification in the scientific monograph with educational CD.
 • To present partial and total results of the project in the international conferences, scientific and professional journals and conference proceedings.

A number of research methods was applied in the research: pedagogical experiment, didactic tests, analysis of students’ work, questionnaire method.

The research proved that the level of scientific literacy of students in the field of Pre-school and elementary school pedagogy will significantly statistically increase with the application of the proposed concept. Therefore, we demonstrated that by adhering to constructivist approach to education the level of ability to solve problems and the level of acquisition of terminology increases. Students also express their content with the realised experimental education. It is for this reason that for the future we plan to analyse further topics using the same principles and create a series of study materials for the students of Pre-school and elementary school pedagogy.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2011 1 427,97 0,00
Čerpané v roku 2012 2 973,50 0,00
Čerpané v roku 2013 4 459,42 0,00
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 8 860,89 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
AAA ROCHOVSKÁ, I. AKIMJAKOVÁ, B. et al. 2012. Umiejętności przyrodnicze a edukacja przyrodnicza w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2012. 137 s. ISBN 978-83-61149-61-3. Pozn.: Vydané v slovenskom preklade – ROCHOVSKÁ, I. AKIMJAKOVÁ, B. et al. 2012. Prírodovedné vzdelávanie a prírodovedná gramotnosť v predškolskej a elementárnej pedagogike. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2012. 137 s. ISBN 978-80-8084-926-9
AAB KOPÁČOVÁ, J. 2012. Vývoj učebníc prírodovedy na Slovensku. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2012. 82 s. ISBN 978-80-8084-4.
ADE ROCHOVSKÁ, I. 2011. Didactic theories of constructivism and their applying in science primary education. In ГІРСЬКА ШКОЛА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ. Івано-Франківськ : Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. No 6-7, 2010/2011, pp. 140 – 141.
ADF ROCHOVSKÁ, I., BABICOVÁ, Ľ., GAŠPAROVÁ, M. 2011. Exkurzia ako dôležitý prostriedok prírodovedného vzdelávania v odbore predškolská a elementárna pedagogika. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae = Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. ISSN 1336-2232. Č. 4 (2011), s. 126-140.
ADF AKIMJAKOVÁ, B., KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2011. Vysokoškolská príprava učiteľov primárneho vzdelávania. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae = Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. ISSN 1336-2232. Č. 4 (2011), s. 107-112.
ADF KARBOWNICZEK, J. 2011. Aktivizujúce metódy vo vysokoškolskej príprave študentov odboru Predškolská a elementárna pedagogika. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae = Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. ISSN 1336-2232. Č. 4 (2011), s. 113-117.
AEC ROCHOVSKÁ, I., AKIMJAKOVÁ, B. 2011. Projekt výskumu prírodovednej gramotnosti študentov odboru Predškolská a elementárna pedagogika. In Scientific Bulletin of Chełm. ISBN 978-83-61149-41-5. Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 1/2011, pp. 138 – 144.
AEC ROCHOVSKÁ, I., KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2011. Metódy rozvíjania prírodovednej gramotnosti vo vysokoškolskej príprave budúcich pedagógov. In Scientific Bulletin of Chełm. ISBN 978-83-61149-41-5. Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 1/2011, pp. 145 – 150.
AEC AKIMJAKOVÁ, B., ROCHOVSKÁ, I. 2011. Pedagogická prax študentov programu Predškolská a elementárna pedagogika na Slovensku. In Scientific Bulletin of Chełm. ISBN 978-83-61149-41-5. Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 1/2011, pp. 80 – 84.
AFB KOPÁČOVÁ, J. 2012. Prírodné javy očami detí. In ed. Monika Miňová: Trvalo udržateľný rozvoj ako možný liek na environemtálne problémy ľudstva optikou detí predškolského veku : 14. 9. 2012 v Žiline : zborník z vedecko-odbornej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012. ISBN 978-80-555-0704-0, s. 50-60.
AFC ROCHOVSKÁ, I., KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2011. Developing natural science knowledge of children at a young school age in out-of-school education through research activities. In Sikora, D., Mazur, P. (eds.) Wspólczesne strategie i wyzwania edukacyjne. Chelm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2011. ISBN 978-83-61149-05-7, s. 34 - 42.
AFC ROCHOVSKÁ, I. KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2012. Príprava učiteľa primárneho vzdelávania na prírodovedné vzdelávanie nadaných žiakov. In Škrabánková, J., Kovářová, R. (eds.) Učíme ndadné žáky. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou s CD-Rom (full-texty príspevkov), 2012. ISBN 978-80-7464-104-6.
AFC HOCKICKO, P. 2012. Analysis of vehicle stopping distances. In New trends in Physics. Brno : Vysoké učění technické v Brně, 2012, s. 214 – 217. ISBN 978-80-214-4594-9.
AFC HOCKICKO, P. 2012. Development of key competencies using video analysis of motions by Tracker. In Proceedings GIREP-EPEC Conference 2011 Physics Alive, August 1 – 5, Jyväskylä, Finland, University of Jyväskylä 2012, 55 – 61. ISBN 978-951-39-4801-6
AFC HOCKICKO, P. 2012. Attractiveness of Learning Physics by Means of Video Analysis and Modeling Tools. In Proceedings of the 40th SEFI Annual Conference 2012 Engineering Education 2020: Meet the Future. Thessaloniki, Greece : Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Engineering, 2012. ISBN 978-2-87352-005-2, pp. 298-235.
AFC HOCKICKO, P., TRPIŠOVÁ, B. 2013. Are Students’ Conceptions about Automobile Braking Distances Correct? In Proceedings of the 41th SEFI Annual Conference 2013 Engineering Education Fast Forward. Leuven, Belgium: KU Leuven, 2013.
AFC GAŠPAROVÁ, M. 2011. Región a jeho potenciál pri rozvoji komunikácie v primárnom vzdelávaní. In: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku 1. Poznań : Wydawnictwo Wyźszej Skoły Bezpieczeństwa, 2011, s. 179 -186. ISBN 978-83-61304-38-8.
AFC GAŠPAROVÁ, M. 2012. Osobitosti aplikácie prírodných a kultúrno-spoločenských reálií v primárnom vzdelávaní. In: Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróźnicowań 2. Poznań : Wydawnictwo Wyźszej Skoły Bezpieczeństwa, 2012, s. 419 – 441. ISBN 978-83-61304-54-8.
AFD GAŠPAROVÁ, M. – TOMKULIAKOVÁ, R. 2012. Spoločenskovedné a prírodovedné poznávanie a ich miesto v rozvoji kultúrnej identity žiakov mladšieho školského veku. In: Interdisciplinárna konferencia PRIZMA. Žilina : Fakulta humanitných vied ŽU, 2012, s.20. ISBN 978-80-554-0486-8.
AFD GAŠPAROVÁ, M. 2013. Regionálna výchova a jej postavenie v primárnom vzdelávaní. In: Regionálna výchova ako súčasť školského vzdelávacieho programu. Slovenská Ľupča : Združenie pedagógov s regionálnou výchovou, 2013, s. 9 – 16. ISBN 978-80-971-316-9-2.
AFD HOCKICKO, P., HOCKICKOVÁ, M. 2011. Videoanalýza dejov a zvukov so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií študentov. In Proceedings of the 6th International Symposium Material-Acoustic-Place 2011. Zvolen (2011). ISBN 978-80-228-2121-6, s. 103-106.
AFD HOCKICKOVÁ, M., FILOVÁ, Z., HOCKICKO, P., 2011. Rozvoj kľúčových kompetencií so zameraním na poznávanie prírody. In Kireš, M., Krupa, D. (eds.) Tvorivý učiteľ fyziky IV. Národný festival fyziky 2011. Bratislava : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2011. ISBN 978-80-970625-3-8, s. 92.
AFD HOCKICKO, P. 2011. Rozvoj kľúčových kompetencií študentov použitím fyzikálnej analýzy pomocou programu Tracker. In Poznatky modernej fyziky a ich aplikácia do vyučovania fyziky, Verbum Ružomberok (2011), 112
AFD HOCKICKO, P. 2011. Fyzikálna analýza reálnych dejov využitím videozáznamov. Zborník referátov zo XVII. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2010, Nitra (2011), 94 – 99, ISBN 978
AFD HOCKICKO, P. 2011. Rozvoj manuálnych zručností a intelektuálnych spôsobilostí študentov použitím videoanalýzy pohybov. In Zborník príspevkov z konferencie Tvorivý učiteľ fyziky IV Národný festival fyziky 2011, Kongresové centrum SAV Smolenice, 2011, vydala Slovenská fyzikálna spoločnosť, Bratislava 2011, 85.
AFD HOCKICKO, P., KÚDELČÍK, J. 2012. Štúdium kmitavého pohybu. In Zborník referátov z XVIII. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2012 Fyzikálne vzdelávanie v systéme reformovaného školstva, Vydala Univerzita Konštantína Filozofa a JSMF v Nitre 2013, 361
AFD HOCKICKO, P. 2012. Využitie videoanalýzy reálnych dejov vo výučbe fyziky. In: Kireš, M., Krupa, D. (eds.) Tvorivý učiteľ fyziky V. Národný festival fyziky 2012. Košice : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2012. ISBN 978-80-970625-7-6, s. 102 – 108
AFD HOCKICKO, P. 2012. Alternatívne laboratórne a výpočtové cvičenia. In Nové trendy akustického spektra – vedecký recenzovaný zborník. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012, 87 – 91, ISBN 978-80-228-2371-5
AFD ROCHOVSKÁ, I. Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti budúcich učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania – výsledky projektu KEGA za 1. a 2. rok riešenia. In Prídavková, A., Klimovič, M. (eds.) Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 15. výročia založenia Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012. ISBN 978-80-555-0664-7, s. 672 – 678
AFD KOPÁČOVÁ, J. 2012. Kompetencie študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie na vyučovanie prírodovedy. In Prídavková, A., Klimovič, M. (eds.) Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 15. výročia založenia Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012. ISBN 978-80-555-0664-7, s. 643 – 647.
AFD KOPÁČOVÁ, J. 2013. Didaktická vybavenosť učebníc prírodovedy. In ed. Jozef Macko: Biológia v škole dnes a zajtra : 17. - 18. január 2012 Ružomberok : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. ISBN 978-80-561-0022-6, s. 29-34
AFD KOPÁČOVÁ, J. 2011. Využitie médií na hodinách prírodovedy. In ed. Alojz Kostelanský: Implementácia mediálnej výchovy do edukácie v primárnom vzdelávaní. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. ISBN 978-80-8084-816-3, s. 257-262.
AFD HOCKICKO, P. 2013. Analýza brzdných dráh automobilov. In: Štubňa, M., Benko, M. (eds.) Fyzikálne vzdelávanie v systéme reformovaného školstva. Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa a Pobočka JSMF, 2013. ISBN 978-80-558-0232-9, s. 135 – 143.
AFD HOCKICKO, P. – ROCHOVSKÁ, I. 2013. Hľadanie, analýza a možnosti odstraňovania chybných predstáv vo fyzikálnom vzdelávaní na technických univerzitách. In Tvorivý učiteľ fyziky VI, Smolenice 7. - 10. apríl 2013. Bratislava : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2013, s. 126 – 132.
AFD HOCKICKO, P. 2013. Poznaj brzdnú dráhu svojho automobilu. In Tvorivý učiteľ fyziky VI, Smolenice 7. ‐ 10. apríl 2013. Bratislava : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2013, s. 119 – 125.
BCI ROCHOVSKÁ, I. 2011. Prírodoveda s didaktikou I. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU, 2011, 173 s. ISBN 978-80-8084-787-6
BCI MELICHERČÍKOVÁ, D., MELICHERČÍK, M., ROCHOVSKÁ, I. 2012. Zaujímavosti zo živej a neživej prírody. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. 232 s. ISBN 978-80-8084-927-6.
BEE MELICHERČÍKOVÁ, D. 2011. Prírodovedné vzdelávanie v primárnom stupni. In: Scientific Bulletin of Chełm : section of pedagogy. Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2011. - ISBN 978-83-61149-41-5, S. 119-136.
BEE KOPÁČOVÁ, J. 2011. História a súčasnosť primárneho prírodovedného vzdelávania. In: Scientific Bulletin of Chełm : section of pedagogy. Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2011. - ISBN 978-83-61149-41-5, s. 97-111.
DAI ROCHOVSKÁ, Ivana. Developing Scientific Literacy of Students in the field of Pre-school and Elementary School Pedagogy [Habilitation Thesis]. Eszterhazy Károly College in Eger, Faculty of Teacher Trainingand Knowledge Technology, 2013. 196 pp.
ADE ADE 01 ROCHOVSKÁ, I. 2013. The Issue of Development of Scientific Literacy in the Field of Pre-school and Elementary School Pedagogy. In Journal of Preschool and Elementary School Pedagogy. ISSN 2084-7998, 1/2013, Nr 2, pp. 115 – 155.

Ohlasy

Názov kategórie Konkrétny názov
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch HOCKICKO, P., ONDRUŠ, J.: Analysis of Vehicle Stopping Distances. Proceedings of the conference New trends in Physics NTF 2012, October 11 -12, 2012, Brno, Czech Republic, 214 – 217. ISBN 978-80-214-4594-9.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch HOCKICKO, P., ONDRUŠ, J.: Analysis of Vehicle Stopping Distances. Proceedings of the conference New trends in Physics NTF 2012, October 11 -12, 2012, Brno, Czech Republic, 214 – 217. ISBN 978-80-214-4594-9.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch MELICHERČÍKOVÁ, D. 2011. Prírodovedné vzdelávanie v primárnom stupni. In: Scientific Bulletin of Chełm : section of pedagogy ; rec. Mirosław Babiarz, Petro Husak, Anton Lisnik. - Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2011. - ISBN 978-83-61149-41-5, S. 119-136.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch AKIMJAKOVÁ, B., KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2011. Vysokoškolská príprava učiteľov primárneho vzdelávania. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae = Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. ISSN 1336-2232. Č. 4 (2011), s. 107-112.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch AKIMJAKOVÁ, B., KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2011. Vysokoškolská príprava učiteľov primárneho vzdelávania. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae = Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. ISSN 1336-2232. Č. 4 (2011), s. 107-112.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch HOCKICKO, P., HOCKICKOVÁ, M.: Videoanalýza dejov a zvukov so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií študentov. Proceedings of the 6th International Symposium Material-Acoustic-Place 2011, Zvolen (2011) 103-106, ISBN 978-80-228-2121-6
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch HOCKICKO, P.: Development of key competencies using video analysis of motions by Tracker, Proceedings GIREP-EPEC Conference 2011 Physics Alive, August 1 – 5, Jyväskylä, Finland, University of Jyväskylä 2012, 55 – 61. ISBN 978-951-39-4801-6
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch HOCKICKO, P.: Alternatívne laboratórne a výpočtové cvičenia. Nové trendy akustického spektra – vedecký recenzovaný zborník. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, 2012, 87 – 91, ISBN 978-80-228-2371-5
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch HOCKICKOVÁ, M., FILOVÁ, Z., HOCKICKO, P.: Rozvoj kľúčových kompetencií so zameraním na poznávanie prírody. Zborník príspevkov z konferencie Tvorivý učiteľ fyziky IV Národný festival fyziky 2011, Kongresové centrum SAV Smolenice, 2011, vydala Slovenská fyzikálna spoločnosť, Bratislava 2011, 92-98, ISBN 978-80-970625-3-8
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch HOCKICKO, P., ONDRUŠ, J.: Analysis of Vehicle Stopping Distances. Proceedings of the conference New trends in Physics NTF 2012, October 11 -12, 2012, Brno, Czech Republic, 214 – 217. ISBN 978-80-214-4594-9.
5 - recenzie v zahraničných publikáciách ROCHOVSKÁ, I. 2011. Prírodoveda s didaktikou I. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU, 2011, 173 s. ISBN 978-80-8084-787-6

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter