Inovácia teórie predškolskej pedagogiky v nadväznosti na Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy)

Názov projektu (slovenský): Inovácia teórie predškolskej pedagogiky v nadväznosti na Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie

Názov projektu (anglický): The Innovation of the theory of Pre-school Pedagogy following State Educational Program ISCED 0 – pre-primary education

Začiatok riešenia projektu: 2010

Koniec riešenia projektu: 2011

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 391-027KU-4/2010

Vedúci projektu: doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.

Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku

Pracovisko: Pedagogická fakulta

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Výskumný projekt KEGA - Inovácia teórie predškolskej pedagogiky v nadväznosti na Štátny vzdelávací program ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie (2008) bol riešený v Ústave predškolskej a elementárnej pedagogiky - vedecké pracovisko Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v rokoch 2010 a 2011. Riešiteľský tím tvorili: riaditeľka ústavu (zodpovedná riešiteľka projektu), členovia Katedry predškol-skej a elementárnej pedagogiky a Inštitútu Juraja Páleša v Levoči PF KU (15), externé členky (3). Spolu 18 riešiteľov. K spolupráci bola prizvaná Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PdF Univerzity Komenského v Bratislave, zapojili sa 2 členky. Riešiteľský kolektív tvorilo spolu 20 členov.

Teoretickým východiskom pre riešenie projektu a uvedené ciele sú: Koncepcia predškolskej výchovy v nadväznosti na prípravu detí na vstup do základnej školy, Štátny vzdelávací program ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie z roku 2008 (ďalej ŠVP ISCED 0) a existujúci  stav v praxi materských škôl, ktorý ukázal na viaceré problémy pri uplatňovaní nového kurikulárneho dokumentu.

Hlavný cieľ projektu:

a) zistiť výskumom súčasný stav uplatňovania nového kurikula, ktorým je Štátny vzdelávací program ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie pri jeho transformácii  do  pedagogickej  praxe materských škôl a na základe výsledkov výskumu  objasniť,  doplniť a inovovať terminológiu  predškolskej  pedagogiky vrátane didaktiky materskej školy v nadväznosti na platnú legislatívu - Školský zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a uvedené nové kurikulum i ďalšie kurikulárne dokumenty,

b) vytvoriť študijné materiály a študijné texty pre študentov Pedagogických fakúlt v SR v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika a pre učiteľov materských škôl.

Obsah hlavného cieľa bol konkretizovaný do 4 čiastkových cieľov.

Ciele projektu boli riešené systematicky na PF KU v Ružomberku a jeho ukončenie sa uskutočnilo 5. 12. 2011, kedy bola vykonaná oponentúra projektu za účasti  16 riešiteľov projektu, odbornej komisie PF KU v Ružomberku a 2 oponentov z iných univerzít. (Ostatní ospravedlnení - PN)

Výsledky výskumu:

Skúmali sme – uplatňovanie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v praxi materských škôl, názory učiteliek materských škôl na obsah nového kurikulárneho dokumentu ŠVP ISCED 0; využívanie kurikulárnych materiálov a zdrojov pre plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti; hodnotenie metodického materiálu na rozvíjanie kľúčových kompetencií; hodnotenie zastúpenia obsahových a výkonových štandardov; prierezových tém; hodnotenie zamerania týchto dokumentov na stimuláciu učebných štýlov a druhov inteligencie detí stanovených v ŠVP ISCED 0. Vo výskume sme uplatnili metódu dotazníka – zúčastnilo sa 1027 učiteliek a riaditeliek materských škôl zo Slovenska a metódu interview 429 učiteliek a riaditeliek zo 161 MŠ, v 25 okresoch SR. Spolu sa vyjadrilo 1456 respondentov. Anketa na zisťovanie správnosti profilácie MŠ sa vykonala v 136 materských školách v SR.

V rámci spolupráce so zahraničím sme získali štátne programy pre materské školy z 13 krajín: (Maďarsko, ČR, Poľsko – 3, Nemecko, Holandsko, Čierna hora, Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko, Taliansko a Kazachstan). Programy zabezpečili: Trubíniová (6), Gunčaga (1), Zentko (3), Karbowniczek (2), Piwowarska (1). Bola uskutočnená komparácia týchto programov so ŠVP ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie v SR.

Osobitne významným výsledkom projektu je splnenie 4 čiastkových cieľov: 1. Inovácia odbornej terminológie predškolskej pedagogiky a didaktiky MŠ. 2. Doplnenie obsahových a výkonových štandardov. 3. Tvorba metodických materiálov k rozvíjaniu kľúčových kompetencií. 4. Tvorba študijných materiálov a študijných textov pre študentov pedagogických fakúlt najmä v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, pre učiteľov materských škôl a ich celoživotné vzdelávanie.

Uvedené ciele sú zrealizované 19 členmi riešiteľského tímu, ktorí vytvorili a spracovali 13  publikácií na témy:

ACB BUTAŠ, J.: Matematika pre predškolských pedagógov. ISBN 978-80-8084-784-5.  85 s.

AAB   DOLINSKÁ, E.: Prienik hudby a literatúry v edukačnom procese. Pieseň v rozprávke - rozprávka v piesni, ISBN 978-80-8084-788-3. 147 s.

BAB CHANASOVÁ, Z., ZENTKO, J.: Dramatizačné techniky v materskej škole. ISBN 978-80-8084-809-5.78s.

BCI KOPÁČOVÁ, J. - ZENTKOVÁ, M. - ZENTKO, J.: Inovácia predprimárneho prírodovedného vzdelávania.        ISBN 978-80-8084-814-9. 88 s.

BAB MURINOVÁ, B. - MASTIŠOVÁ, J.: Rozvíjanie komunikatívnych kompetencií v predprimárnom a primárnom        vzdelávaní. ISBN 978-80-8084-804-0. 121 s.

AAB ONDRUŠKOVÁ, I.: Participácia materskej školy a rodiny pri stimulácii psychosociálneho vývinu dieťaťa. ISBN 978-80-8084-

BAB PAJDLHAUSEROVÁ, E. - MAJZLANOVÁ, K.: Tvorivá dramatika v edukačnom procese. ISBN 978-80-223-        3120-3. 129 s.

BAB ROCHOVSKÁ, I.: Využívanie bádateľských aktivít v materskej škole. ISBN 978-80-8084-666-4. 72 s.

BAB STUPÁK, B.: Pohybové hry v predprimárnom vzdelávaní. ISBN 978-80-8084-789-0. 138 s.

AAB SKOKANOVÁ, A.: Komunikačné kompetencie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. ISBN            978-80-8084-792-0. 92 s.

AAB SUROVÁ ČULIKOVÁ, A.: Sociálna dimenzia vzdelávania v kontexte edukačných digitálnych technológií. ISBN 978-80-8084-793-7. 120 s.

BAB TRUBÍNIOVÁ, V. - VAŇKOVÁ, J. - BEDNÁŘÍKOVÁ, A.: Poznanie, tvorivosť a prežívanie dieťaťa                         predškolského veku. ISBN 978-80-8084-790-6. 122 s.

BCI UHRINOVÁ, M.: Vybrané didaktické aspekty prírodovedného vzdelávania v materskej škole. ISBN 978-80-          8084-786-9. 93 s.

Hlavný cieľ projektu a čiastkové ciele projektu boli splnené.

Kvantitatívne i kvalitatívne výsledky výskumu sú veľmi bohaté. Podrobne budú prezentované v samostat-nej vedeckej monografii. Autorky Trubíniová, V. - Ondrušková, I.: Uplatňovanie Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie v materských školách na Slovensku. Výsledky výskumu. (Február 2012)

 

 

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

Research project KEGA - Innovation of the theory of pre-school pedagogy following State Educational Program ISCED 0 - pre-primary education (2008) was solved in the Institute of Pre-school and Elementary Pedagogy - a scientific workplace of the Faculty of Education, Catholic University in Ružomberok in years 2010 and 2011. Resolving team consisted of: director of the Institute (responsible researcher of the Project), members of the Department of Pre-school and Elementary Pedagogy and of the Institute of Jural Páleš in Levoča, Faculty of Education of the Catholic University in Ružomberok (15), external members (3). Together it makes 18 researchers. The Department of Preschool and Elementary Pedagogy, Faculty of Education of the Commenius University in Bratislava was invited to collaborate, of which two members accepted this invitation. Resolving collective consisted of 20 members.

Theoretical bases for the goals are: Concept of preschool education following the preparation of children on their entry into elementary school and the currant state of the practice in nursery schools which pointed to several problems in the application of the new curriculum - State Education Program ISCED 0 - pre-primary education (hereafter referred to as SED ISCED 0).

Main goal of the Project:

a) to identify by research the currant state of applying the new curriculum - of the State Education Program ISCED 0 - pre-primary education, with its transformation into pedagogical practice of nursery schools and, on the basis of the results of this research, to clarify, supplement and innovate the terminology of preschool pedagogy including the didactics of nursery schools following the legislative in force - Education Act No. 245/2008 of the Laws about education and the new curriculum and other curricular documents,

b) to create study materials and study texts for students of Faculties of Education in the Slovak Republic in the study field of Preschool and Elementary Pedagogy and for nursery school teachers.

The content of the main goal was specified into 4 partial goals.

The goals of this project were systematically approached mainly on the Faculty of Education of the Catholic University in Ružomberok and their completion took place on December 5th, 2011, when an opponency of the Project was carried out with the participation of 18 project researchers, professional commission from the Faculty of Education of the Catholic University in Ružomberok, and two opponents from other universities.

Results of the research:

The goal was to identify past results of the application of the new curriculum. We investigated opinions of teachers on the new content of curriculum, evaluation of the methodical material on the development of key competences and their usage for planning the educational activity, representation of contentual and achievement standards, cross-cutting themes, learning style of children as set out in the SEP ISCED 0. In the research we applied the method of a questionnaire - filled by 1027 nursery school teachers from Slovakia, and the method of interview in 429 of 161 nursery schools in 25 districts of the Slovak Republic. Together it makes the number of 1456 respondents.
As to the cooperation with foreign countries, we got state programs for nursery schools from 13 countries: Czech Republic, Hungary, Poland - 3 programs, Germany, Netherlands, Montenegro, Croatia, Slovenia, Romania, Italy and Kazakhstan. A comparison of these projects with the SEP ISCED 0 was carried out.

Especially important result of this Project is meeting all 4 partial goals that were focused on: the innovation of the terminology of preschool pedagogy and didactics of nursery schools (1), supplementing contentual and achievement standards (2), creation of methodical materials designed to develop key competences (3), creating study materials and study texts for students of Faculties of Education especially in the study field of Preschool and Elementary Pedagogy, for nursery school teachers and their lifelong education (4).

For the need of methodic of an integrated model of an intervention program, a questionnaire was created (36 items) as a tool of diagnosing children with problematic behavior, it was experimentally verified in 2 nursery schools (Bratislava and Trnava). The Faculty of Education of the Commenius University in Bratislava fulfilled the task.

The main goal and partial goals of the Project were met.

Quantitative and qualitative results of the research are very rich. They will be minutely presented in a separate monograph. Authors Trubíniová Valentína - Ondrušková Ivica:
Application of State Education Program ISCED 0 - pre-primary education in nursery schools in Slovakia. Results of the research. (February 2012).

Above mentioned goals are implemented by 19 members of the resolving team who created and worked out 13 publications on the following topics:

1.  BUTAŠ, J.: Mathematics for pre-school pedagogues.
2.  CHANSOVÁ, Z. - ZENTKO, J.: Dramatization techniques in a nursery school.
3.  DOLINSKÁ, E.: Intersection of music and literature in educational process. A song in a fairytale - a                fairytale in a song.
4.  KOPÁČOVÁ, J. - ZENTKOVÁ, M. - ZENTKO, J.: Innovation of pre-primary education of natural science.
5.  MURINOVÁ, B. - MASTIŠOVÁ, J.: Development of communicative competences in pre-primary and primary      education.
6.  ONDRUŠKOVÁ, I.: Participation of a nursery school and family on stimulation of psychosocial                          development of a child.
7.  PAJDLHAUSEROVÁ, E. - MAJZLANOVÁ, K.: Creative dramatics in the educational process.
8.  ROCHOVSKÁ, I.: The use of investigative activities in a nursery school.
9.  SKOKANOVÁ, A.: Communication competences of children and pupils from socially disadvantaged          c       background.
10. STUPÁK, B.: Motion games in pre-primary education.
11. SUROVÁ ČULIKOVÁ, A.: Social dimension of education in the context of educational digital technologies.
12. TRUBÍNIOVÁ, V. - VAŇKOVÁ, J. - BEDNÁŘIKOVÁ, A.: Knowledge, creativity and experiencing of a child in         pre-school age.
13. UHRINOVÁ, M.: Chosen didactical aspects of natural science education in a nursery school.

 

 

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2010 387,06 0,00
Čerpané v roku 2011 6 660,94 657,00
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 7 048,00 657,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
BAB ROCHOVSKÁ, I.: Využívanie bádateľských aktivít v materskej škole. 2011
ACB Butaš, J.: Matematika pre predškolských pedagógov. ISBN 978-80-8084-784-5. 85 s.
AAB DOLINSKÁ, E.: Prienik hudby a literatúry v edukačnom procese. Pieseň v rozprávke – rozprávka v piesni. ISBN 978-80-8084-788-3. 147 s.
BAB CHANASOVÁ, Z. – ZENTKO, J.: Dramatizačné techniky v materskej škole. ISBN 978-80-8084-809-5. 78 s.
BCI KOPÁČOVÁ, Janka – ZENTKOVÁ, Mária – ZENTKO, Jozef: Inovácia predprimárneho prírodovedného vzdelávania. ISBN 978-80-8084-814-9. 88. s.
BAB MURINOVÁ, B. – MASTIŠOVÁ, J.: Rozvíjanie komunikatívnych kompetencií v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. ISBN 978-80-8084-804-0. 121 s. MURINOVÁ, B. – MASTIŠOVÁ, J.: Rozvíjanie komunikatívnych kompetencií v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. ISBN 978-80-8084-804-0. 121 s.MURINOVÁ, B. – MASTIŠOVÁ, J.: Rozvíjanie komunikatívnych kompetencií v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. ISBN 978-80-8084-804-0. 121 s.
AAB ONDRUŠKOVÁ, I.: Participácia materskej školy a rodiny pri stimulácii psychosociálneho vývinu dieťaťa. ISBN 978-80-8084-322-5. 198 s.
BAB PAJDLHAUSEROVÁ, E. – MAJZLANOVÁ, K.: Tvorivá dramatika v edukačnom procese. ISBN 978-80-223-3120-3. 129 s.
BAB STUPÁK, B.: Pohybové hry v predprimárnom vzdelávaní. ISBN 978-80-8084-789-0. 138 s.
AAB SKOKANOVÁ, A.: Komunikačné kompetencie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. ISBN 978-80-8084-792-0. 92 s.
AAB SUROVÁ ČULIKOVÁ, A.: Sociálna dimenzia vzdelávania v kontexte edukačných digitálnych technológií. ISBN 978-80-8084-793-7. 120 s.
BAB TRUBÍNIOVÁ, V. – VAŇKOVÁ, J. – BEDNÁŘÍKOVÁ, A.: Poznanie, tvorivosť a prežívanie dieťaťa predškolského veku. ISBN 978-80-8084-790-6. 122 s.
BCI UHRINOVÁ, M. Vybrané didaktické aspekty prírodovedného vzdelávania v materskej škole. ISBN 978-80-8084-786-9. 93 s.

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele výborne.

Filter

Filter