Využitie metód tvorivej dramatiky v procese predprimárneho vzdelávania

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy)

Názov projektu (slovenský): Využitie metód tvorivej dramatiky v procese predprimárneho vzdelávania

Názov projektu (anglický): Applying of Creative Drama Methods in Process of Pre-primary Education

Začiatok riešenia projektu: 2022

Koniec riešenia projektu: 2024

Stav projektu: Financovaný/riešený

Číslo projektu: 016KU-4/2022

Vedúci projektu: PaedDr. Božena Švábová, PhD.

Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku

Pracovisko: Teologická fakulta v Košiciach

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

V projekte upriamujeme pozornosť aktivizujúcej metóde tvorivej dramatike a poukazujeme na jej  významné postavenie a prínos v predprimárnom vzdelávaní. K jej prioritám sa zaraďuje aktivita, komunikácia, kontakt, tvorivosť, experimentovanie, učenie zážitkom. Úmyslom projektu je nabádať učiteľky implementovať tvorivú dramatiku do všetkých vzdelávacích oblastí v predprimárnom vzdelávaní, objasniť jej význam aplikácie vo výchovno-vzdelávacom procese, poukázať na jej prínos a pozitívny vplyv na osobnostný a emocionálny rozvoj dieťaťa. Prostredníctvom metód tvorivej dramatiky sa dieťa aktívne zapája do rôznych činností, nadobúda v tvorivom procese praktické zručnosti v spolupráci so skupinou, rozvíja citlivosť k druhým a k okoliu, hlbšie prežíva skutočnosť, získava trvalejšie poznatky a skúsenosti.  V aktívnych činnostiach dieťa si oveľa viac zapamätá z toho čo robí, než to, čo počuje alebo len vidí. Zámerom projektu je realizovať výskum v školských zariadeniach predprimárneho vzdelávania, zisťovať, poukázať a analyzovať, do akej miery je tvorivá dramatika zastúpená v edukačnom procese, ktoré metódy tvorivej dramatiky sú najfrekventovanejšie, ako ovplyvňujú priebeh edukačného procesu, čím sa znásobuje efektívnosť  učenia detí. Tvorivá dramatika skrýva v sebe veľký potenciál, je na učiteľovi, do akej miery dokáže inšpirovať deti metódami tvorivej dramatiky k tvorivému prejavu, k spolupráci a komunikácii. Účelom projektu bude spracovať metodické materiály a poukázať na variabilnosť využitia tvorivej dramatiky vo všetkých vzdelávacích oblastiach a overiť ich v praxi.

Anotácia projektu v anglickom jazyku

In the project, we draw attention to the activating method of creative drama and point out its important position and contribution in pre-primary education. Its priorities include activity, communication, contact, creativity, experimentation, and learning by experience. The purpose of the project is to encourage teachers to implement creative drama in all educational areas in pre-primary education, to clarify its importance in the educational process, to point out its benefits and positive influence on the child's personal and emotional development. Through the methods of creative drama, the child is actively involved in various activities; acquires practical skills in the creative process in cooperation with the group; develops sensitivity to others and the environment. The child more deeply experiences reality and gains more permanent knowledge and experience. In activities, the child remembers much more from what he or she does than what he or she hears or just sees. The aim of the project is to carry out research in pre-primary school facilities. Via the research we aim to find out, point out and analyze to what extent creative drama is represented in the educational process; which methods of creative drama are most frequent; and how they affect the educational process, thus multiplying children's effectiveness. Creative drama has great potential. It is up to the teacher to what extent he or she can inspire children with the methods of creative drama to creative expression, cooperation and communication. The purpose of the project will be to process methodological materials and point out the variability of the use of creative drama in all educational areas and verify them in practice.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2024 3 262,00 0,00

Filter

Filter