Dištančný modul vzdelávania v oblasti pastorálneho counselingu.

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Názov projektu (slovenský): Dištančný modul vzdelávania v oblasti pastorálneho counselingu.

Názov projektu (anglický): Distance Modul training in pastoral counseling.

Začiatok riešenia projektu: 2021

Koniec riešenia projektu: 2023

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 006TTU-4/2021

Vedúci projektu: prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave

Pracovisko: Teologická fakulta

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 33 747,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
ADN Kvalitatívny výskum zameraný na aplikáciu counselingu na území Slovenska v rámci vybraných pomáhajúcich profesií. Časopis: Acta Missiologica, Ročník 15, Číslo 2, Rok vydania 2021
V3 Šmidová, Mária (100%): Specifications of wellness model counselling in the field of professional counsellor preparation. Bratislava : ISSN 2453-7160
P1 Slezáková, Katarína (34%); Trębski, Krzysztof (33%); Nemčíková, Mária (33%); Šmidová, Mária (%); Drgová, Jaroslava (%): Counseling 1.
V1 Šmidová, Mária (100%); Młyński, Józef (%); Marková, Janka (%): Counseling ako výzva pre pastorálnu teológiu.
V1 TRĘBSKI, K., La via del benessere mentale. Teoria e pratica del counseling, Savona : Editoriale Romani, 2023, 227 s. 11,33 AH. ISBN 979-12-81553-00-2
P1 Trębski, Krzysztof (100%); Dávideková, Mária (%); Młyński, Józef (%): Aplikácia vybraných psychologických teórií a techník do counselingového výcviku.
ADN Šmidová, Mária (34%); Nemčíková, Mária (33%); Slezáková, Katarína (33%): Qualitative research focused on the application of counselling in Slovakia on selected helping professions. Bratislava : ISSN 2453-7160
V3 Šmidová, Mária (100%): Specifications of wellness model counselling in the field of professional counsellor preparation. Bratislava : ISSN 2453-7160
V3 Šmidová, Mária (50%); Slezáková, Katarína (50%): The new study program counseling as a response to the needs of the times. Hradec Králové : ISSN 2464-6733
P1 Counseling pre rodiny s dietatom so zdravotným postihnutím [elektronický dokument] [skriptum] : vysokoškolská ucebnica / Šmidová, Mária [Autor, 100%] ; Trębski, Krzysztof [Recenzent] ; Dávideková, Mária [Recenzent]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2023. – 61 s. [3,35 AH] [CD-ROM]. – ISBN (elektronické) 978-80-8191-407-2
P1 Mária Šmidová a kol.: METODICKÁ PRÍRUČKA K DIŠTANČNÉMU MODULU VZDELÁVANIA V OBLASTI PASTORÁLNEHO COUNSELINGU. 137 s., 2024, ISBN 978-80-8191-416-4

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Medzinárodnýá on line seminár s UCF na Floride Prednáška prof. Gulnory Hulney na tému: Ethics in Couples, Marriage and FamilyTherapy dňa 8.11.2021 https://ucfmed.zoom.us/j/95392690590
Dištančný modul vzdelávania v oblasti pastorálneho counselingu Pilotný dizajn UI dištančného vzdelávacieho modulu v podmienkach výuky na TF TUnávrh a vývoj e - learningového užívateľského rozhrania pre realizáciu výcvikového modulu https://counseling.moodlehub.com/
Testovacia verzia dištančného modulu v rámci projektu Kega "Dištančný modul vzdelávania v oblasti pastorálneho counselingu" 006TTU-4/2021 Rozvoj counsellingu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity je výsledkom spolupráce medzi katedrami sociálnej práce a pastorálnej teológie. Reflektuje potrebu posilnenia odborných zručností študentov odboru sociálna práca a odboru katolícka teológia, ich profesných kompetencí a uplatniteľnosti v praxi po absolvovaní štúdia. Študenti sú počas kurzu trénovaní v špecifických komunikačných zručnostiach, zameraných na profesionálne sprevádzanie klientov. https://counseling.moodlehub.com/
Medzinárodná konferencia MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA: COUNSELING AKO VÝZVA PRE PASTORÁLNU TEOLÓGIU 27.10.2023 HLAVNÝM PREDNÁŠAJÚCIM BOL: W. Bryce Hagedorn, Ph.D., LMHC, NCC, MAC z Unicversity of Central Florida Názov príspevku: Využitie metódy “Motivational Interviewing” na sprevádzanie pri duchovných dilemách. https://tftu.sk/sites/default/files/program-27.10.2023-koferencia-final.pdf
Rozhovor pre SME 9. feb 2022 Pomôž si sám. Budú sa učiť, ako to naučiť druhých Teologická fakulta TU otvára program Counseling. https://www.truni.sk/news/counseling-je-odpovedou-na-otazky-tejto-doby-treba-pomoct-ludom-v-zatazovych-situaciach
Rozhovor pre TRUNI 15.06.2022 Counseling je odpoveďou na otázky tejto doby. Treba pomôcť ľuďom v záťažových situáciách https://www.truni.sk/news/rodinam-pomohla-socialna-sluzba-zamerana-na-zvladanie-zatazovych-situacii
Rozhovor s prof. Bryce Hagedornom z UCF pre Nové mesto Názov príspevku: Študentov učím, ako môžu odovzdať vieru bez toho, aby o nej klientovi priamo povedali https://nm.sk/studentov-ucim-ako-mozu-odovzdat-vieru-bez-toho-aby-o-nej-klientovi-priamo-povedali/
Radio Lumen Reportáž z medzinárodnej konferencie https://soundcloud.com/utv-tftu/counseling-konferencia?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
Televízia Lux Reportáž z medzinárodnej konferenciehttps://www.tvlux.sk/archiv/play/_31517 https://www.tvlux.sk/archiv/play/_31517
Denník Postoj 09. október 2021 Intenzívna blízkosť Boha v dieťati so zdravotným postihnutím https://blog.postoj.sk/89995/maria-smidova-intenzivna-blizkost-boha-v-dietati-so-zdravotnym-postihnutim
Denník postoj 15. marec 2022 Sprevádzanie v ťažkostiach Mnohí sú presvedčení, že dávať rady je najlepšia forma pomoci https://svetkrestanstva.postoj.sk/101519/mnohi-su-presvedceni-ze-davat-rady-je-najlepsia-forma-pomoci
Rádio Lumen 15.01. 2024 Pomoc ľuďom v krízach stredného veku. https://lumen.sk/archiv-play/173330

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Záverečná správa projektu ešte nebola hodnotená príslušnou komisiou KEGA, keďže ide o riešený projekt, ktorého ukončenie je plánované v roku 2023.

Filter

Filter