Implementácia nových trendov v informatike do výučby algoritmického myslenia a programovania v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy)

Názov projektu (slovenský): Implementácia nových trendov v informatike do výučby algoritmického myslenia a programovania v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní

Názov projektu (anglický): Implementation of new trends in computer science to teaching of algorithmic thinking and programming in Informatics for secondary education

Začiatok riešenia projektu: 2020

Koniec riešenia projektu: 2022

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 018UMB-4/2020

Vedúci projektu: doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pracovisko: Fakulta prírodných vied

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 32 958,64 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
AFD Horváthová,D., Voštinár, P., Mitter, M.: Extended Reality in Education. DIVAI 2020: The 13th international scientific conference on Distance Learning in Applied Informatics. ISBN 978-80-7598-841-6 ISSN 2464-7470 (Print) ISSN 2464-7489 (On-line). Wolters Kluwer, 2020.
AFD Dudáš, A., Janky, J., Škrinárová, J.: Web application for graph visualization purposes. ICETA 2020: 18th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. IEEE, 2020. (100%)
AFD Klimová, N.: Wearables: Educational Projects Made with the BBC micro:bit. ICETA 2020: 18th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. IEEE, 2020. (100%)
AFD Dudáš, A., Škrinárová, J., Kiss, A.: On Graph Coloring Analysis Through Visualization. In the Proceedings of Information and Digital Technologies 2021. ISBN 978-1-6654-3692-2.
AFD Čerešňák, R., Dudáš, A., Matiaško, K., Kvet, M.: Mapping Rules for Schema Transformation. In the Proceedings of Information and Digital Technologies 2021. ISBN 978-1-6654-3692-2.
AFC Čerešňák, R., Matiaško, K., Dudáš, A.: Implementing Machine Learning Methods in Searching Processes. In The 29 conference of Open Innovations Association Fruct : proceedings of The 29 conference of Open Innovations Association Fruct. ISBN 978-952-69244-5-8.
AFD Blšák, M., Horváthová, D.: Mobilná aplikácia na interaktívne vychádzky. In DidInfo 2021 : medzinárodná konferencia o vyučovaní informatiky - 1. vyd. - Univerzita Mateja Bela ; Banská Bystrica, 2021. - ISBN 978-80-557-1823-1. - ISSN 2454-051X. - S. 50-54.
AFD Knežník, J., Škrinárová, J., Voštinár, P.: Mobilná aplikácia s umelou inteligenciou pre deti. In DidInfo 2021 : medzinárodná konferencia o vyučovaní informatiky - 1. vyd. - Univerzita Mateja Bela ; Banská Bystrica, 2021. - ISBN 978-80-557-1823-1. - ISSN 2454-051X. - S. 113-117.
ADM Tomáš Tóth, Gabriela Lovászová : Mediation of Knowledge Transfer in the Transition from Visual to Textual Programming, 2021. DOI 10.15388/infedu.2021.20. In. Informatics in Education. - ISSN 1648-5831, Roč. 20, č. 3 (2021), s. 489-511.
ADM Tomáš Tóth, Gabriela Lovászová : Visual vs. Textual Programming: A Case Study on Mobile Application Programming by Teenagers, 2021. DOI 10.33543/1101337347. In. Ad Alta : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 11, č. 1 (2021), s. 337-347.
AFD Nika Klimová, Gabriela Lovászová : Tvorivosť v kontexte projektového vyučovania u budúcich učiteľov informatiky ; In. Didinfo 2021 : Banská Bystrica, 24.03.2021-25.03.2021. - Banská Bystrica : UMB, 2021. - ISBN 978-80-557-1823-1, S. 108-112.
AFC Viera Michaličková : Using Online Forums to Promote Collaborative Learning in Introductory Programming Courses In: 7th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’21), p. 145-152, 2021, DOI: http://dx.doi.org/10.4995/HEAD21.2021.13621
AFD N. Kvaššayová, M. Mansell, M. Cápay, M. Bellayová: The BBC micro:bit in Slovakia. In 2021 International Conference on Information and Digital Technologies (IDT), Žilina, Slovakia, 2021 pp. 359-365. doi: 10.1109/IDT52577.2021.9497573
AAB Jana Jacková: Mastery learning – od teórie k praxi. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. 106 s. ISBN 978-80-561-0768-3
AFD Jana Jacková, Dušan Mráz, Patrik Benyak: Príprava na medzinárodný benchmarking vo vyučovaní úvodných kurzov programovania v jazyku Python. In. Didinfo 2021 : Banská Bystrica, 24.03.2021-25.03.2021. - Banská Bystrica : UMB, 2021. - ISBN 978-80-557-1823-1, S. 86 - 91.
ADM Bellová, R., Balážová, M., Tomčík, P.: Are attitudes towards science and technology related to critical areas in science education? In Research in Science & Technological Education, Published online: 13 Oct 2021. https://doi.org/10.1080/02635143.2021.1991298
V2 Dudáš, A., Janky, J., Škrinárová, J.: Web application for graph visualization purposes. ICETA 2020: 18th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. IEEE, 2020. Indexované vo WoS alebo Scopus.
V2 Klimová, N.: Wearables: Educational Projects Made with the BBC micro:bit. ICETA 2020: 18th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. IEEE, 2020. Indexované vo WoS alebo Scopus.
V2 Horváthová,D., Voštinár, P., Mitter, M.: Extended Reality in Education. DIVAI 2020: The 13th international scientific conference on Distance Learning in Applied Informatics. ISBN 978-80-7598-841-6 ISSN 2464-7470 (Print) ISSN 2464-7489 (On-line). Wolters Kluwer, 2020. Indexované vo WoS alebo Scopus.
V2 Dudáš, A., Škrinárová, J., Kiss, A.: On Graph Coloring Analysis Through Visualization. In the Proceedings of Information and Digital Technologies 2021. ISBN 978-1-6654-3692-2. Indexované vo WoS alebo Scopus.
V2 Čerešňák, R., Dudáš, A., Matiaško, K., Kvet, M.: Mapping Rules for Schema Transformation. In the Proceedings of Information and Digital Technologies 2021. ISBN 978-1-6654-3692-2. Indexované vo WoS alebo Scopus.
V2 Čerešňák, R., Matiaško, K., Dudáš, A.: Implementing Machine Learning Methods in Searching Processes. In The 29 conference of Open Innovations Association Fruct : proceedings of The 29 conference of Open Innovations Association Fruct. ISBN 978-952-69244-5-8. Indexované vo WoS alebo Scopus.
V3 Tóth, T., Lovászová, G.: Mediation of Knowledge Transfer in the Transition from Visual to Textual Programming, 2021. DOI 10.15388/infedu.2021.20. In. Informatics in Education. - ISSN 1648-5831, Roč. 20, č. 3 (2021), s. 489-511, Q2. Indexované vo WoS alebo Scopus.
V3 Tóth, T., Lovászová, G.: Visual vs. Textual Programming: A Case Study on Mobile Application Programming by Teenagers, 2021. DOI 10.33543/1101337347. In. Ad Alta : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 11, č. 1 (2021), s. 337-347. Indexované vo WoS alebo Scopus.
V2 Michaličková, V.: Using Online Forums to Promote Collaborative Learning in Introductory Programming Courses In: 7th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’21), p. 145-152, 2021, DOI: http://dx.doi.org/10.4995/HEAD21.2021.13621 Indexované vo WoS alebo Scopus.
V2 N. Kvaššayová (Klimová), M. Mansell, M. Cápay, M. Bellayová: The BBC micro:bit in Slovakia. In 2021 International Conference on Information and Digital Technologies (IDT), Žilina, Slovakia, 2021 pp. 359-365. doi: 10.1109/IDT52577.2021.9497573. Indexované vo WoS alebo Scopus.
V3 Bellová, R., Balážová, M., Tomčík, P.: Are attitudes towards science and technology related to critical areas in science education? In Research in Science & Technological Education, Published online: 13 Oct 2021. https://doi.org/10.1080/02635143.2021.1991298, WoS, Scopus, Q2. Indexované vo WoS alebo Scopus.
V2 Blšák, M., Horváthová, D.: Mobilná aplikácia na interaktívne vychádzky. In DidInfo 2021 : medzinárodná konferencia o vyučovaní informatiky / ed. Dana Horváthová ... [et al.] ; rec. Gabriela Andrejková, Jan Berki ... [et al.]. - 1. vyd. - Univerzita Mateja Bela ; Banská Bystrica, 2021. - ISBN 978-80-557-1823-1. - ISSN 2454-051X. - S. 50-54.
V2 Knežník, J., Škrinárová, J., Voštinár, P.: Mobilná aplikácia s umelou inteligenciou pre deti. In DidInfo 2021 : medzinárodná konferencia o vyučovaní informatiky / ed. Dana Horváthová ... [et al.] ; rec. Gabriela Andrejková, Jan Berki ... [et al.]. - 1. vyd. - Univerzita Mateja Bela ; Banská Bystrica, 2021. - ISBN 978-80-557-1823-1. - ISSN 2454-051X. - S. 113-117.
V2 Klimová, N., Lovászová, G.: Tvorivosť v kontexte projektového vyučovania u budúcich učiteľov informatiky ; reecenzent: Gabriela Andrejková, Jan Berki, 2021. In. Didinfo 2021 : Banská Bystrica, 24.03.2021-25.03.2021. - Banská Bystrica : UMB, 2021. - ISBN 978-80-557-1823-1, S. 108-112.
V2 Jacková, J., Mráz, D.,Benyak, P.: Príprava na medzinárodný benchmarking vo vyučovaní úvodných kurzov programovania v jazyku Python. In. Didinfo 2021 : Banská Bystrica, 24.03.2021-25.03.2021. - Banská Bystrica : UMB, 2021. - ISBN 978-80-557-1823-1, S. 86 - 91.
V3 Škrinárová J., Dudáš A. Optimization of the functional decomposition of parallel and distributed computations in graph coloring with the use of high-performance computing. In IEEE Access. - Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022. - ISSN 2169-3536. - Vol. 10 (2022), pp. 34996-35011. (v roku 2021 bol časopis evidovaný ako Q1, IF = 3.367) Indexované vo WoS alebo Scopus.
V2 Voštinár P., Horváthová D., Bako M.: XR Applications for the Education and Entertainment of Hospitalized Children. In DIVAI 2022 – The 14th international scientific conference on Distance Learning in Applied Informatics. ISBN 978-80-7676-410-1 ISSN 2464-7470 (Print) ISSN 2464-7489 (On-line), pp. 144-154. Indexované vo WoS alebo Scopus.
V2 Lovászová G., Michaličková V.: Exploring Geolocation Data: An Inquiry-based Methodology Used in Lower Secondary Education, 2022. DOI 10.5220/0011036300003182. In. CSEDU 2022 : Proceedings of the 14th International Conference on Computer Supported Education - Volume 2. Setúbal : Science and Technology Publications, 2022. - ISBN 978-989-758-562-3. - ISSN 2184-5026, P. 351-360. Indexované vo WoS alebo Scopus.
V2 Cápay Martin, Kvaššayová Nika, Bellayová Magdaléna, Mansell Marek, Petrík Štefan : Programmable Hardware BBC Micro:Bit as a Tool for Developing Teacher Competencies, 2022. In: EDUCON2022 : Digital Transformation for Sustainable Engineering Education. IEEE Global Engineering Education Conference, Tunis, 28-31 March 2022 / ed. Manuel Castro. - Tunisia : IEEE, 2022. - ISBN 978-1-6654-4434-7, P. 1495-1500. Indexované vo WoS alebo Scopus.
V2 Bellová, R., Jacková, J.: Význam rozvoja algoritmického myslenia pri riešení problémových úloh v prírodovedných predmetoch vyššieho sekundárneho vzdelávania, 2022. QUAERE 2022, 12 – DOI 10.33543/q2022.12 In: QUAERE 2022 [elektronický dokument] : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů – 1. vyd. – Hradec Králové (Česko) : Magnanimitas akademické sdružení, 2022. – ISBN (elektronické) 978-80-87952-36-8, s. 545-552
V2 Černák, I., Sitiarik, P., Rojček, M.: School web portal as a means of parent-teacher communication, 2022. International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, 20 – In: ICETA 2022 [elektronický dokument] : proceedings : October 20 – 21, 2022 Grand Hotel Starý Smokovec, High Tatras, Slovakia / Jakab, František – 1. vyd. – Danver (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022. – ISBN (elektronické) 979-8-3503-2032-9, s. 91-96 Indexované vo WoS alebo Scopus.
V3 Nika Kvaššayová, Martin Cápay, Štefan Petrík, Magdaléna Bellayová, Eva Klimeková: Experience with Using BBC Micro:Bit and Perceived Professional Efficacy of Informatics Teachers. Electronics. 2022; 11(23):3963. https://doi.org/10.3390/electronics11233963 - ISSN: 2079-9292 Indexované vo WoS alebo Scopus. [v tlači]
V2 Jarmila Škrinárová. Heterogeneous Cloud Systems and Criteria for Enhanced Performance (invited lecture). IEEE Proceedings of Informatics 2022, ISBN 979-8-3503-1033-7 Indexované vo WoS alebo Scopus. [v tlači]
V2 Adam Dudáš, Daniel Demian, Jarmila Škrinárová. On Relational Language Translation. In: IEEE Proceedings of Informatics 2022, ISBN 979-8-3503-1033-7, s. 67 – 72 Indexované vo WoS alebo Scopus. [v tlači]
V2 Alžbeta Michalíková, Adam Dudáš. Use of intuitionistic fuzzy set methods in parallel classification of image data. In: IEEE Proceedings of Informatics 2022, ISBN 979-8-3503-1033-7, s. 214 – 219 Indexované vo WoS alebo Scopus. [v tlači]

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Webová stránka Na stránke sú uložené výstupy projektu - metodiky a materiály, analýzy, priebežné vyhodnotenie prieskumu, záverečné práce a práce študentov v súťažiach, ... . https://lms.umb.sk/course/view.php?id=3839
LMS kurz projektu V rámci LMS kurzu projektu uvádzame všetky výstupy projektu - metodiky, učebné materiály, publikácie, usporadúvané konferencie a worshopy, vedené záverečné práce, nástroje a učebné pomôcky vytvorené v rámci riešenia projektu. https://lms.umb.sk/course/view.php?id=3839
Medzinárodná konferencia Zorganizovali sme 27. ročník medzinárodnej konferencie o vyučovaní informatiky DIDINFO 2021. Konferencia mala bohatý medzinárodný programový výbor a pozvané prednášky od významných domácich a zahraničných osobností pôsobiacich v oblasti vyučovania informatiky. To podčiarkuje našu širokú medzinárodnú spoluprácu aj pri riešení projektu. Aktuálne pripravujeme 28. ročník medzinárodnej konferencie o vyučovaní informatiky DIDINFO 2023. http://didinfo.net/
Workshop Programovanie hry pomocou Make Code Arcade zameraný na výučbu blokového programovania -
Workshop Výučba algoritmov a 3D modelovanie na výučbu algoritmov a 3D modelovanie -
Workshop Programovanie mikrokontroléra Raspberry Pi Pico -
Súťaž Súťaž v programovaní IT v Nitre (2021) -
Webinár MicroPython s BBC micro:bit v novom prostredí -
Súťaž Súťaž v programovaní IT v Nitre (2022) https://www.fpvai.ukf.sk/sk/component/content/article/89-oznamy/1453-dalsi-rocnik-sutaze-it-v-nitre?Itemid=394
Podujatie v rámci CodeWeek Programovacia súťaž v Minecraft: Education Edition https://meet-and-code.org/sk/sk/event-show/4915
Podujatie v rámci CodeWeek Wearables- nositeľná elektronika https://meet-and-code.org/sk/sk/event-show/4888
Podujatie v rámci CodeWeek Programujeme bez počítača https://meet-and-code.org/sk/sk/event-show/5571
Podujatie v rámci CodeWeek IoT zvládneš aj ty! https://meet-and-code.org/sk/sk/event-show/5094
Podujatie v rámci CodeWeek Riadenie mestskej dopravy https://meet-and-code.org/sk/sk/event-show/5134
Podujatie v rámci CodeWeek Celoslovenská Minecraft: Education Edition súťaž https://www.meet-and-code.org/sk/sk/event-show/6995
Podujatie v rámci CodeWeek Kreslíme 3D s BBC micro:bitom https://www.meet-and-code.org/sk/sk/event-show/6986
Podujatie v rámci CodeWeek Programovanie LEGO robotov https://meet-and-code.org/sk/sk/event-show/8327
Podujatie v rámci CodeWeek Spievajme so Scratchom – budúci učitelia (ako súčasť aktivity Spievajme so Scratchom organizovanej UPJŠ v Košiciach) https://codeweek.eu/view/482500/spievajme-so-scratchom-buduci-ucitelia
Podujatie v rámci CodeWeek S micro:bitom v oblakoch. Meet and Code S micro:bitom v oblakoch https://meet-and-code.org/de/de/event-show/9359
Webová stránka Na stránke sú uložené výstupy projektu - metodiky a materiály, analýzy, vyhodnotenie prieskumu, záverečné práce (bakalárske, diplomové, dizertačné a i.), publikácie, konferencia, workshopy, semináre, nové predmety a práce študentov v súťažiach, ... . https://lms.umb.sk/course/ view.php?id=3839

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter