Umelci v materskej škole – interpretácia umeleckého diela v predprimárnom vzdelávaní

Základné informácie

TOP PROJEKT

Tematická oblasť: komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy)

Názov projektu (slovenský): Umelci v materskej škole – interpretácia umeleckého diela v predprimárnom vzdelávaní

Názov projektu (anglický): Artists in Nursery School – Interpretation of Artwork in Pre-primary Education

Začiatok riešenia projektu: 2019

Koniec riešenia projektu: 2021

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 004KU-4/2019

Vedúci projektu: doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.

Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku

Pracovisko: Pedagogická fakulta

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 18 231,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
BAB Rochovská, I., Krupová, D. 2019. Umelci v materskej škole 2. Výtvarná výchova (aj) pre nevýtvarníkov. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2019. 134 s. ISBN 978-80-561-0667-9.
ADF Kušnírová, V., Švábová, B. 2019. Aktívnosť a záujem o profesijný rozvoj učiteliek materských škôl. Pedagogické diskusie, ISSN 1339-9217, 1/2019, s. 105-116.
BBB Rochovská, I. 2019. Spoznávanie umeleckých diel v materskej škole. In Čajková, A., Kondelčíková, M. (eds.) Riadenie materskej školy, D 3.9/1 Výchova a vzdelávanie. (publikácia s aktualizáciami, november 2019). ISBN/ISSN 978-80-8140-185-5, s. 1 – 46.
ADF Švábová. B. 2019. Tvorivá dramatika v denných činnostiach detí v materskej škole/ Creative drama in daily activities of children in kindergarten. Pedagogické diskusie : časopis vysokoškolských pedagógov, študentov a mladých výskumníkov na IJP v Levoči, Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. - ISSN 1339-9217, Roč. 5, č. 2.
ADE Švábová. B. 2019. Aktívne hrové činnosti v materskej škole. Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles. Internationale Stiftung Schulung, Kunst, Ausbildung. Zürich – Schweiz. 2019.
BAB ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2020. Umelci v materskej škole 3. Interpretácia umeleckého diela v intenciách pedagogiky Márie Montessori. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2020. 978-80-561-0777-5.
ADF JANČOVÁ, I., ROCHOVSKÁ, I. 2020. Súčasný stav využívania interpretácie vizuálneho umenia v materských školách v okrese Brezno. Pedagogika.sk. Slovak Journal for Educational Sciences. ISSN 1338-0982, Vol. 11, Nr. 1, pp. 16-37. Dostupné na: http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-11/cislo-1/studia-jancova.pdf
ADE ROCHOVSKÁ, I. 2019. Innovative Possibilities of Activities with Visual Art in Pre-primary Education. Scientific Bulletin of Chelm. Section of Pedagogy, ISSN 2084-6770. Chelm : The State School of Higher Education in Chelm. ISBN 978-83-953150-9-1, pp. 19-38.
BDF KRUPOVÁ, D., ROCHOVSKÁ, I. 2019. Interpretácia diel moderného vizuálneho umenia. Predškolská výchova, ISSN 0032-7220, roč. LXXIV, 2019/2020, č. 2, s. 37-40.
ADE ŠVÁBOVÁ, B. 2019. Active Game Activities of Children in Pre-primary Education. Revue Internationale des Sciences Humanities et Naturalles, 2(2019), pp. 27-44.
ADE ŠVÁBOVÁ, B. 2020. Dramatické aktivity pri práci s deťmi v predprimárnom vzdelávaní. In Valachová, D., Kováčová, B. (eds.) expresivita vo výchove III. Bratislava : Univerzita Komenského, 2020. ISBN 978-80-223-4931-4, s. 129-144.
AED BROZMANOVÁ, M. 2020. Potenciál umeleckého diela na rozvíjanie kritického myslenia detí v materskej škole. In Sirotová a kol. (eds.) Spoločnosť a výchova. Pedagogica actualis XI. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2020. ISBN 978-80-572-0045-1, s. 54-63.
ADE ŠVÁBOVÁ, B. 2019. Activity and Activating Methods in Education in Pre-primary and Primary Education. OCBITA 3
ADF ŠVÁBOVÁ, B. 2020. Pripravenosť dieťaťa na školu a rozvoj predčitateľskej gramotnosti detí v predprimárnom vzdelávaní tvorivou dramatikou. Pedagogické diskusie 2/2020, s. 73-92.
BBB ROCHOVSKÁ, I. 2019. Spoznávanie výtvarných umeleckých diel v materskej škole. Riadenie materskej školy. Sprievodca úspešným manažmentom materskej školy, D 3.9/1 Výchova a vzdelávanie. (publikácia s aktualizáciami, november 2019). Bratislava : Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, 2019. ISBN 978-80-8140-185-5, s. 1 – 46.
ADE ROCHOVSKÁ, I., MAZUR, P. 2019. Theoretical Basis of Individual (Home) Education in Slovakia, the Czech Republic and Poland. Pedagogika.sk. Slovak Journal for Educational Sciences. ISSN 1338-0982, Vol. 10, Nr. 4, pp. 254-273. Dostupné na: http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-10/cislo-4/pedagogika-4-2019.pdf
ADM MAZUR, P, ROCHOVSKÁ, I., KĽAČKOVÁ, B. 2019. The Issue of Homeschooling in Poland, the Czech Republic and Slovakia from the Perspective of Parents of Homeschooled Children. The New Educational Review, ISSN 1732-6729, Vol. 58, Issue 4, pp. 54 – 71.
ADE GAŠPAROVÁ, M., HUĽOVÁ, Z. 2019. Rozvíjanie technických zručností žiakov cez tradičné ľudové remeslá v regionálnej výchove. Inovace a technologie ve vzdělávání. Časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání, ISSN 2571-2519, 1/2019, p. 145-
ADE DOLINSKÁ, E., AKIMJAK, A. 2019. LITERARY TEXT WITH THE ELEMENTS OF MUSICITY IN DIDACTIC COMMUNICATION. In Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles. Internationale Stiftung Schulung. Kunst. Ausbildung. Zürich – Schweiz, No. 1, 2019. s. 89-97. ISSN 2235-2007
ADE DOLINSKÁ, Е., BENCH, O. MUSICAL THEMES IN LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUTH. In BICNIK KNYKiM, Kyjev: KNUKiM Publishing, n. 41, 2019, s. 109-124. ISSN 2410-1176
AFD PONDELÍKOVÁ, R. 2019. What´s going on in this picture? : Čo sa deje na tomto obrázku? In Horizonty umenia 6 = Horizons of art 6 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie 20.10.2019–01.11.2019, Banská Bystrica. Banská Bystrica : Akadémia umení, 2019. ISBN 978-80-8206-028-0. S. 403-411.
AFD PONDELÍKOVÁ, R. 2019. Stratégia vizuálneho myslenia. In Ars et educatio VI. Ružomberok.
BEE ŠVÁBOVÁ, B. 2019. Activity and activating methods in education pre-primary and primary education = Aktivita a aktivizujúce metódy v edukácii v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Michajlo Baludjanskij i rozvitok evropejskoj progresivnoj dumki I. polovini 19 stolittja [24.10.2019-25.10.2019, Mukačevo, Ukrajina] In: Osvita Zakarpattja [textový dokument (print)] : naukovo-metodičnij žurnal. – č. 29-30 (2019), s. 93-97.
ADF ŠVÁBOVÁ, B. 2020. Pripravenosť dieťaťa na školu a rozvoj predčitateľskej gramotnosti detí v predprimárnom vzdelávaní tvorivou dramatikou. In: Pedagogické diskusie : časopis vysokoškolských pedagógov, študentov a mladých výskumníkov na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči, Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. ISSN 1339-9217. – Roč. 6, č. 2 (2020), s. 73-92.
ADE ŠVÁBOVÁ, B. 2020. Realization of musical activities in pre-primary education by creative drama. In: Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles [textový dokument (print)] . ISSN 2235-2007. č. 3 (2020), s. 117-128.
AED ŠVÁBOVÁ, B. 2020. Dramatické aktivity pri práci s deťmi v predprimárnom vzdelávaní. In Expresivita vo výchove III [elektronický dokument] : zborník / Valachová, Daniela [Zostavovateľ, editor] ; Kováčová, Barbora [Zostavovateľ, editor] ; Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-223-4931-4, s. 129-144.
BDF ŠVÁBOVÁ, B. 2020. Literárne príbehy a rozvoj komunikácie tvorivou dramatikou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. In Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. ISSN 1335-9185. Roč. 20, č. 1 (2020), s. 97-108.
AED ŠVÁBOVÁ, B. 2020. Socializácia a komunikácia dieťaťa dramatickou hrou v období predškolského veku. In: Štúdie o latentnej agresii III.; . Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020.
ADE ROCHOVSKÁ, I. 2019. Innovative Possibilities of Activities with Visual Art in Pre-primary Education. Scientific Bulletin of Chelm. Section of Pedagogy, ISSN 2084-6770. Chelm : The State School of Higher Education in Chelm. ISBN 978-83-953150-9-1, pp. 19-38.
ADE ŠVÁBOVÁ, B. 2019. Aktívne hrové činnosti v materskej škole. Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles. Internationale Stiftung Schulung, Kunst, Ausbildung. Zürich – Schweiz. 2019.
ADF ŠVÁBOVÁ. B. 2019. Tvorivá dramatika v denných činnostiach detí v materskej škole/ Creative drama in daily activities of children in kindergarten. Pedagogické diskusie : časopis vysokoškolských pedagógov, študentov a mladých výskumníkov na IJP v Levoči, Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. - ISSN 1339-9217, Roč. 5, č. 2.
ADF Kušnírová, V., ŠVÁBOVÁ, B. 2019. Aktívnosť a záujem o profesijný rozvoj učiteliek materských škôl. Pedagogické diskusie, ISSN 1339-9217, 1/2019, s. 105-116.
BAB ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2019. Umelci v materskej škole 2. Výtvarná výchova (aj) pre nevýtvarníkov. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2019. 134 s. ISBN 978-80-561-0667-9.
BBB ROCHOVSKÁ, I. 2019. Spoznávanie výtvarných umeleckých diel v materskej škole. Riadenie materskej školy. Sprievodca úspešným manažmentom materskej školy, D 3.9/1 Výchova a vzdelávanie. (publikácia s aktualizáciami, november 2019). Bratislava : Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, 2019. ISBN 978-80-8140-185-5, s. 1 – 46.
ADF JANČOVÁ, I., ROCHOVSKÁ, I. 2020. Súčasný stav využívania interpretácie vizuálneho umenia v materských školách v okrese Brezno. Pedagogika.sk. Slovak Journal for Educational Sciences. ISSN 1338-0982, Vol. 11, Nr. 1, pp. 16-37. Dostupné na: http://www.casopispedagogika.sk/ rocnik-11/cislo-1/studia-jancova.pdf
BAB ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2020. Umelci v materskej škole 3. Interpretácia umeleckého diela v intenciách pedagogiky Márie Montessori. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2020. 978-80-561-0777-5
BDF KRUPOVÁ, D., ROCHOVSKÁ, I. 2019. Interpretácia diel moderného vizuálneho umenia. Predškolská výchova, ISSN 0032-7220, roč. LXXIV, 2019/2020, č. 2, s. 37-40.
ADE ŠVÁBOVÁ, B. 2019. Active Game Activities of Children in Pre-primary Education. Revue Internationale des Sciences Humanities et Naturalles, 2(2019), pp. 27-44.
AED ŠVÁBOVÁ, B. 2020. Dramatické aktivity pri práci s deťmi v predprimárnom vzdelávaní. In Valachová, D., Kováčová, B. (eds.) expresivita vo výchove III. Bratislava : Univerzita Komenského, 2020. ISBN 978-80-223-4931-4, s. 129-144.
AED ŠVÁBOVÁ, B. 2020. Dramatické aktivity pri práci s deťmi v predprimárnom vzdelávaní. In Valachová, D., Kováčová, B. (eds.) expresivita vo výchove III. Bratislava : Univerzita Komenského, 2020. ISBN 978-80-223-4931-4, s. 129-144.
AED BROZMANOVÁ, M. 2020. Potenciál umeleckého diela na rozvíjanie kritického myslenia detí v materskej škole. In Sirotová a kol. (eds.) Spoločnosť a výchova. Pedagogica actualis XI. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2020. ISBN 978-80-572-0045-1, s. 54-63.
ADE ROCHOVSKÁ, I., MAZUR, P. 2019. Theoretical Basis of Individual (Home) Education in Slovakia, the Czech Republic and Poland. Pedagogika.sk. Slovak Journal for Educational Sciences. ISSN 1338-0982, Vol. 10, Nr. 4, pp. 254-273. Dostupné na: http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-10/ cislo-4/pedagogika-4-2019.pdf
ADM MAZUR, P, ROCHOVSKÁ, I., KĽAČKOVÁ, B. 2019. The Issue of Homeschooling in Poland, the Czech Republic and Slovakia from the Perspective of Parents of Homeschooled Children. The New Educational Review, ISSN 1732-6729, Vol. 58, Issue 4, pp. 54 – 71. (Scopus)
ADE GAŠPAROVÁ, M., HUĽOVÁ, Z. 2019. Rozvíjanie technických zručností žiakov cez tradičné ľudové remeslá v regionálnej výchove. Inovace a technologie ve vzdělávání. Časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání, ISSN 2571-2519, 1/2019, p. 145-151.
ADE DOLINSKÁ, E., AKIMJAK, A. 2019. LITERARY TEXT WITH THE ELEMENTS OF MUSICITY IN DIDACTIC COMMUNICATION. In Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles. Internationale Stiftung Schulung. Kunst. Ausbildung. Zürich – Schweiz, No. 1, 2019. s. 89-97. ISSN 2235-2007
ADE DOLINSKÁ, Е., BENCH, O. MUSICAL THEMES IN LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUTH. In BICNIK KNYKiM, Kyjev: KNUKiM Publishing, n. 41, 2019, s. 109-124. ISSN 2410-1176
ADF PONDELÍKOVÁ, R. 2019. What´s going on in this picture? : Čo sa deje na tomto obrázku? In Horizonty umenia 6 = Horizons of art 6 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie 20.10.2019–01.11.2019, Banská Bystrica. Banská Bystrica : Akadémia umení, 2019. ISBN 978-80-8206-028-0. S. 403-411.
AFD PONDELÍKOVÁ, R. 2019. Stratégia vizuálneho myslenia. In Ars et educatio VI. Ružomberok.
BEE ŠVÁBOVÁ, B. 2019. Activity and activating methods in education pre-primary and primary education = Aktivita a aktivizujúce metódy v edukácii v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Michajlo Baludjanskij i rozvitok evropejskoj progresivnoj dumki I. polovini 19 stolittja [24.10.2019-25.10.2019, Mukačevo, Ukrajina] In: Osvita Zakarpattja [textový dokument (print)] : naukovo-metodičnij žurnal. – č. 29-30 (2019), s. 93-97.
ADF ŠVÁBOVÁ, B. 2020. Pripravenosť dieťaťa na školu a rozvoj predčitateľskej gramotnosti detí v predprimárnom vzdelávaní tvorivou dramatikou. In: Pedagogické diskusie : časopis vysokoškolských pedagógov, študentov a mladých výskumníkov na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči, Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. ISSN 1339-9217. – Roč. 6, č. 2 (2020), s. 73-92.
ADE ŠVÁBOVÁ, B. 2020. Realization of musical activities in preprimary education by creative drama. In: Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles [textový dokument (print)] . ISSN 2235-2007. č. 3 (2020), s. 117-128.
AED ŠVÁBOVÁ, B. 2020. Dramatické aktivity pri práci s deťmi v predprimárnom vzdelávaní. In Expresivita vo výchove III [elektronický dokument] : zborník / Valachová, Daniela, Kováčová, Barbora (eds.) Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-223-4931-4, s. 129-144.
BDF ŠVÁBOVÁ, B. 2020. Literárne príbehy a rozvoj komunikácie tvorivou dramatikou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. In Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. ISSN 1335-9185. Roč. 20, č. 1 (2020), s. 97-108.
AED ŠVÁBOVÁ, B. 2020. Socializácia a komunikácia dieťaťa dramatickou hrou v období predškolského veku. In: Štúdie o latentnej agresii III.; . Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020.
BCB GAŠPAROVÁ, M., GAŠPAR, I., 2021: Detské ľudové piesne – spievame, hráme sa a tancujeme. Banská Bystrica: Belianum Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 151., 2021. ISBN 978-80-557-1825-5.
BAB ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2020. Muzikanti v materskej škole. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. 114 s. ISBN 978-80-561-0853-6.
BAB DOLINSKÁ, E. 2020. Ako sa kamaráti farba, slovo a hudba. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. ISBN 978-80-561-0796-6.
ADF PONDELÍKOVÁ, R. 2020. Stratégie vizuálneho myslenia. Studia Scientifica Facultatis Pedagogicae Universitas Catholica Ružomberok, ISSN 1336-2232. Roč. 19, č. 4, s. s. 59-66.
ADF ŠVÁBOVÁ, B. 2020. Ľudová slovesnosť ako stratégia rozvoja dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku. In Magová, M. (ed.) Poradenský systém orientovaný na dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2020. ISBN 978-80-561-0799-7, s 114-127.
BAB ŠVÁBOVÁ, B. 2021. Dramatické aktivity s Lienkou Bodkulienkou. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021.
AED DOLINSKÁ, E., DUDEK, M. 2021. Integratívny prístup v edukácii – determinant tvorivej interpretácie umeleckého diela. In Dolinská, E., Dudek, M., Záhorec, J. (eds.) Nové výzvy v príprave budúcich učiteľov v XXI. storočí. Chelm : Wyszsa Szkola Miedzynarodovych i Komunikacji Spolecznej w Chelmie, 2021. ISBN 978-83959293, s. 26-65.
AED ŠVÁBOVÁ, B. 2021. Realizácia štruktúrovanej drámy v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. In Dolinská, E., Dudek, M., Záhorec, J. (eds.) Nové výzvy v príprave budúcich učiteľov v XXI. storočí. Chelm : Wyszsa Szkola Miedzynarodovych i Komunikacji Spolecznej w Chelmie, 2021. ISBN 978-83959293, s. 66-91.
ACB ŠVÁBOVÁ, B. 2021. ĽUDOVÁ KULTÚRA SPROSTREDKOVANÁ METÓDAMI TVORIVEJ DRAMATIKY V ŠKOLE. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021. ISBN 978-80-561-0887-1.
ADC ROCHOVSKÁ, I., ŠVÁBOVÁ, B. 2021. The use of the interpretation of works of art in pre-school education. Problems of Education in the 21st Century, 79(6), 956-970. (Web of Science)
AAB ROCHOVSKÁ, I. a kol. 2021. Interpretácia umeleckého diela v predprimárnom vzdelávaní. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021. 423 s. ISBN 978-80-561-0889-5.
ADF ŠVÁBOVÁ, B. 2021. Písaná reč a jej význam v predprimárnej edukáciu. Pedagogické diskusie. ISSN 1339-9217, Roč. 7, č. 3(2021), s. 69-81.

Umelecké výstupy

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov
XVV Básničky pre veselé detičky. (Ilustrovala I. Rochvoská). Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. (Tlač bude realizovaná v r. 2021).
XVV Básničky pre veselé detičky. (Ilustrovala I. Rochovská). Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. ISBN 978-80-561-0797-3.

Ohlasy

Názov kategórie Konkrétny názov
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2019. Umelci v materskej škole 2. Výtvarná výchova (aj) pre nevýtvarníkov. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2019. 134 s. ISBN 978-80-561-0667-9.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2019. Umelci v materskej škole 2. Výtvarná výchova (aj) pre nevýtvarníkov. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2019. 134 s. ISBN 978-80-561-0667-9.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2019. Umelci v materskej škole 2. Výtvarná výchova (aj) pre nevýtvarníkov. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2019. 134 s. ISBN 978-80-561-0667-9
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2019. Umelci v materskej škole 2. Výtvarná výchova (aj) pre nevýtvarníkov. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2019. 134 s. ISBN 978-80-561-0667-9
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2019. Umelci v materskej škole 2. Výtvarná výchova (aj) pre nevýtvarníkov. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2019. 134 s. ISBN 978-80-561-0667-9
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS MAZUR, P, ROCHOVSKÁ, I., KĽAČKOVÁ, B. 2019. The Issue of Homeschooling in Poland, the Czech Republic and Slovakia from the Perspective of Parents of Homeschooled Children. The New Educational Review, ISSN 1732-6729, Vol. 58, Issue 4, pp. 54 – 71. (Scopus)
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2019. Umelci v materskej škole 2. Výtvarná výchova (aj) pre nevýtvarníkov. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2019. 134 s. ISBN 978-80-561-0667-9
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch DOLINSKÁ, E. 2020. Ako sa kamaráti farba, slovo a hudba. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. ISBN 978-80-561-0796-6.

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Ocenenie na výtvarnej súťaži. Ocenenie na celoslovenskej výtvarnej súťaži pre deti predškolského veku Dúhový kolotoč v Banskej Bystrici, vedenie priestorovej výtvarnej práce detí z materskej školy ZŠsMŠ Pohorelá, šk.r. 2018/2019 (Ivana Rochovská, Dagmar Krupová) (Príloha 3) https://www.minedu.sk/duhovy-kolotoc-prezradil-o-com-deti-snivaju/
Ocenenie na výtvarnej súťaži. Ocenenie na výtvarnej súťaži „My sa nevieme sťažovať nahlas“ organizovanej Galériou Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici – vedenie kolektívnych výtvarných prác detí Zázračná krajina I. a Zázračná krajina II. detí z materskej školy ZŠsMŠ Pohorelá, r. 2019. (Ivana Rochovská, Dagmar Krupová) (Príloha 3) https://www.osvetaziar.sk/my-sa-nevieme-stazovat-nahlas-2019/
Výstava výtvarných prác detí. Výstava výtvarných prác detí z 2. Triedy MS B. Němcovej 17, Brezno, od 9.5.2019 do 24.5.2019 v Synagóge Brezno. (Ivana Jančová - Príloha 3) https://kamnahorehroni.sk/podujatie/vystava-vytvarnych-prac-ziakov-materskej-skoly/2019-05-15/
Ocenenie na výtvarnej súťaži. Ocenenie na výtvarnej súťaži „Detské Chalupkovo Brezno“ vo výtvarnej oblasti – vedenie výtvarných prác detí z MŠ B. Němcovej Brezno (Ivana Jančová) (Príloha 3) https://www.brezno.sk/detske-chalupkovo-brezno.-v-jednotlivych-vystupeniach-bolo-citelne-pedagogicke-majstrovstvo-uciteliek/
Ocenenie na výtvarnej súťaži. Ocenenie na celoslovenskej výtvarnej súťaži pre deti predškolského veku Dúhový kolotoč v Banskej Bystrici, vedenie skupinovej práce detí „Pán a pani Arnolfiniovci“ z materskej školy ZŠsMŠ Pohorelá, šk.r. 2018/2019 (Ivana Rochovská, Dagmar Krupová) (Príloha 3) https://www.minedu.sk/duhovy-kolotoc-2019-s-temou-fiiiha/
Workshop O lienke Bodkulienke a zvieratkách v Nemešanoch. Dňa 20.06.2019 boli v materskej škole v Nemešanoch realizované dramatické, hudobné a výtvarné aktivity. Cieľom realizovaných aktivít bolo priblížiť aktivizujúcu metódu tvorivú dramatiku, ktorá je založená na princípe porozumenia, vzájomnej spolupráce a tímovej komunikácii. Pod vedením Boženy Švábovej mali deti možnosť v tvorivom procese prežiť a vyjadriť vlastné pocity slovne, pohybom, dramaticky, hudobne a výtvarne. http://www.ijplevoca.sk/workshop-o-lienke-bodkulienke-a-zvieratkach/
Workshop Umelci v materskej škole 2. Workshop pre učiteľky materských škôl, zameraný na interpretáciu vizuálneho umenia, bude realizovaný 15.11.2019 na Strednej pedagogickej škole v Levoči. Učiteľky sa budú môcť praktickou formou oboznámiť s aktivitami na spoznávanie umeleckých diel (ktoré boli publikované v monografii Umelci v materskej škole 2). (Príloha 5) Workshop sa ešte len bude realizovať. Lin bude doplnený v druhej ročnej správe projektu.
Detská kresba, štádiá a znaky detskej kresby, dotváranie detskej kresby. Odborný seminár pre učiteľky materskej školy a študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky venovaný detskej kresbe. Uskutočnil sa 4.11.2019 na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči od 14.30 do 18.00. http://www.ijplevoca.sk/wp-signup.php?new=ijplevoca.sk
Odborný seminár, workshop Tvorivá dramatika a rozvoj komunikácie s využitím literárnych textov v predprimárnom vzdelávaní, 3.2.2020 v Starej Ľubovni http://www.ijplevoca.sk/tvoriva-dramatika-a-rozvoj-komunikacie-s-vyuzitim-literarnych-textov-v-predprimarnom-vzdelavani/
Odborný seminár, workshop Interpretácia vizuálneho umenia v predprimárnom vzdelávaní. Pedagogické dni alebo inšpirujeme sa navzájom. Brezno, 25.2.2020. (Príloha G)
Workshop s deťmi Materská škola v Nemešanoch, okres Levoča Názov stretnutia s deťmi: Jeseň pani bohatá. Aktivita: Pod hríbom. Cieľ: Obsahy a zážitky z čítania vyjadriť v dramatických a hudobno-pohybových činnostiach (ŠVP, 2016, s. 30). V tvorivom procese pracovať s literárnym textom s využitím metód tvorivej dramatiky. Získavať nové poznatky, skúsenosti a zážitky pri práci s dramatickou situáciou, hrou v role otváraťdeťom nové možnosti sa prejaviť, uplatniť zručnosti, zapájať fantáziu, predstavivosť a kreativitu. V improvizovaných situáciách vytvárať priestor na sebarealizáciu, vnímať seba a svoje okolie, vyskúšať si konanie v roli niekoho iného a odnášať pozitívne emócie a zážitky. Nemešany, 26.9.2020. http://ms-nemesany.wz.sk/index.html
Mobilita Erasmus so zameraním na tvorivú dramatiku Cieľom prednášok a workshopov bolo priblížiť aktivizujúcu metódu tvorivú dramatiku, ktorá svojím charakterom a zacielením prináša do škôl aktivitu, tvorivosť, skúsenosť, objavovanie a prežívanie. Práca s metódami tvorivej dramatiky otvára priestor komunikovať, konať, reagovať, spolupracovať a cez vlastné zážitky a osobnú skúsenosť získavať nové poznatky, skúsenosti a zážitky. Najlepšie je, ak si učiteľ/študent mnohé roly a dramatické situácie vyskúša sám na sebe. Má univerzálne využitie a humanizuje celý edukačný proces. Ostrava, 2.-4.3.2020 https://www.ijplevoca.sk/mobilita-erasmus-vyucba-v-zahranici/
Ocenenie na výtvarnej súťaži. Ocenenie na celoslovenskej výtvarnej súťaži pre deti predškolského veku Dúhový kolotoč v Banskej Bystrici, vedenie priestorovej výtvarnej práce detí z materskej školy ZŠsMŠ Pohorelá, šk.r. 2018/2019 (Ivana Rochovská, Dagmar Krupová) https://www.minedu.sk/ duhovy-kolotoc-prezradil-ocom-deti-snivaju/
Ocenenie na výtvarnej súťaži. Ocenenie na výtvarnej súťaži „My sa nevieme sťažovať nahlas“ organizovanej Galériou Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici – vedenie kolektívnych výtvarných prác detí Zázračná krajina I. a Zázračná krajina II. detí z materskej školy ZŠsMŠ Pohorelá, r. 2019. (Ivana Rochovská, Dagmar Krupová) https://www.osvetaziar.sk/ my-sa-nevieme-stazovatnahlas-2019/
Výstava výtvarných prác detí. Výstava výtvarných prác detí z 2. Triedy MS B. Němcovej 17, Brezno, od 9.5.2019 do 24.5.2019 v Synagóge Brezno. https://kamnahorehroni.sk/ podujatie/vystavavytvarnych-prac-ziakovmaterskej-skoly/2019-05-15/
Ocenenie na výtvarnej súťaži. Ocenenie na výtvarnej súťaži „Detské Chalupkovo Brezno“ vo výtvarnej oblasti – vedenie výtvarných prác detí z MŠ B. Němcovej Brezno. https://www.brezno.sk/ detske-chalupkovo-brezno.- v-jednotlivych-vystupeniachbolo-citelne-pedagogickemajstrovstvo-uciteliek/
Ocenenie na výtvarnej súťaži. Ocenenie na celoslovenskej výtvarnej súťaži pre deti predškolského veku Dúhový kolotoč v Banskej Bystrici, vedenie skupinovej práce detí „Pán a pani Arnolfiniovci“ z materskej školy ZŠsMŠ Pohorelá, šk.r. 2018/2019 https://www.minedu.sk/ duhovy-kolotoc-2019-stemou-fiiiha/
Workshop o lienke Bodkulienke a zvieratkách v Nemešanoch Dňa 20.06.2019 boli v materskej škole v Nemešanoch realizované dramatické, hudobné a výtvarné aktivity. Cieľom realizovaných aktivít bolo priblížiť aktivizujúcu metódu tvorivú dramatiku, ktorá je založená na princípe porozumenia, vzájomnej spolupráce a tímovej komunikácii. Pod vedením Boženy Švábovej mali deti možnosť v tvorivom procese prežiť a vyjadriť vlastné pocity slovne, pohybom, dramaticky, hudobne a výtvarne http://www.ijplevoca.sk/ workshop-o-lienkebodkulienke-a-zvieratkach/
Workshop Umelci v materskej škole 2. Workshop pre učiteľky materských škôl, zameraný na interpretáciu vizuálneho umenia, na Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči. Učiteľky sa praktickou formou oboznámili s aktivitami na spoznávanie umeleckých diel (ktoré boli publikované v monografii Umelci v materskej škole 2). Nie je
Detská kresba, štádiá a znaky detskej kresby, dotváranie detskej kresby. Odborný seminár pre učiteľky materskej školy a študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky venovaný detskej kresbe. Uskutočnil sa 4.11.2019 na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči od 14.30 do 18.00. http://www.ijplevoca.sk/ wp-signup.php? new=ijplevoca.sk
Odborný seminár, workshop Tvorivá dramatika a rozvoj komunikácie s využitím literárnych textov v predprimárnom vzdelávaní, 3.2.2020 v Starej Ľubovni http://www.ijplevoca.sk/ tvoriva-dramatika-a-rozvojkomunikacie-s-vyuzitimliterarnych-textov-vpredprimarnom-vzdelavani/
Interpretácia vizuálneho umenia v predprimárnom vzdelávaní. Pedagogické dni alebo inšpirujeme sa navzájom. Brezno, 25.2.2020. Interpretácia vizuálneho umenia v predprimárnom vzdelávaní. Pedagogické dni alebo inšpirujeme sa navzájom. Brezno, 25.2.2020. Nie je
Workshop s deťmi v Materskej škole v Nemešanoch Názov stretnutia s deťmi: Jeseň pani bohatá. Aktivita: Pod hríbom. Cieľ: Obsahy a zážitky z čítania vyjadriť v dramatických a hudobno-pohybových činnostiach (ŠVP, 2016, s. 30). V tvorivom procese pracovať s literárnym textom s využitím metód tvorivej dramatiky. Získavať nové poznatky, skúsenosti a zážitky pri práci s dramatickou situáciou, hrou v role otváraťdeťom nové možnosti sa prejaviť, uplatniť zručnosti, zapájať fantáziu, predstavivosť a kreativitu. V improvizovaných situáciách vytvárať priestor na sebarealizáciu, vnímať seba a svoje okolie, vyskúšať si konanie v roli niekoho iného a odnášať pozitívne emócie a zážitky. Nemešany, 26.9.2020. http://ms-nemesany.wz.sk/ index.html
Mobilita Erasmus so zameraním na tvorivú dramatiku Cieľom prednášok a workshopov bolo priblížiť aktivizujúcu metódu tvorivú dramatiku, ktorá svojím charakterom a zacielením prináša do škôl aktivitu, tvorivosť, skúsenosť, objavovanie a prežívanie. Práca s metódami tvorivej dramatiky otvára priestor komunikovať, konať, reagovať, spolupracovať a cez vlastné zážitky a osobnú skúsenosť získavať nové poznatky, skúsenosti a zážitky. Najlepšie je, ak si učiteľ/študent mnohé roly a dramatické situácie vyskúša sám na sebe. Má univerzálne využitie a humanizuje celý edukačný proces. Ostrava, 2.-4.3.2 https://www.ijplevoca.sk/ mobilita-erasmus-vyucba-vzahranici/
Ocenenie na výtvarnej súťaži. Ocenenie na celoslovenskej výtvarnej súťaži pre deti predškolského veku Dúhový kolotoč v Banskej Bystrici, vedenie práce dieťaťa Sáry Rochovskej z materskej školy ZŠsMŠ Pohorelá, šk.r. 2020/2021. http://ms-radvanska26.eu/duhovy-kolotoc-o-celoslovenskej-sutazi/

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter