infekčné choroby zvierat

Detail študijného programu

Kód: 12240
UIPŠ kód: 4322V02
Vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Fakulta:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 4
Študijný odbor: veterinárske lekárstvo
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 08.01.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18852/46465:3-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18852/46465:3-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum právoplatnosti: 18.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Fakulta:
Študijný program: infekčné choroby zvierat
Študijný odbor: infekčné a parazitárne choroby zvierat
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť